DAYANAK VE KAPSAM

MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygunolarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi,MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gerekenkurallar ile işyeri temsilciliği,  il veilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme,işleyiş ve hiyerarşi kurallarını düzenler.

 

AMAÇ

MADDE 2: Bu yönetmelik sendikalkurumsallaşmayı gerçekleştirmek için üye, temsilci ve yöneticiler ile örgütselorganların örgütlenme, işleyiş, hiyerarşi vb. konularda uyması gerekenkuralları belirleyerek, sendikal örgütlenmenin süreklileştirilmesini amaçlar.

 

HİYERARŞİK KURALLAR

TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 3: Sendika tüzel kişiliği Genel Merkezeait olup, faaliyet yürüttüğü il, ilçe veya işyeri ile sınırlı olmak üzereŞubeler ve İl Temsilcilikleri Genel merkez adına, şubeye bağlı ilçetemsilcilikleri şube adına, işyeri temsilciliği Şube, İl Temsilciliği ve şubeyebağlı ilçe temsilciliği adına tüzükten kaynaklanan ve bu yönetmeliğe görefaaliyet yürütür.

 

DEMOKRATİKMERKEZİYETÇİLİK

MADDE 4: Sendika Merkezi, Şubeleri, İlTemsilcilikleri ve şubeye bağlı İlçe Temsilciliklerinin kendi aralarında tüzük,genel kurul ve MTK kararlarına uygun, demokratik merkeziyetçiliğe dayalıilişkileri vardır. Buna göre üyeler işyeri temsilciliğine bağlıdır.  İşyeri temsilciliği; ilçe temsilciliğine, ilTemsilciliğine veya Şubeye bağlıdır. İlçe temsilcilikleri şubeye bağlıdır. İl Temsilcilikleri ve Şubeler Genel Merkeze bağlıdırlar.

 

YERİNDE ÇÖZÜM

MADDE 5: Sendikanın amaç ve ilkeleri, genelkurul, MTK, ŞTK ve işyeri temsilciliği kararları dikkate alınarak, sorunlarınyerinde çözümü ve işlerin yerinde bitirilmesi esastır. Bunun için demokratikkatılım, üye, temsilci ve yöneticilerin tüm gücü, ilgisi ve yeteneği seferberedilir.

 

ORTAK VE KİŞİSELSORUMLULUK

MADDE 6: Sendika karar organlarında yetki vesorumluluk dengesi esastır. Karar organlarına katılan ve burada bulananlar, hembulundukları organda alınan kararlardan ve uygulamalardan dolayı hem de diğerorgan kararlarından dolayı ortak, işbölümü sonucu kendisine verilen görevdendolayı kişisel sorumluluk taşırlar.

 

ÖRGÜTSEL ORGANLAR

MADDE 7: Tüzüğün 12.  ve 13. maddelerinde belirtilen organlarörgütsel organlardır.

 

İŞYERİ ORGANI

MADDE 8: Sendikal örgütlenmenin çekirdeğiişyeridir. Sendikanın örgütlenmesi ile oluşturulmaya başlayan işyerinde 15 üyeolmasa bile, tüzüğün 43.maddesinin (d) fıkrasına göre, üyelerin kendi arasında yetkili temsilci seçmehakkı vardır.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 9: 15 ve üzeri üyesi olan işyerleritek başına bağımsız birim olarak temsilcilerini seçerler. Üye sayısı 15’inaltında olan işyerleri ise yetkili temsilci seçemiyorlarsa örgütlü olduğumuzkuruma göre birleşerek birim oluştururlar. Temsilcilik seçimleri olağan olarakyılda bir kez yapılır(haziran ayı içerisinde). Birimlerin oluşturulmasında bağlı olunan organın kararıuygulanır.

           

MADDE 10: Birleştirilerek temsilci seçimiyapan birimler ile bağımsız birimlerin üyesi 75’e ulaşmaz ise;

a)      Öncelikleörgütlü olunan kurumda ilçede oluyorsa ilçede, ilde oluyorsa il esasına göreŞTK’ ya 75/1 oranında temsilci gönderirler.

