DEVREDİLEN SSK PERSONELİNİN ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK DANIŞTAY’DA AÇILAN İPTAL DAVASI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Maliye Bakanlığı / ANKARA D. KONUSU: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2005 tarih ve 15307 sayılı genel yazısının 3 nolu bendi ile 4 nolu bentlerinin 2. paragrafının iptali ve yürütülmesinin

Devamı »

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)  DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan  DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA  D. KONUSU: 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile değişik 12. maddesinin 2. fıkrasının

Devamı »

SES AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA ( Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Sağlık Bakanlığı, ANKARA D. KONUSU: 6 Temmuz 2005 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinin, 3. maddesinin aile hekiminin tanımını

Devamı »

YENİ TCK’DA SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ İLGİLENDİREN SUÇLAR

Yangından mal kaçırırcasına hazırlanan ve uygulamaya girmeden ertelenerek 1 Haziran 2005’de yürürlüğe giren yeni TCK, toplumun bir çok kesimi tarafından kaygıyla izleniyor. Üzerinde çok durulmasa da yeni TCK’nın sağlık emekçilerini de ilgilendiren pek çok sakıncası mevcuttur.

Devamı »

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (5.5.2005)

MADDE ESKİ METİN YENİ METİN Madde 2 Bu yönetmelik hastane sağlık merkezi gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarını kapsar. Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan sağlık kurumlarını kapsar. Madde 3    SAĞLIK MERKEZLERİ :    Acil vak'alar,

Devamı »

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik

Devamı »

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI, KLİNİK ŞEFLERİNİN KEYFİ BİR ŞEKİLDE ATANMASI VE UZMANLIK EĞİT

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Devamı »

YÖNETİCİLERE YÖNELİK BÖLGESEL İHTİYAÇ EĞİTİMİ PROGRAMI

  SAAT EĞİTİM KONULARI SUNUŞ 10:00 AÇILIŞ, PROGRAM TANITIMI     KURUMSAL İŞLEYİŞ Yönetim Kurullarının işleyişi İç işleyiş(tüzük-yönetmelikler) Genel Merkez-Şube-Temsilcilik ilişkileri SUNU   SAĞLIKTA VE SOSYAL HİZMETLERDE “YENİDEN” YAPILANDIRMANIN ÇALIŞANLARA VE HALKA ETKİLERİ?NASIL BİR SAĞLIK,NASIL BİR SOSYAL HİZMET?   SUNU   TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME   13:00-14:00 YEMEK ARASI    

Devamı »

YÖNETİCİLERE YÖNELİK BÖLGESEL İHTİYAÇ EĞİTİMİ PROGRAMI 11 BÖLGE MERKEZİNDE YAPILDI!

                Şube ve temsilcilik yönetimlerinin çoğunluğunun yenilenmesi nedeniyle kurumsal işleyişimiz konusunda varolan yönetmeliklere işlerlik kazandırılması, ihtiyaç olan bilginin paylaşılması, Sağlık ve Sosyal hizmetlerde “yeniden yapılanmanın” olası sonuçları ve örgütlenme konularında varolan sorunların tartışılması amacıyla 16 Bölge İl merkezinde planlanan eğitim programı ancak  11 bölgede 260 yakın Şube ve Temsilcilik Yöneticilerinin

Devamı »

YÖNETİCİLERE YÖNELİK BÖLGESEL İHTİYAÇ EĞİTİMİ PROGRAMI

AMAÇ: Şube ve Temsilcilik yönetimlerinin büyük çoğunluğunun yenilenmesi nedeniyle kurumsal işleyiş konusunda ihtiyaç olan bilginin paylaşılması, Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde “yeniden yapılanmanın” olası sonuçları, örgütlenme ve mücadele konularının tartışılması ve değerlendirilmesi. EĞİTİME KATILACAK KURULLAR:Şube ve Temsilcilik Yönetim Kuralları.EĞİTİM YÖNTEMİ: Sunum+Grup Çalışması EĞİTİMDE KULLANILAN ARAÇLAR: Bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, yazı tahtası.EĞİTİM KONULARI:

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content