DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

(Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)

DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan

DAVALI: Maliye Bakanlığı / ANKARA

D. KONUSU: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 3 nolu bendi ile 4 nolu bentlerinin 2. paragrafının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir.

T. TARİHİ: 04.08.2005

AÇIKLAMALAR:

            19 Ocak 2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanunun 4. maddesi ile SSK Sağlık Birimleri, 5. maddesi ile de yaklaşık 53.000 SSK personeli Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.

            5283 sayılı kanunun 5. maddesinin 6. fıkrasında,” 2. ve 4. fıkralar ile 6. madde kapsamında Bakanlığa devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlara kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.” hükmü yer almaktadır.  

            5283 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2005 tarih ve 4621 sayılı genel yazısı çıkarılmıştır. Uygulama sorunlarını gidermek için de dava konusu genel yazısı çıkarılmıştır.  (Ek 1)

            Temmuz 2005’te memur maaşlarının arttırılması ile birlikte SSK’dan Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelin fark tazminatının hesaplanmasında, memur maaş artışı kadar ek ödemelerinden kesinti yapılarak hesaplanma yoluna gidilmiştir. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelin özlük haklarında kesinti yapılarak hak mahrumiyetine yol açılmış durumdadır. Örnek verecek olursak, Sağlık Bakanlığı’na devredilen bir sağlık teknisyeninin Mart 2005’teki ek ödemesi 533.33 YTL, eline geçen maaşı 741.94 YTL’dir. Aynı kişinin Temmuz 2005 maaş bordrosuna baktığımızda ek ödeme karşılığı tazminatının 492.82, ikramiye karşılığının 68.74 YTL olduğu görülecektir. Aynı kişinin Temmuz maaş artışının yaklaşık 41 YTL olduğu anlaşıldığından, maaş artışı kadar ek ödeme tazminatından kesinti yapıldığı görülmektedir. (Ek 2) 

            5283 sayılı kanunun 5. maddesinin 6. fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak yaşanan bu sorunlar müvekkil sendika tarafından Maliye Bakanlığı yetkililerine etraflıca anlatılmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla dava konusu genel yazıyı çıkarmıştır. Genel yazının 3. nolu bendinde 5283 sayılı kanunun 5. maddesinin 6. fıkrasının yorumu yapılarak, devredilen personelin devirden önceki maaş ve ek ödemesi toplam tutarının sabit tutularak, devirden sonra atanılan kadro karşılığı alınan maaş ile ek ödeme toplamı tutarından hesaplanacak farkın tazminat olarak ödeneceği belirtilerek, maaş artışı kadar ek ödeme kesintisi yapılacağı sonucu çıkmakta olup, uygulama da bu şekilde olmuştur. 

            Ayrıca genel yazının 4 nolu bendiyle de devirden önce SSK personelinin aldığı yılda 2 ikramiyenin, devirden sonra Temmuz ayında alınması gereken ikramiye tutarının 6’ya bölünerek bir aya denk gelen tutarının fark tazminatına dahil edileceği yorumu ve uygulaması yapılarak, ikramiyenin tek kalemde ödenmesi engellenmiş durumdadır. Bu nedenlerden ötürü iş bu davayı açmak gerekmiştir.

İPTAL SEBEPLERİ:

            Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelin devirden önce tabi olduğu kanun 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’dur. 4958 sayılı kanunun 17. maddesinin 5. paragrafında SSK personeline ek ödeme verileceğine dair amir hüküm bulunmaktadır. Ek ödemenin sadece usul ve esasları SSK yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir. Dolayısıyla SSK Personelinin ek ödeme alma hakkı bulunmaktadır. 

            Sağlık Bakanlığı’na bağlı personel ise 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun ……. Maddesinin …. Bendine göre performansa dayalı döner sermayeden ek ödeme almaktadır. SSK personeline ödenen ek ödeme ne kadar düzenli ve tutarlı ise Sağlık Bakanlığı’na ödenen performansa dayalı döner sermayeden ek ödeme ise o kadar düzensiz ve tutarsızdır. Sağlık Bakanlığı personeli aylarca döner sermayeden ek ödeme alamamakta olup, aldığı aylarda ise bir önceki veya bir sonraki ayla aynı miktarda alamamaktadır.

             SSK‘nın Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi aşamasında gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, gerekse de Sağlık Bakanı SSK personelinin hiçbir hak kaybına uğramayacağını kamuoyu önünde defalarca açıklamıştır. Nitekim kanunun hazırlanış amacı, TBMM komisyonlarındaki gerekçesi incelendiğinde Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelin hiçbir hak kaybına uğramaması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Maliye Bakanlığı bürokrasisi dava konusu genel yazıyı hazırlarken 5283 sayılı kanunun lafsına göre uygulama yaptıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Sorun da buradan kaynaklanmaktadır. SSK’dan Sağlık Bakanlığı’na devredilen personelin her türlü mali ve sosyal hakkının korunması gerekirken, lafsi yorum yapılarak bu haklardan kesintiye gidilmesinin hukuken kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

            Benzer bir olay nedeni ile Danıştay 5. Dairesinin 2003/4743 E, 2004/2760 K sayılı ve 08.06.2004 tarihli kararında, bankacılık tazminatının personelin nakledildiği tarihteki miktar itibarı ile sabit olarak ödenmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Somut olaya baktığımızda, SSK personeli memur maaş artış oranı kadar ek ödemelerinden kesinti yapılmak sureti ile fark tazminatında önemli bir etken olan ek ödeme tazminatlarının zamanla ortadan kalkacağı sonucu doğmaktadır. Maliye  Bakanlığı yetkilileri her ne kadar ek ödeme ile döner sermayeden fark tazminatı olan ek ödemenin bire  bir karşılaştırılmaması gerektiğini belirtseler de pratikte yapılan uygulama budur. Kişiler döner sermayeden ek ödeme aldıkları sürece kendilerine ek ödeme tazminatı ödenmeyebilecektir. Dolayısıyla ek ödeme tazminatının maaş artışı kadar kesilmesine neden olacak uygulamaya dayanak olan genel yazının 3 nolu bendi hukuka aykırıdır.

            Dava konusu genel yazının 4 nolu bendinin 2. paragrafı ile 6 ayda bir ödenmesi gereken ikramiye tutarının aya bölünerek fark tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu şekilde ödenmesi gerektiği belirtilerek, ikramiye olmaktan çıkarılarak hukuka aykırı davranılmıştır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ: 2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki koşullar oluştuğundan dava konusu genel yazının 3 nolu bendi ile 4 nolu bendinin 2. paragrafının yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.        

HUKUKSAL NEDENLER: Danıştay Kanunu, İYUK ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER: Ekteki belgeler, dava konusu işlemle ilgili davalı idare elinde bulunan belgeler ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU:   Dava konusu genel yazının 3 nolu bendi ile 4 nolu bendinin 2. paragrafının yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 09.08.2005

Av. ÖztürkTürkdoğan

Ek: Onanmış Vekaletname

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]