 

b)      Örgütlüolunan kuruma göre de 75/1 seçilemiyorsa, tüm kurulardaki üyeler birleşerekilçe veya il esasına göre ŞTK’ ya seçim yapılır.

 

c)Şubeye bağlı ilçe temsilciliğininüye sayısı 75 inaltına düşerse, ŞTK’ya gözlemci olarak katılır. Gözlemciler söz hakkıkullanabilir, oy kullanamazlar.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 11: İşyeri organın temsilcisi olanişyeri temsilcileri 3 kişiye ulaşmamış ise işyeri toplantıları üyelerleyapılır. Temsilci sayısı 3 ve üzerinde ise düzenli toplantılar temsilcilerleyapılır. Karar sürecinde oyların eşitliğinde, işyeri genel kuruluna hemenbaşvurulur. Tüzüğün 43.maddesindeki yetkilerini kullanır.

 

MADDE 12 (MÜLGA)

 

İL TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 13: Tüzüğün 42. maddesindebelirtilen İl temsilciliğinin açılabilmesi için geçen sürede o ilde üye sayısı3 kişiye ulaşırsa 3’üne, üstü olursa il temsilciliği kurma çalışmaları içingenel merkez adına çalışma yürütme yetkisi kendi aralarında seçeceği 3 kişiyeverilebilir

          Tüzüğün 42.maddesine göre oluşturulur. İl temsilciliğinin en önemli görevlerinden biri de,üye sayısını arttırarak şube olmaya çalışmaktır. Bununla ilgili olarak seçimyönünden bağlı olduğu şube ile koordineli olarak çalışır. Bir ildekitemsilcilik sayısı biri geçemez.

          İlTemsilciliklerinin denetlenmesi merkez denetleme kuruluna, disiplin işlerimerkez disiplin kuruluna aittir.

 

ŞUBEYE BAĞLI İLÇETEMSİLCİLİĞİ

MADDE 14: Şubeye bağlı ilçe temsilciliğinyetkisi, şubeye bağlı il temsilciliğinin yetkisine paralel olarak sadece o ilçeiçin geçerlidir. Bu şekilde temsilcilik açılabilmesi için en az 50 üyegereklidir.

            Şubeyebağlı temsilciliğin tüm ilişkileri kendi şubesi iledir.

 

ŞUBE

MADDE 15: Tüzükteki hükümlere göre kurulurve işleyişini gerçekleştirir.

            Şubenin, sendikanın bütününü temsileden konularda ( işverenle yapacağı görüşmeler dahil) yürüteceği faaliyetlerdeMYK’nın onayını alması şarttır. Şube, tek başına basın ve yayın politikasıoluşturamaz.

 

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 16: Tüzüğe göre oluşturulur vefaaliyetini yürütür. Şube genel kurulundan sonra ŞTK, tüzüğe uygun olarakyönetim kurulu ve 75 üyeye bir temsilci esasına göre oluşturulur. Temsilci seçimindebu yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen kurallara da uyulur. ŞTK’nın yetkisişube ile sınırlıdır.

            ŞTK aydabir olağan olarak toplanır. Alınan kararların uygulanmasında her ŞTK üyesininsorumluluğu vardır.

            ŞTK-MTKgündemine uygun olarak alacağı karar önerilerini yazılı olarak şube başkanınaverir. Şube Başkanı ve şubeden giden diğer MTK temsilcilerinin şubenin yazılıkarar önerilerine uygun oy kullanması zorunludur. Kişisel görüşünüaçıklayabilir.

