Ayrıntılar ektedir.

SAYI: 705-2007/1241                                                                                      04.10.2007
KONU: Üniversite Hastaneleri
Döner Sermaye Ek Ödemeleri
Tebliği Danıştay Kararı

 

MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

            Eskişehir Şube Başkanımız Yalçın Mutlu’nun, Maliye Bakanlığı’nın 09.07.2005 gün ve 25870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18 seri nolu Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanunu Genel Tebliğinin 15. maddesinin iptali istemi ile açmış olduğu davada, Danıştay 8. Dairesinin 2005/5657 E, 2007/1700 K sayılı ve 27.03.2007 günlü kararı ile söz konusu tebliğin 15. maddesi iptal edilmiştir. 
            Belirtilen Tebliğ, Üniversite Hastanelerinde personele döner sermayeden ek ödeme ödenmesi ile ilgilidir. Tebliğin 15. maddesinde görevin fiilen yapılmadığı dönemlerde çalışanlara döner sermaye gelirlerinden pay ödenmeyeceği düzenlenmişti. Danıştay kararı ile senelik izin, şua izni ve hastalık raporlarında döner sermayeden ek ödeme ödenmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.
            Üniversite Hastanelerinde üniversite yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulan döner sermaye ödenmesi ile ilgili usul ve esaslarda söz konusu tebliğin iptal edilen maddesi ile ilgili düzenlemeler hukuka aykırı duruma düştüğünden, senelik izin, şua izni veya hastalık izni nedeni ile döner sermayesi kesilecek olan kişilerin haklarını alabilmelerinin önü açılmıştır. Ancak Danıştay Kararının Bakanlığınıza tebliğ edilmesine rağmen, bugüne değin gerekli herhangi bir düzenlemenin yapılmaması üniversite hastanelerinin tebliğin iptal edilen eski hükmünün uygulamasına neden olmaktadır. 2577 sayılı kanunun 28. maddesi hükmü açık olup, Danıştay’ın iptal kararının Bakanlığınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekirdi.
            Söz konusu tebliğde gerekli düzenlemeler yapılarak üniversitelerin yargı kararına uymalarının sağlanması için gereğini bilgilerinize sunarız.

Erkan SÜMER                                    Köksal AYDIN
Genel Sekreter                                     Genel Başkan

 

Ek: Danıştay Kararı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]