Üniversite Hastanelerinde çalışan 4/B lilere Döner Sermaye ödenmesi için dava açtık.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Üniversite hastanelerinde çalışan 4/B lilere de döner sermaye ödenmesi için Maliye Bakanlığı’na yazdığımız yazıya cevap verilmemesi üzerine sendikamız, dava açmıştır.

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
(Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)

DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan

DAVALI: Maliye Bakanlığı / ANKARA

D. KONUSU: Üniversite Hastanelerinde 657 sayılı kanunun 4/B bendine göre görev yapan sağlık personeline döner sermayeden ek ödeme verilmesine dair müvekkil sendikanın 02.07.2007 tarih 934 sayılı yazısına Maliye Bakanlığı’nın cevap vermeyerek reddine dair işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir.

T. TARİHİ: 02.09.2007

AÇIKLAMALAR:
            Müvekkil sendika faaliyetlerini 4688 sayılı kanun ile Anayasanın 90. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan uluslar arası sözleşmelere göre yürütmektedir. 4688 sayılı kanunun 5. maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan hizmet kolu yönetmeliği uyarınca müvekkil sendika Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastanelerinde örgütlüdür.
            5620 sayılı kanunun 2. maddesiyle Üniversite Hastanelerinde Maliye Bakanlığı vizesi ile geçici olarak görev yapan sağlık personeline 657 sayılı kanunun 4/B maddesine geçme imkânı sağlanmıştır. Bu geçişler halen devam etmektedir. Ancak müvekkil sendikaya ulaşan bilgilere göre Üniversite Rektörlükleri bu statüde görev yapan personele döner sermayeden ek ödeme vermemektedir. Hatta bu konuda Maliye Bakanlığı’na yaptıkları müracaatlardan da olumlu sonuç alamamışlardır. Bunun üzerine müvekkil sendika ilgili mevzuatı inceleyerek, bu statüde görev yapan personelin döner sermayeden ek ödeme alması yönünde herhangi bir yasal engel olmadığını, sadece bu konuda Maliye Bakanlığı’nın olumlu görüş vermesini talep etmiştir. (Ek 1) Maliye Bakanlığı’nın sendika başvurusuna cevap vermemesi üzerine iş bu dava açılmıştır. 

İPTAL SEBEPLERİ: Maliye Bakanlığının 09.07.2005 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanunu 18 seri nolu Genel Tebliğinde döner sermaye işletmesi bulunan Üniversitelerin ilgili birimlerinde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi personele döner sermayeden ek ödeme verileceğiyle ilgili düzenleme bulunmaktadır. (Ek 2) 2547 sayılı kanunun 58. maddesinde geçen, “657 sayılı kanuna tabi personel…” ibaresinin 657 sayılı kanuna tabi 4/B statüsündeki sözleşmeli personeli de kapsadığı açıktır. Kanun “memur” tabirini kullanmayıp, “657 sayılı kanuna tabi personel” tabirlerini kullanarak bu kanuna tabi sözleşmeli personeli de kapsamına almıştır. Buna rağmen, Maliye Bakanlığı’nın bu hususla ilgili olumlu görüş vermemesi açıkça hukuka aykırıdır.
            Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 657 sayılı kanunun 4/B bendine tabi personele döner sermayeden ek ödeme verilmektedir. Aynı statüde olup, aynı işi yapan sağlık personelinin çalıştıkları kurum itibarı ile döner sermayeden yararlandırılmamaları Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi ücrette adalet sağlanması ilkesine de aykırıdır. Ayrıca bu şekilde çalıştırma işyerlerinde çalışma barışını da tehdit etmektedir. Nitekim Haziran ayında Sağlık Bakanlığı’na alınan 32 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personele halen Üniversitelerde çalışan ve 4/B’ye geçme hakkı olan binlerce personel de başvurmuştur. Bu nedenle birçok Üniversite Hastanesinde çok büyük sorunlar yaşanmış, bazı üniteler kapanma noktasına gelmiş, kamu hizmeti çok ciddi biçimde aksamıştır. Üniversite hastanesinde döner sermayeden ek ödeme alamayan personelin Sağlık Bakanlığı’na geçmek istemesi anlaşılır bir olaydır. Ancak kamu hizmeti vermekle yükümlü olan davalı idarenin bu hukuka aykırılığı gidermemesi ise yadırganacak bir durumdur. 
            Maliye Bakanlığının 18 seri nolu Genel Tebliğinin 657 sayılı kanunun 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personele döner sermayeden ek ödeme verilmesine herhangi bir engel teşkil etmemesi nedeni ile davalı idarenin bu hususta olumlu görüş vermemesi açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle dava konusu işlem sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ: 2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki koşullar oluştuğundan, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. 

HUKUKSAL NEDENLER: İYUK, 657, 2547 sayılı kanunlar ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER: Ekteki belgeler, dava konusu işlemle ilgili davalı idare elinde bulunan belgeler ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU: Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 05.10.2007

 

Av. Öztürk Türkdoğan

Ek: 2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]