ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

 

 

DAYANAK VE KAPSAM

MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği,  il ve ilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve hiyerarşi kurallarını düzenler.

 

AMAÇ

MADDE 2: Bu yönetmelik sendikal kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için üye, temsilci ve yöneticiler ile örgütsel organların örgütlenme, işleyiş, hiyerarşi vb. konularda uyması gereken kuralları belirleyerek, sendikal örgütlenmenin süreklileştirilmesini amaçlar.

 

HİYERARŞİK KURALLAR

TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 3: Sendika tüzel kişiliği Genel Merkeze ait olup, faaliyet yürüttüğü il, ilçe veya işyeri ile sınırlı olmak üzere Şubeler ve İl Temsilcilikleri Genel merkez adına, şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri şube adına, işyeri temsilciliği Şube, İl Temsilciliği ve şubeye bağlı ilçe temsilciliği adına tüzükten kaynaklanan ve bu yönetmeliğe göre faaliyet yürütür.

 

DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK

MADDE 4: Sendika Merkezi, Şubeleri, İl Temsilcilikleri ve şubeye bağlı İlçe Temsilciliklerinin kendi aralarında tüzük, genel kurul ve MTK kararlarına uygun, demokratik merkeziyetçiliğe dayalı ilişkileri vardır. Buna göre üyeler işyeri temsilciliğine bağlıdır.  İşyeri temsilciliği; ilçe temsilciliğine, il Temsilciliğine veya Şubeye bağlıdır.  İlçe temsilcilikleri şubeye bağlıdır.  İl Temsilcilikleri ve Şubeler Genel Merkeze bağlıdırlar.

 

YERİNDE ÇÖZÜM

MADDE 5: Sendikanın amaç ve ilkeleri, genel kurul, MTK, ŞTK ve işyeri temsilciliği kararları dikkate alınarak, sorunların yerinde çözümü ve işlerin yerinde bitirilmesi esastır. Bunun için demokratik katılım, üye, temsilci ve yöneticilerin tüm gücü, ilgisi ve yeteneği seferber edilir.

 

ORTAK VE KİŞİSEL SORUMLULUK

MADDE 6: Sendika karar organlarında yetki ve sorumluluk dengesi esastır. Karar organlarına katılan ve burada bulananlar, hem bulundukları organda alınan kararlardan ve uygulamalardan dolayı hem de diğer organ kararlarından dolayı ortak, işbölümü sonucu kendisine verilen görevden dolayı kişisel sorumluluk taşırlar.

 

ÖRGÜTSEL ORGANLAR

MADDE 7: Tüzüğün 12.  ve 13. maddelerinde belirtilen organlar örgütsel organlardır.

 

İŞYERİ ORGANI

MADDE 8: Sendikal örgütlenmenin çekirdeği işyeridir. Sendikanın örgütlenmesi ile oluşturulmaya başlayan işyerinde 15 üye olmasa bile, tüzüğün 43. maddesinin (d) fıkrasına göre, üyelerin kendi arasında yetkili temsilci seçme hakkı vardır.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 9: 15 ve üzeri üyesi olan işyerleri tek başına bağımsız birim olarak temsilcilerini seçerler. Üye sayısı 15’in altında olan işyerleri ise yetkili temsilci seçemiyorlarsa örgütlü olduğumuz kuruma göre birleşerek birim oluştururlar. Birimlerin oluşturulmasında bağlı olunan organın kararı uygulanır.

 

MADDE 10: Birleştirilerek temsilci seçimi yapan birimler ile bağımsız birimlerin üyesi 75’e ulaşmaz ise;

a)       Öncelikle örgütlü olunan kurumda ilçede oluyorsa ilçede, ilde oluyorsa il esasına göre ŞTK’ ya 75/1 oranında temsilci gönderirler.

b)       Örgütlü olunan kuruma göre de 75/1 seçilemiyorsa, tüm kurulardaki üyeler birleşerek ilçe veya il esasına göre ŞTK’ ya seçim yapılır.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 11: İşyeri organın temsilcisi olan işyeri temsilcileri 3 kişiye ulaşmamış ise işyeri toplantıları üyelerle yapılır. Temsilci sayısı 3 ve üzerinde ise düzenli toplantılar temsilcilerle yapılır. Karar sürecinde oyların eşitliğinde, işyeri genel kuruluna hemen başvurulur. Tüzüğün 43. maddesindeki yetkilerini kullanır.

 

MADDE 12 (MÜLGA)

 

İL TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 13:  Tüzüğün 42. maddesinde belirtilen İl temsilciliğinin açılabilmesi için geçen sürede o ilde üye sayısı 15’i bulursa, üyelerin kendi arasında seçeceği 3 kişiye, Genel Merkez tarafından “İl temsilciliği kurma yetkisi” verilebilir.

