Haftada 45 saat mesai uygulamasına karşı açılan dava ve Danıştay Kararı:


 

 

 

 

T.C ANKARA

3 . İDARE MAHKEMESİ

Esas  No: 2002/155 Karar No: 2002/1327

DAVACI                            : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi

VEKİLİ                              : Av. Öztürk Türkdoğan – Cihan Sokak No: 12/15 Sıhhiye Ankara

DAVALI                            : Sağlık Bakanlığı – Ankara

DAVANIN ÖZETİ            : Davacı sendika , sağlık personelinin haftalık mesai süresinin 40 saat

uygulanması için Merkez ve taşra teşkilatına gerekli duyuruların yapılması yolundaki talebinin zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali ile 2368 sayılı Yasanın 2 . maddesinin ilk iki cümlesinin Anayasanın 2,10,11,49,50,55 ve 56 . maddelerine aykır/olcldğundan bahisle iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesini istemektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Bakanlığın idari tasarrufunda bulunmayan , kanuni dayanağı olan bir uygulamanın Bakanlıkça duyuru yoluyla değiştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı , tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Ankara 3 . İdare Mahkemesi’ nce işin gereği görüşüldü.

Dava, davacı sendikanın sağlık personelinin haftalık mesai süresinin 40 saat uygulanması için Merkez ve taşra teşkilatına gerekli duyuruların yapılması yolundaki talebinin zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali ile 2368 sayılı Yasanın 2 . maddesinin ilk iki cümlesinin Anayasanın 2,10,11,49,50,55 ve 56 . maddelerine aykıro oludğundan bahisle iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesi istemiyle açılmıştır.

Davacınm Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek işin esasına geçildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 . maddesinde ; ” Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Ancak özel kanunlarla yahut bu Kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. ” hükmü yer almış olup, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2 . maddesinde ” Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 . maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden , davacı Sendikanın 25.10.2001 tarihli dilekçesi ile davalı idareye başvurarak Sağlık Personelinin haftalık mesai saati süresinin 40 saat olarak uygulanması ve bu uygulamanın taşra ve merkez teşkilatına duyurulması talebinde bulunduğu, bu talebin davalı idarece cevap verilmeksizin reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 657 sayılı Yasanın 99 . maddesi ile kurumlara hizmetin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit edebilme yetkisinin verildiği davalı idarece sağlık hizmetinin özelliği itibariyle 24 saat kesintisiz verilmesi gereken bir hizmet olduğundan hareketle 2368 sayılı Kanunun 2 . maddesine dayanılarak yapılan uygulamada hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

T.C                                                           -2-

ANKARA 3 . İDARE MAHKEMESİ

Esas  No: 2002/155 Karar No: 2002/1327

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine ,aşağıda dökümü yapılan 25.080.000 lira yargılama giderinin davacı üzerinde bıralalmasına , artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, 9.10.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN                                                   ÜYE                                                    ÜYE

KIRDAR ÖZSOYLU                                  SONGÜL ŞAHİN                                 VEHBÎ KOZİK

26455                                                       36667                                                  38460

YARGILAMA GİDERLERİ:

Başvuru Harcı                          : 4.960.000

Karar Harcı                             : 4.960.000

Vekalet Harcı                           :     910.000

Posta Giderleri                         : 14.250.000

25.080.000 TL  U- A 11.11.2002

 


 

T.C.

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No   : 2003/611 Karar No   : 2006/2289

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

ANKARA

Vekili__________________ i Av. Öztürk Türkdoğan , Cihan Sok.No:12/15

Sıhhiye-ANKARA

Karsı Taraf______________ : Sağlık Bakanlığı-ANKARA

İsteğin Özeti_____________ : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının , sağlık

personelinin haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak uygulanması için yaptığı başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın, davalı idarece, sağlık hizmetinin özelliği itibariyle 24 saat kesintisiz verilmesi gereken bir hizmet olduğundan hareketle 2368 sayılı Kanunun 2. maddesine dayanılarak yapılan uygulamada hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 9.10.2002 günlü, E:2002/155, K:2002/1327 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti_________ : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu,

ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle İstemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi   : Demet Özen

Düşüncesi______________ : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe

hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı__________ i Efser Koçakoğlu

Düşüncesi______________ Jdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen

incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 3…İdare Mahkemesince verilen

9J0.2W2güf?fü, a:2m2/165,K:2002/132Ts3y^kamrve ds^and\Q\ gerekçe hukuk ve usule

 

 

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No   ; 2003/611 Karar No   : 2006/2289

uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 6.6.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Uye

Uye

Uye

Uye

Yücel

Sabriye

Kenan

Zeynep

Efser

IRMAK

KÖPRÜLÜ

ATASOY

KAVLAK

KOÇAKOĞLU

 

 

.6.2006-D.Ö  

 

Danıştay ve İdare Mahkemesi karar metinlerini indirmek için>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]