13.10.2004 tarih ve 13031 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe konulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönergenin geçici 1. maddesinin, 12. maddesinin (a) fıkrasının ve aynı maddenin (b) fıkrasında geçen “01.09.2004 tarihinden” ibaresinin iptal edilmesi istemi ile sendikamızın açtığı davada, Danıştay 11. Dairesi 2005/26 E, 2008/5971 K sayılı 27.05.2008 tarihli kararı ile iptal kararı vermiştir. Böylece; Hıfzıssıhha Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin 2004 yılı ilk 9 ayı için alamadığı döner sermayeden ek ödemelerini almasının yolu açılmıştır.    

Sendikamız, Danıştay Kararının gereğinin yerine getirilmesi için Hıfzıssıhha Başkanlığı’na başvurmuştur. Ancak başvurumuz Hıfzıssıhha Başkanlığı’nın 31.12.2008 tarih ve 24781 sayılı yazısı ile reddedilmiştir. Bu nedenle Danıştay kararı uyarınca hukuki kazanımdan yararlanmak isteyenlerin bireysel dava açmaları gerekmektedir. Bireysel dava açabilmek için ekteki talep dilekçesi ile görev yapılan bölge müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Başvurular yazılı olarak reddedilir ise 60 gün içinde, başvuru üzerine 60 gün içerisinde cevap verilmezse ikinci 60 gün dolmadan idare mahkemesine iptal ve tam yargı davası açılması gerekmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]