Mazeretsiz üst üste 2 kez ŞTK’yakatılmayan ŞTK temsilcisine şube yönetimi tarafından yazılı uyarıverilerek,  3. toplantıya katılmamasıhalinde ŞTK temsilciliğinin düşürüleceği belirtilir. İşyeri temsilcilerine yazıile bildirilir. Bu şekilde 3. ŞTK toplantısına katılmayan ŞTK temsilcisinintemsilciliği biter.  Aynı yıl içindemazeretsiz olarak 3 defa ŞTK toplantılarına katılmayan ŞTK temsilcisine şubeyönetimince yazılı uyarı yapılır. İşyeri temsilcilerine yazı ile bildirilir. 4.defa mazeretsiz katılmaması halinde temsilciliği biter. ŞTK temsilciliği düşentemsilci yerine, seçildiği iş yerinde yeni seçim yapılması için şube yönetimiiş yeri temsilciler meclisi ile birlikte gerekli çalışmayı yürüterek ilk ŞTKtoplantısına kadar secimi yapar. ŞTK temsilcilik secimi yılda bir kez olağanolarak (haziran ayı içerisinde) yapılır.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 17: Tüzüğün ilgili maddelerine göre oluşur ve faaliyetini yürütür.

 

MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 18: Tüzüğün ilgili maddelerine göreoluşur ve faaliyetini yürütür.

BİRİMLER İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 19: Tüm birim toplantılarının tutanağıtutulur ve alınan kararlar veya öneriler yazılı halde bir üst birime sunulur.Bu kurulun aksine sözlü rapor sunma ancak olağanüstü durumlarda olabilir.

 

MADDE 20: Bölge veya şube düzeyinde birimlerinönerilerinin alınması gerekli görülür ise bu durumda şubede ŞTK veya yönetim,merkezde MTK veya MYK karar alabilir. Bu gibi toplantılarda (bölge veya şube ilveya illeri) karar alınamaz. Sadece öneriler geliştirilir ve ilgili organasunulur.

 

MADDE 21: Birimlerin düzenlenmesi vehiyerarşiye göre göndermesi gereken formlar ekte düzenlenmiş olup isimlerişunlardır.

         İşyeritoplantı katılım ve sonuç tutanağı

         ŞTKtoplantı katılım ve sonuç tutanağı

         Şubedüzeyinde il veya iller toplantı katılım ve sonuç tutanağı

         Bölgetoplantı katılım ve sonuç tutanağı

         MTKtoplantı katılım ve sonuç tutanağı

 

MADDE 22: Tüm birim temsilcileri ve organ yöneticileri tüzüğeve genel kurul seçim yönetmeliğine göre seçilirler. Seçilenlerle ilgili olarakŞubeler, İl Temsilcilikleri ve şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri “işyeritemsilciliği yetki belgesi” vermeye yetkilidirler.  MYK ise; “Şube, İl Temsilcilik ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yetki belgesi”vermeye yetkilidir. Yerlerden verilen yetki belgelerinin birer suretinin genelmerkeze gönderilmesi zorunludur. Yetki belgeleri formları ektedir.

         İşyeri temsilcilik yetki belgesi

         Şube yetki belgesi,

         İl Temsilcilik yetki belgesi

         Şubeye bağlı ilçe temsilcilik yetki belgesi

 

TUTULACAK DEFTERDOSYA VE KAYITLAR

 

DEFTERLER

MADDE 23: Genel Merkezde tutulması zorunluolan defterler şunlardır:

a)      Üye Kayıt Fişleri, Üye Kayıt Defteriile Çıkış Bildirimi

b)      Genel Kurul Karar Defteri

c)       Yönetim Kurulu Karar Defteri,Denetleme ve Disiplin Kurulu Karar Defteri

d)      Gelen – Giden Evrak ve ZimmetDefteri

e)      Genel Evrakın Aslı, Giden EvrakınSuretlerinin Saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyaları

f)       Gelir Makbuzları, Bunların Saklanmasına Mahsus Dosyaları

g)      Kasa Defteri

h)      Demirbaş Eşya Kayıt Defteri

i)       Yevmiye Defteri, Aidat defteri, Defter-i Kebir ve Envanter Defteri

j)       Ayrıca yönetmeliklerle belirlenen diğer defterler ve basılı kağıtlar

 

Bu defterlerin Şube, İlTemsilcilikleri ve şubeye bağlı ilçe temsilciliklerinde kendileri ile ilgiliolanları tutmaları zorunludur.

            İşyeriorganı karar defteri tutar. Bu defter bağlı olduğu ilgili organca onaylanır.

