Bilindiği gibi, KEY ile ilgili olarak 5664 sayılı “KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN”LA hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemişti. Buna göre 28 Temmuz 2008 tarihinde açıklanan listelerde ismi bulunmayanlar ile eksik ödeme bilgisi olanlar en son 28 Ekim 2008 tarihine kadar itiraz edebileceklerdi. Bu tarih içinde itiraz edenlerden bazı hak sahiplerine itirazlarının sonucu iletilmiş ve “… tahakkuk etmiş ve kesintisi yapılmış Konut Edindirme Yardımı (KEY) tutarına rastlanılmamıştır” denilerek, kimilerine de kısmi ödeme itirazları ile ilgili red cevabı verilerek talepleri kesin biçimde reddedilmiştir. Kendisine bu şekilde olumsuz yanıt verilmiş olanların, ileride bir hak kaybı yaşamaması bakımından ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde görev yaptıkları ilin bağlı bulunduğu idare mahkemesine dava açmaları gerekmektedir.

Örnek dava dilekçelerinde kişiler kendi isim adres, işlem tarih ve sayılarını yazarak dava açabilecektir. Dava dilekçe örnekleri web sitemizde yer almaktadır.

Dilekçelere erişim için>>>>> 

28 Ekim 2008 tarihine kadar yazılı dilekçe ile itiraz edip, kendilerine herhangi bir şekilde cevap verilmeyenlerle ilgili olarak yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır. 31 Aralık 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 5828 sayılı 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun 29. maddesinin 10 nolu bendinde, 5664 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “2 aylık süre” ibaresi, “8 aylık süre” şeklinde uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu durumda 28 Ekim 2008 tarihine kadar itiraz edenlere cevap verme süresi 2 aydan 8 aya çıkarılmıştır. Bu sürenin bitimine kadar kendilerine olumsuz yanıt verilenler dava açabileceklerdir. Bu sürenin bitmesinden sonra ilan edilecek listelerde ismi olmayanlar, listelerin ilan tarihinden itibaren dava açabileceklerdir. 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]