          Tüzüğün 42. maddesine göre oluşturulur. İl temsilciliğinin en önemli görevlerinden biri de, üye sayısını arttırarak şube olmaya çalışmaktır. Bununla ilgili olarak seçim yönünden bağlı olduğu şube ile koordineli olarak çalışır. Bir ildeki temsilcilik sayısı biri geçemez.

          İl Temsilciliklerinin denetlenmesi merkez denetleme kuruluna, disiplin işleri merkez disiplin kuruluna aittir.

 

ŞUBEYE BAĞLI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

MADDE 14: Şubeye bağlı ilçe temsilciliğin yetkisi, şubeye bağlı il temsilciliğinin yetkisine paralel olarak sadece o ilçe için geçerlidir. Bu şekilde temsilcilik açılabilmesi için en az 50 üye gereklidir.

            Şubeye bağlı temsilciliğin tüm ilişkileri kendi şubesi iledir.

 

ŞUBE

MADDE 15: Tüzükteki hükümlere göre kurulur ve işleyişini gerçekleştirir.

            Şubenin, sendikanın bütününü temsil eden konularda ( işverenle yapacağı görüşmeler dahil) yürüteceği faaliyetlerde MYK’nın onayını alması şarttır. Şube, tek başına basın ve yayın politikası oluşturamaz.

 

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 16: Tüzüğe göre oluşturulur ve faaliyetini yürütür. Şube genel kurulundan sonra ŞTK, tüzüğe uygun olarak yönetim kurulu ve 75 üyeye bir temsilci esasına göre oluşturulur. Temsilci seçiminde bu yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen kurallara da uyulur. ŞTK’nın yetkisi şube ile sınırlıdır.

            ŞTK ayda bir olağan olarak toplanır. Alınan kararların uygulanmasında her ŞTK üyesinin sorumluluğu vardır.

            ŞTK-MTK gündemine uygun olarak alacağı karar önerilerini yazılı olarak şube başkanına verir. Şube Başkanı ve şubeden giden diğer MTK temsilcilerinin şubenin yazılı karar önerilerine uygun oy kullanması zorunludur. Kişisel görüşünü açıklayabilir.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 17: Tüzüğün ilgili maddelerine göre oluşur ve faaliyetini yürütür.

 

MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 18: Tüzüğün ilgili maddelerine göre oluşur ve faaliyetini yürütür.

 
BİRİMLER İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 19: Tüm birim toplantılarının tutanağı tutulur ve alınan kararlar veya öneriler yazılı halde bir üst birime sunulur. Bu kurulun aksine sözlü rapor sunma ancak olağanüstü durumlarda olabilir.

 

MADDE 20: Bölge veya şube düzeyinde birimlerin önerilerinin alınması gerekli görülür ise bu durumda şubede ŞTK veya yönetim, merkezde MTK veya MYK karar alabilir. Bu gibi toplantılarda (bölge veya şube il veya illeri) karar alınamaz. Sadece öneriler geliştirilir ve ilgili organa sunulur.

 

MADDE 21: Birimlerin düzenlenmesi ve hiyerarşiye göre göndermesi gereken formlar ekte düzenlenmiş olup isimleri şunlardır.

          İşyeri toplantı katılım ve sonuç tutanağı

          ŞTK toplantı katılım ve sonuç tutanağı

          Şube düzeyinde il veya iller toplantı katılım ve sonuç tutanağı

          Bölge toplantı katılım ve sonuç tutanağı

          MTK toplantı katılım ve sonuç tutanağı

 

MADDE 22: Tüm birim temsilcileri ve organ yöneticileri tüzüğe ve genel kurul seçim yönetmeliğine göre seçilirler. Seçilenlerle ilgili olarak Şubeler, İl Temsilcilikleri ve şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri “işyeri temsilciliği yetki belgesi” vermeye yetkilidirler.  MYK ise;  “Şube, İl Temsilcilik ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yetki belgesi” vermeye yetkilidir. Yerlerden verilen yetki belgelerinin birer suretinin genel merkeze gönderilmesi zorunludur. Yetki belgeleri formları ektedir.

