Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

SGK’NIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL YAZISINA KARŞI DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

7146 sayılı kanunun 11.maddesi ile 5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 2.fıkrasında yer alan tabloya 20 sıra numarası eklenmiş ve böylece insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Sendikamız itirazlarını ve önerilerini TBMM

Devamı »
2018

4/B’ye Geçirilen 4/C’lilerin 4/B’liler Gibi Döner Sermaye Alabilmeleri İçin Dava Açtık

30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11587 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair kararda değişiklik yapılmış ve karara ekli sözleşmeli personel ek ödeme oranları cetvelinin 17. sırasından sonra gelmek üzere 18. sıra eklenerek 4/B’ye geçirilen 4/C’li personelin

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

BAŞBAKANLIĞIN 28 ŞUBAT SÜRECİNİ HATIRLATAN GENELGESİNİ DAVA ETTİK

17 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Başbakanlığın 2016/4 sayılı genelgesi ile mevcut Anayasa ve 657 sayılı kanun bir kenara itilerek fiili bir durum yaratılmış ve iktidarın isteğine göre kamu görevlileri terör suçlamasına maruz bırakılacak hale getirilmek istenmektedir. Bu genelge bizlere 28 Şubat sürecini hatırlatmaktadır. Bu süreçte de benzer

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİNİN EMEKLİLİĞE YANSIMASI İÇİN DAVA AÇTIK

209 sayılı kanunun Ek 3.maddesinde aynı kanunun 5.maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, uzman tabiplere, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine, pratisyen tabip ve diş tabiplerine aldıkları döner sermaye ek ödemesine aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta ve buna göre SGK primi alınarak uzun

Devamı »

ASM’LERDE NÖBET GENELGESİNE DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 2014.5727340/01006 sayılı yazısı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 2014/33 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile genelgeye dayanak olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. fıkrasının 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile değişik 2.cümlesinin ve 5258 sayılı kanunun

Devamı »

Radyoloji Çalışanları 9 Saat Davası için Dilekçe Örneği

…………………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA   (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)     DAVACI: Adı soyadı, Adresi                  TC Kimlik No:    DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA   D. KONUSU: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 tarih ve 21025 sayılı genel yazısı ile günlük mesai çalışma süremin 5 saatten 9 saatte çıkarılmasına dair işlemin iptali

Devamı »

DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ 2006 DAVASI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA (YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE DURUŞMA İSTEMLİDİR) DAVACI : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) VEKİLİ : Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI : Sağlık Bakanlığı, ANKARA D. KONUSU : 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum

Devamı »

112 AMBULANS HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

     7 Aralık 2006 tarih 26369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 5 nolu bendinde ambulans servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabileceği belirtilmiştir. 112 Ambulans hizmetlerinin özelleştirilmesinin önünü açan bu maddenin iptali için Danıştay’a SES

Devamı »

DEVREDİLEN SSK PERSONELİNİN ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK DANIŞTAY’DA AÇILAN İPTAL DAVASI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Maliye Bakanlığı / ANKARA D. KONUSU: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 3 nolu bendi ile 4 nolu bentlerinin 2. paragrafının iptali ve yürütülmesinin

Devamı »

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)  DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan  DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA  D. KONUSU: 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile değişik 12. maddesinin 2. fıkrasının

Devamı »

SES AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA ( Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Sağlık Bakanlığı, ANKARA D. KONUSU: 6 Temmuz 2005 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinin, 3. maddesinin aile hekiminin tanımını

Devamı »
Skip to content