2015

2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili DUYURU

Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden sigorta pirimi kesintisi yapılmakta idi. 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre sigorta primi kesintisine son verilmiştir. Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nin 2013/4 E, 2014/386 K sayılı ve 05.06.2014 tarihli

Devamı »

Başbakanın Ek Ödeme Zammının(!) İşkolumuza Yansımaları

             16 Ağustos 2008 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 375 sayılı KYK’nın Ek 3. maddesi uyarınca (Ek Ödeme Alamayan Kamu görevlileri için) yapılacak ek ödemeye ilişkin esaslar ve oranlar belirlenmiştir.

Devamı »

Key Ödemeleri Hakkında Açıklama

Sendikamıza, KEY Ödemeleri ile ilgili pek çok sorun iletilmektedir. Üyelerimizin bir kısmı hak sahibi olduğu halde, listelerde isminin olmadığını, bir kısmı da ödenecek miktarın çok düşük olduğunu ifade etmektedir. Öncelikle hak sahibi olup olmadığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Şimdi adım adım yapmanız gerekenleri belirteceğiz.   1- HAK SAHİBİ OLUP OLMADIĞINIZI BELİRLEME AŞAMASI

Devamı »

Danıştay 11.Daire Kararı İle İlgili Açıklama

Danıştay 11. Dairesinin 2006/6044 E, 2008/2354 K sayılı ve 10.03.2008 tarihli kararı, karar gerekçesinin karışık olması ve çeşitli yerel mahkemelerin lehte kararları nedeni ile yanlış yorumlanmış olup, aşağıdaki düzeltmenin yapılması gerekli olmuştur.   Danıştay 11. Dairesi’nce verilen söz konusu karar ile Sağlık Bakanlığındaki döner sermaye ek ödemesi de dâhil olmak

Devamı »

Tam Gün Yasa Tasarısı

Kamuda çalışan hekimlerin ve özel kanunlarına göre serbest çalışma hakkı bulunan diğer sağlık personelinin tamgün esasıyla çalıştırılması ve sağlıkla ilgili diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ektedir.   indirmek için>>>>>

Devamı »

Radyolojide çalışanların mesai süresinin 9 saate çıkarılması ile ilgili dava süreci hakkında bilgi

Radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını öngören Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için ilk olarak sendikamız dava açmıştır. Danıştay 12. Dairesinin 2007/5157 sayılı dava dosyasında Sağlık Bakanlığı savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı projesi geldikten

Devamı »

YENİ TCK’DA SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ İLGİLENDİREN SUÇLAR

Yangından mal kaçırırcasına hazırlanan ve uygulamaya girmeden ertelenerek 1 Haziran 2005’de yürürlüğe giren yeni TCK, toplumun bir çok kesimi tarafından kaygıyla izleniyor. Üzerinde çok durulmasa da yeni TCK’nın sağlık emekçilerini de ilgilendiren pek çok sakıncası mevcuttur.

Devamı »

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (5.5.2005)

MADDE ESKİ METİN YENİ METİN Madde 2 Bu yönetmelik hastane sağlık merkezi gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarını kapsar. Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan sağlık kurumlarını kapsar. Madde 3    SAĞLIK MERKEZLERİ :    Acil vak'alar,

Devamı »

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik

Devamı »

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI, KLİNİK ŞEFLERİNİN KEYFİ BİR ŞEKİLDE ATANMASI VE UZMANLIK EĞİT

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Devamı »

SSGSS ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DÖNDÜ

Anayasa Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 3/29, 19/5, 27/1, 28/2, 29, 30/4, 31/1, 40/8-12-13-14, 46/4-5, 55/2, 55, 68/2, 80/1-2, 81/1(c ve e), 106/2, geçici 1/5, geçici 2 ve geçici 4. maddelerinin yürütmesini durdurarak, 15.12.2006 günü iptal etti. Mahkemenin bu kararının 31 Aralık 2006 gününe kadar Resmi

Devamı »