SES

EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1

Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2

 Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48.  maddesi ve Sendikamız 4-5-6 Mart 2005 Olağan Genel Kurulunda alınan kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 3

Bu Yönetmelik sendikamız genel merkezince, şube/temsilcilikler tarafından planlanıp yürütülecek her türlü eğitim programı ve faaliyetlerinde  uyulacak usul ve esasları kapsar.

 

Fon Yönetimi ve Tutulacak kayıtlar

Madde 4

Fon Yönetiminden SES MYK sorumludur. Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Mali Sekreter tarafından harcamalar defter kaydı altına alınır. Belgeler arşivlenir.

 

Temel Hükümler

Madde 5

MYK  Genel Kurul ve Merkez Temsilciler Kururlunda alınan kararlar doğrultusunda eğitim programları hazırlar. Genel Eğitim sekreterliğince hazırlanan Eğitim programı  MYK tarafında görüşülüp karar altına alınması durumunda giderleri eğitim fonundan karşılanır.

 

Madde 6

Şube/Temsilcilikler, genel merkez tarafından yürütülen eğitim çalışmaları ile koordineli olmak kaydı ile yürüttükleri eğitim çalışmaları için Eğitim Fonundan kaynak kullanabilirler.

 

Madde 7

Şube /Temsilcilikler tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde izlenecek usuller

a)       Şube/Temsilcilik, Eğitim Sekreterliğince hazırlanan eğitim programını en az bir ay öncesinden genel merkeze iletmek zorundadır.

b)       Şube/ temsilcilik tarafından talep edilen eğitim içeriği MYK tarafından değerlendirilir. Genel Kurul, tüzük, MTK kararlarına aykırılık halinde eğitim programını askıya alınır ve ilk MTK’da uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

c)       Bir şube veya temsilciliğin eğitim fonundan yararlanma miktarı  o yıl içinde Şube/ Temsilcilik bölgesinden kesilen tahmini toplam aidatın %4’ünü geçemez. (Bir yıl içinde o şube ve temsilcilik aidatlarından eğitim fonuna aktarılan toplam tutarın %40’ı)

d)       Bir yıl içinde Eğitim Fonundan yararlanmayan Şube /Temsilciliğin payı bir sonraki yıla devredilmez.

e)       Şube/Temsilcilik tarafından genel merkeze iletilerek onaylanan eğitim programı Bütçesinin %50’si eğitim tarihinden önce  şube/temsilcilik hesabına aktarılır.Eğitim programı tamamlandıktan sonra şube/temsilcilik tarafından eğitim faaliyetini içeren dosya genel merkeze  gönderilir.Dosya genel merkeze ulaştığında geri kalan %50 lık kısım şube hesabına aktarılır.

f)         Şube/Temsilciliklerin eğitim programının kapsamı kendi şube/temsilcilik bölgesi ile sınırlıdır.( 4 şubesi bulanan İstanbul ili hariçtir.)

g)       Eğitim faaliyeti değerlendirme dosyasında bulunması zorunlu bilgi ve formlar şunlardır:

§          Katılan üye listesi

§          Eğitimcilerin adı unvanı

§          Eğitici notları ve bildirileri(tebliğler)

§          Katılımcı üyeler tarafından doldurulmuş eğitim değerlendirme anketleri

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 8- Bu yönetmelik 2005 Yılı 1. MTK’nın  kararı ile Merkez Yönetim Kurulunun 13.06.2005 tarih ve 500 sayılı kararı ile 13.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

.

YÜRÜTME

MADDE 9- Bu yönetmeliği MYK yürütür.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]