Sendikal Faaliyetlerle İlgili Genelgeler

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK17 MAYIS 2013 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 09 TEMMUZ 2013  GENELGE 1  GENELGE 2  MOBBİNG

Devamı »

EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

SES EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ   Amaç Madde 1 Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.   Dayanak Madde 2  Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48.  maddesi ve Sendikamız 4-5-6 Mart 2005 Olağan Genel Kurulunda alınan kararına dayanılarak hazırlanmıştır.   Kapsam Madde 3 Bu Yönetmelik sendikamız genel merkezince, şube/temsilcilikler

Devamı »

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER   MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin sendika ile ilişkilerini, karşılıklı hak ve görevlerini ve sendika üyelerinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda Sendika tarafından onlara yapılacak yardımın kapsamını

Devamı »

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

SES GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ   AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin ödenmesini sağlamaktır.   KAPSAM: MADDE 2- Bu yönetmelik SES üyeleri, işyeri temsilcileri ile her kademedeki organlarda bulunan yöneticileri kapsar.  

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ     DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği,  il ve ilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve

Devamı »

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve  il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik SES Merkez, Şube ve İl temsilciliklerinde yürütülen bütçe, gelir-gider, harcama, mal ve hizmet alım-satımı ile ilgili

Devamı »

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                               AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.   KAPSAM: MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı

Devamı »

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin  kanun,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı yönünden, denetleme kurulları  tarafından yapılacak idari ve mali denetimin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   Denetleme

Devamı »

Başbakanın Ek Ödeme Zammının(!) İşkolumuza Yansımaları

             16 Ağustos 2008 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 375 sayılı KYK’nın Ek 3. maddesi uyarınca (Ek Ödeme Alamayan Kamu görevlileri için) yapılacak ek ödemeye ilişkin esaslar ve oranlar belirlenmiştir.

Devamı »

Key Ödemeleri Hakkında Açıklama

Sendikamıza, KEY Ödemeleri ile ilgili pek çok sorun iletilmektedir. Üyelerimizin bir kısmı hak sahibi olduğu halde, listelerde isminin olmadığını, bir kısmı da ödenecek miktarın çok düşük olduğunu ifade etmektedir. Öncelikle hak sahibi olup olmadığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Şimdi adım adım yapmanız gerekenleri belirteceğiz.   1- HAK SAHİBİ OLUP OLMADIĞINIZI BELİRLEME AŞAMASI

Devamı »

Danıştay 11.Daire Kararı İle İlgili Açıklama

Danıştay 11. Dairesinin 2006/6044 E, 2008/2354 K sayılı ve 10.03.2008 tarihli kararı, karar gerekçesinin karışık olması ve çeşitli yerel mahkemelerin lehte kararları nedeni ile yanlış yorumlanmış olup, aşağıdaki düzeltmenin yapılması gerekli olmuştur.   Danıştay 11. Dairesi’nce verilen söz konusu karar ile Sağlık Bakanlığındaki döner sermaye ek ödemesi de dâhil olmak

Devamı »

Tam Gün Yasa Tasarısı

Kamuda çalışan hekimlerin ve özel kanunlarına göre serbest çalışma hakkı bulunan diğer sağlık personelinin tamgün esasıyla çalıştırılması ve sağlıkla ilgili diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ektedir.   indirmek için>>>>>

Devamı »

Radyolojide çalışanların mesai süresinin 9 saate çıkarılması ile ilgili dava süreci hakkında bilgi

Radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını öngören Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için ilk olarak sendikamız dava açmıştır. Danıştay 12. Dairesinin 2007/5157 sayılı dava dosyasında Sağlık Bakanlığı savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı projesi geldikten

Devamı »

Yetkili Sendika

4688 Sayılı Yasaya Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet KolundaYetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Devamı »

YENİ TCK’DA SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ İLGİLENDİREN SUÇLAR

Yangından mal kaçırırcasına hazırlanan ve uygulamaya girmeden ertelenerek 1 Haziran 2005’de yürürlüğe giren yeni TCK, toplumun bir çok kesimi tarafından kaygıyla izleniyor. Üzerinde çok durulmasa da yeni TCK’nın sağlık emekçilerini de ilgilendiren pek çok sakıncası mevcuttur.

Devamı »

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (5.5.2005)

MADDE ESKİ METİN YENİ METİN Madde 2 Bu yönetmelik hastane sağlık merkezi gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarını kapsar. Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan sağlık kurumlarını kapsar. Madde 3    SAĞLIK MERKEZLERİ :    Acil vak'alar,

Devamı »

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik

Devamı »

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI, KLİNİK ŞEFLERİNİN KEYFİ BİR ŞEKİLDE ATANMASI VE UZMANLIK EĞİT

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Devamı »

SSGSS ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNDÜ

Anayasa Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 3/29, 19/5, 27/1, 28/2, 29, 30/4, 31/1, 40/8-12-13-14, 46/4-5, 55/2, 55, 68/2, 80/1-2, 81/1(c ve e), 106/2, geçici 1/5, geçici 2 ve geçici 4. maddelerinin yürütmesini durdurarak, 15.12.2006 günü iptal etti. Mahkemenin bu kararının 31 Aralık 2006 gününe kadar Resmi

Devamı »
Skip to content