Sendika Temsilcileri

Facebook
Twitter
WhatsApp

4688 Sayılı Yasaya Göre  İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmesine İlşkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

 

                                                                                                    TEBLİĞ            

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ            

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 13/8/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.            

Kanunun: 23 üncü maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının, işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği  öngörülmüştür.

İşyeri sendika temsilcilerinin seçimi konusunda; Bakanlığımızca Resmî Gazete’nin 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı nüshasında yayımlanan “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 3 üncü maddesi ile, işyeri sendika temsilcilerinin, o işyerinde en çok kamu görevlisini üye kaydetmiş sendika tarafından seçileceği, bu sendikanın kurum ve işyeri yetkili amirleri tarafından; üyelik ödenti listeleri ve kurum ve kuruluşlara yapılacak üyelik bildirimlerinin esas alınarak belirleneceği duyurulmuştur.            

8/8/2001 tarihli Bakanlığımız Tebliğinde işyeri sendika temsilcilerinin seçiminde hangi tarih, ay ve günün dikkate alınacağı yolunda  düzenlemelere yer verilmediğinden; kamu görevlilileri sendikalarının bu yoldaki başvuruları Ocak ayının 15’indeki maaş bordrolarının ve üyelik kesintilerinin dikkate alınması gerektiği yönünde cevaplandırılmıştır. Ancak  işyeri sendika temsilcilerinin belirlenmesi işlemi gereksiz yazışmalara, farklı yorum ve uygulamalara neden olmuştur.

 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, bu Kanuna tâbi olarak çalışan kamu görevlilerinin, her yılın 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listelerin, kamu işvereni  ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların temsilcileri tarafından değerlendirilerek sendikaların üye sayılarının tutanağa bağlanacağı,  taşra teşkilatlarının da yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapacağı toplantı neticesinde düzenlenecek tutanağı kurum merkezine göndereceği hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımız, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibariyle üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yılın 15 mayıs tarihi esas alınarak hizmet kollarındaki bütün kamu görevlilerinin sayısı ile hizmet kollarındaki sendikaların üye sayılarını tespit ederek buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayılarını belirleyerek sonuçlarını her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de ilan etmektedir.   

Görüleceği üzere, kurumlar itibariyle çalışan kamu görevlilerinin sayısı ile yine kurumlarda aidat ödeyen sendika üyelerinin sayısal verileri her yılın 15 mayıs tarihi itibariyle tespit edilmekte ve bu sonuçlar üzerinde toplu görüşmelere katılacak konfederasyon ve her hizmet kolundaki en çok üyeye sahip sendikalar belirlenmektedir.             

Açıklanan nedenlerle;             

İşyeri sendika temsilcilerini seçecek sendikanın belirlenmesinde;            

Kurum ve kuruma bağlı işyerlerinde, her yılın 15 mayıs tarihi itibariyle yapılan ve tutanak altına alınarak taraflarca imzalanan resmi metinde belirtilen sendika üye sayıları esas alınacaktır.             

15 mayıs tarihli tutanaktaki verilere göre  en çok üyeye sahip sendika o iş yerinde işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olacak, işyeri sendika temsilci seçimi Haziran ayı içerisinde yapılacak ve görev süresi de bir sonraki seçim tarihine kadar devam edecek,  bu zaman içerisinde yeni üyelik veya istifalar gerekçe gösterilerek başka bir işlem tesis edilmeyecektir. Kamu işvereni, en çok üyeye sahip sendikayı o işyerinde örgütlü diğer sendikalara bildirecektir.            

Ancak, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle görevde bulunan sendika işyeri temsilcilerinin görev süresi Haziran 2006 tarihinde yapılacak seçime kadar devam edecektir.            

Yeni sendika işyeri temsilcilerinin belirlenmesi ise yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılacaktır.

Tebliğ olunur. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]