            Genel KurulKarar Defteri Divan tarafından imzalanır.

           

DOSYALAR

MADDE 24: İşyeri organı dışındaki diğerorganlarda genel merkezce belirlenecek desimal sisteme göre dosya tutulur. Budosyalar giden ve gelen evrak dosyaları olmak üzere iki takım olarak tutulur.

 

TUTULACAK KAYITLAR

MADDE 25: Sendikaya yazılan ve sendikanınyazdığı resmi yazılar gelen ya da giden yazı kayıt defterine kaydedilir. Gelenyazılar, görevlendirilen bir yetkili tarafından ilgili birime havale edildiktensonra giden evrak kayıt defterine kaydedilerek teslim edilir.

            Fakslagönderilen resmi yazıların aslı ayrıca postalanır.

            Bilgisayarkayıtlarının bulunduğu disket veya CD’ler görevlendirilen bir yetkiliyezimmetlenerek saklanır.

            Malibelgeler dışındaki belge ve yazıların saklanma süresi en az 2 yıldır. Sürebitiminde, yönetim kurulu kararı ile dosyası ile birlikte arşive kaldırılır.

 

MÜHÜR-BAŞLIK-TABELA

SENDİKA MÜHRÜ

MADDE 26: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığıörneğe uygun mühür kullanırlar. Mühür, organların başkanları ya da yetkiliyönetici tarafından saklanır.

 

BAŞLIK

MADDE 27: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığıörneğe uygun başlıklı kağıtlar, kaşeler, rozetler kullanırlar. Mühür,organların başkanları ya da yetili yönetici tarafından saklanır.

 

 

TABELA

MADDE 28: Organ tabelaları, MYK’nınkararlaştırdığı örneğe uygun ölçü, biçim ve renklere uygun olarak yaptırılır.

 

ÜYELİK BAŞVURUSU

MADDE 29: Üyeliğe başvuru sendika üye kayıtfişi ile yapılır. Bu fiş örneği ektedir. Gerekli görülürse üyeliğe başvurandanve üyelerden iş yeri görev belgesi istenebilir.

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

MADDE 30: Üyeliğe kabul kararı, merkez yönetim kurulunca verilir.Üyelik başvurusu bir ay içinde reddedilmezse kabul edilmiş sayılır. Üyelikbaşvurusu reddedilirse, MYK bunu yazılı olarak gerekçelendirir ve ilgiliyebildirir. Üyeliği reddedilenlerin yargıya başvuru hakları vardır.

 

ÜYELİK KİMLİK KARTI

MADDE 31: Üyeliğe kabul edilenlere MKY’nca kabul edilmiş veonaylanmış SES Kimlik Kartı verilir. Üye kimlik kartı başvuru formu örneğiektedir.

 

ÜYELİĞİN NAKLİ

MADDE32: İşyeri değişen üyeler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibarenbir ay içerisinde yeni atandıkları yerdeki şube ve İl temsilciliklerebaşvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Üyenin eski şube ve İl temsilciliği,üye kayıtlarını yeni Şube ve İl temsilciliğe gönderir. Üyenin nakli, üyeliğikesintiye uğratmaz. Kendi isteği ile nakil olan üyenin organlarındaki görevisona erer.

 

AYRICA DOLDURULACAK FORMLAR

MADDE33: Şube ve bağlı temsilcilikler her ay üyeleri ile ilgili bilgi formunugenel merkeze göndermek zorundadır. Ayrıca genel eylem ve etkinliklerde ilgiliform aynı gün doldurularak genel merkeze ivedilikle gönderilir. Form örnekleriektedir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 34: Bu yönetmelik 2010 Yılı 2. MTK’nın kararı ile MerkezYönetim Kurulunun 12.07.2010 tarih ve 149 sayılı kararı ile 12.07.2010tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmeliği MYK yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1: Yönetmeliğin 9. ve 16. maddesindegeçen işyeri temsilcilerinin her yıl haziran ayı içerisinde seçilmesi ileilgili kısımlar Haziran 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]