          İşyeri temsilcilik yetki belgesi

          Şube yetki belgesi,

          İl Temsilcilik yetki belgesi

          Şubeye bağlı ilçe temsilcilik yetki belgesi

 

TUTULACAK DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

 

DEFTERLER

MADDE 23: Genel Merkezde tutulması zorunlu olan defterler şunlardır:

a)      Üye Kayıt Fişleri, Üye Kayıt Defteri ile Çıkış Bildirimi

b)      Genel Kurul Karar Defteri

c)       Yönetim Kurulu Karar Defteri, Denetleme ve Disiplin Kurulu Karar Defteri

d)      Gelen – Giden Evrak ve Zimmet Defteri

e)      Genel Evrakın Aslı, Giden Evrakın Suretlerinin Saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyaları

f)        Gelir Makbuzları, Bunların Saklanmasına Mahsus Dosyaları

g)      Kasa Defteri

h)      Demirbaş Eşya Kayıt Defteri

i)        Yevmiye Defteri, Aidat defteri, Defter-i Kebir ve Envanter Defteri

j)        Ayrıca yönetmeliklerle belirlenen diğer defterler ve basılı kağıtlar

 

Bu defterlerin Şube, İl Temsilcilikleri ve şubeye bağlı ilçe temsilciliklerinde kendileri ile ilgili olanları tutmaları zorunludur.

            İşyeri organı karar defteri tutar. Bu defter bağlı olduğu ilgili organca onaylanır.

            Genel Kurul Karar Defteri Divan tarafından imzalanır.

           

DOSYALAR

MADDE 24: İşyeri organı dışındaki diğer organlarda genel merkezce belirlenecek desimal sisteme göre dosya tutulur. Bu dosyalar giden ve gelen evrak dosyaları olmak üzere iki takım olarak tutulur.

 

TUTULACAK KAYITLAR

MADDE 25: Sendikaya yazılan ve sendikanın yazdığı resmi yazılar gelen ya da giden yazı kayıt defterine kaydedilir. Gelen yazılar, görevlendirilen bir yetkili tarafından ilgili birime havale edildikten sonra giden evrak kayıt defterine kaydedilerek teslim edilir.

            Faksla gönderilen resmi yazıların aslı ayrıca postalanır.

            Bilgisayar kayıtlarının bulunduğu disket veya CD’ler görevlendirilen bir yetkiliye zimmetlenerek saklanır.

            Mali belgeler dışındaki belge ve yazıların saklanma süresi en az 2 yıldır. Süre bitiminde, yönetim kurulu kararı ile dosyası ile birlikte arşive kaldırılır.

 

MÜHÜR-BAŞLIK-TABELA

SENDİKA MÜHRÜ

MADDE 26: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun mühür kullanırlar. Mühür, organların başkanları ya da yetkili yönetici tarafından saklanır.

 

BAŞLIK

MADDE 27: Organlar, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun başlıklı kağıtlar, kaşeler, rozetler kullanırlar. Mühür, organların başkanları ya da yetili yönetici tarafından saklanır.

 

 

 

TABELA

MADDE 28: Organ tabelaları, MYK’nın kararlaştırdığı örneğe uygun ölçü, biçim ve renklere uygun olarak yaptırılır.

 

ÜYELİK BAŞVURUSU

MADDE 29: Üyeliğe başvuru sendika üye kayıt fişi ile yapılır. Bu fiş örneği ektedir. Gerekli görülürse üyeliğe başvurandan ve üyelerden iş yeri görev belgesi istenebilir.

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

MADDE 30: Üyeliğe kabul kararı, merkez yönetim kurulunca verilir. Üyelik başvurusu bir ay içinde reddedilmezse kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilirse, MYK bunu yazılı olarak gerekçelendirir ve ilgiliye bildirir. Üyeliği reddedilenlerin yargıya başvuru hakları vardır.

 

ÜYELİK KİMLİK KARTI

MADDE 31: Üyeliğe kabul edilenlere MKY’nca kabul edilmiş ve onaylanmış SES Kimlik Kartı verilir. Üye kimlik kartı başvuru formu örneği ektedir.

 

ÜYELİĞİN NAKLİ

MADDE 32: İşyeri değişen üyeler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içerisinde yeni atandıkları yerdeki şube ve İl temsilciliklere başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Üyenin eski şube ve İl temsilciliği, üye kayıtlarını yeni Şube ve İl temsilciliğe gönderir. Üyenin nakli, üyeliği kesintiye uğratmaz. Kendi isteği ile nakil olan üyenin organlarındaki görevi sona erer.

 

AYRICA DOLDURULACAK FORMLAR

MADDE 33: Şube ve bağlı temsilcilikler her ay üyeleri ile ilgili bilgi formunu genel merkeze göndermek zorundadır. Ayrıca genel eylem ve etkinliklerde ilgili form aynı gün doldurularak genel merkeze ivedilikle gönderilir. Form örnekleri ektedir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 34: Bu yönetmelik 2008 Yılı 2. MTK’nın  kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun …./….2008 tarih ve …… sayılı kararı ile …./…./2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Yönetmeliği MYK yürütür.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]