MADDE ESKİ METİN YENİ METİN
Madde 2 Bu yönetmelik hastane sağlık merkezi gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarını kapsar. Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan sağlık kurumlarını kapsar.
Madde 3    SAĞLIK MERKEZLERİ :
Acil vak’alar, doğumlar, ateşli hastalar, küçük müdahaleler, kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastalarla, fiilen görev yapan uzmanların branşıyla ilgili hastaların, kabul ve tedavi edildiği ve hükümet tabipliği, ocak tabipliği veya diğer koruyucu tababet hizmetleri ile acil tedavi hizmetlerini bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.
   AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ:
Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumlarıdır.
Madde 5    Yataklı tedavi kurumları en az 50 yataklıdır. İşlevlerine göre 4 gruba ayrılır.
A-GENEL HASTANELER :
Her türlü acil vak’a ile, yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyle ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlardır.
B-ÖZEL DAL HASTANELERİ :
Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile, belirli bir hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis ve tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.
C-REHABİLITASYON MERKEZLERİ İLE SERVİSLERİ :
Organ, sinir, adele ve kemik sistemi hastalıkları ile, kaza ve yaralanmalar veya cerrahi tedaviler sonucu meydana gelen arıza ve sakatlıkların tıbbi rehabilitasyonu uygulayan yataklı kurum veya servislerdir.
D-EĞİTİM HASTANELERİ:
Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve ileri dal uzmanları yetiştirilen genel, özel dal yataklı tedavi kurumları ile rehabilitasyon merkezleridir.
   Sağlık kurumları işlevlerine göre 5 gruba ayrılır:
a) İlçe / belde hastanesi: Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır.
b) Gün hastanesi: Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kurumlarıdır.
c) Genel hastaneler: Her türlü acil vak’a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır.
d) Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumlarıdır.
e) Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır.
Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi, hastane polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı olarak semt poliklinikleri kurulabilir. Semt polikliniklerinin açılması, hizmetin veriliş şekli, poliklinik ve acil servis hizmetlerinin çalışma usul ve esasları ile burada görevli personelin, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir.
8 inci maddesinin birinci fıkrası    Yataklı tedavi kurumlarının mevcut her uzmanlık dalına ait bir polikliniği olur. Aynı dalda birden fazla uzman varsa, bu uzmanlar polikliniği, baştabibin düzenleyeceği bir sıraya göre yaparlar. İhtiyaç olduğu takdirde baştabib, aynı dalda birden fazla poliklinik de açabilir.    Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkan sağlanır.
8 inci maddesinin dördüncü fıkrası    Sağlık merkezlerinde birden fazla pratisyen tabib bulunduğu takdirde, bir sıra dahilinde poliklinik yapılır. metinden çıkarılmıştır
Madde 10    Eğitim hastanelerinde poliklinik muayeneleri baştabibin düzenleyeceği bir program dahilinde aynı daldaki şef, şef yardımcısı tarafından yapılır. Uzmanlık eğitimi görenler de poliklinik çalışmalarına katılırlar. Bunların çalışma şekli ve programı şefleri tarafından tesbit edilir.    Eğitim hastanelerinde poliklinik muayeneleri baştabibin düzenleyeceği bir program dahilinde aynı daldaki şef, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlar tarafından yapılır.
Madde 12    Poliklinik günleri, başlama ve bitme saatleri bu yönetmelikte tesbit edilen esaslara göre baştabiblikçe saptanır, duyurulur ve bu saatler içersinde sürekli olarak devam eder. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta adedi branşlara, tabib sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabib tarafından tesbit edilebilir.
Poliklinik saatleri dışında sadece ağır ve acil vak’alar kabul edilir.
Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar poliklinik defterine kaydedilir. Ayrıca ağır, acil ve adli vak’aların kuruma müracaat saatleri mutlaka yazılır. (Ek 42 Form 101)
   Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri baştabiplikçe belirlenerek duyurulur ve belirlenen saatler içerisinde kesintisiz olarak sürdürülür. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta adedi branşlara, tabip sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabip tarafından tespit edilebilir.
Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilebilir. Bu durumda gerekli düzenlemeler baştabipçe yapılır.
Uzman tabipler, talebi üzerine poliklinik veya tedavi hizmetlerini yürütmek için aynı ilde olmak kaydıyla çalıştığı kurumdan başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna Valilikçe görevlendirilebilir.
Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar kaydedilir. Ağır, acil ve adli vak’aların kuruma müracaat saatleri de mutlaka kaydedilir. (Ek 42 Form 101)
14 üncü maddesinin ikinci fıkrası     Acil servis, baştabibin teklifi ve Bakanlık onayı ile veya Bakanlığın göreceği lüzum üzerine kurulur.    Acil servis baştabibin teklifi ve Valilik onayı ile kurulur ve tescil için Sağlık Bakanlığına bildirilir.
16 ncı maddesinin (III) numaralı fıkrasının son paragrafı    Yataklı tedavi kurumlarının fonksiyonlarına uygun şekilde kurumlarda açılacak yoğun bakım ünite ve üniteleri, Bakanlığın ve kurumların isteği üzerine baştabib tarafından saptanır ve Bakanlık onayı ile kurulur.    Yataklı tedavi kurumlarının fonksiyonlarına uygun şekilde açılacak yoğun bakım üniteleri, baştabibin teklifi ve Valilik onayı ile kurulur ve tescil için Sağlık Bakanlığına bildirilir.
Madde 18 Eczaneye alınan ilaçların sarf şekilleri ve ücretli ve ücretsiz verilecek ilaç, gözlük ve protezler:
a) Yatan hastaların tabelalarına yazılan ilaçlar:
Servis uzmanının hasta tabelasına yazdığı ilaç isimlerini servis eczacısı, olmadığı takdirde servis hemşiresi protokol ve yatak numaraları ile beraber deftere kaydederek eczaneye verir.
Eczanede ilaçlar şişe, kavanoz, kutu veya paketlere konularak ayrı ayrı temiz ve düzenli ambalajlar halinde hazırlanır. Üzerlerine yatak ve protokol numaraları kaydedildikten sonra ait olduğu servisin eczacısına veya hemşiresine teslim edilir.
b) Ücretsiz verilecek ilaç, gözlük ve protezler:
1005 sayılı kanuna göre İstiklal Madalyası alanlarla, buna benzer özel kanunlarla ücretsiz muayene ve tedavi hakkına sahip olanların muayene neticesi aldıkları reçetedeki ilaçlar, gözlük cam ve çerçevesi, diş protezi hastanece ücretsiz olarak sağlanır ve sağlık cüzdanlarına işlenir. Bunların reçeteleri baştabiblikçe onaylanır ve saklanır,
c) Ücret karşılığı verilen ilaçlar:
Kurumun bulunduğu yerde başka bir eczane bulunmadığı veya bulunupta, önemli ve acil bir vak’a için kullanılacağı tabib raporu ile kanıtlanmış ilaçlar, serbest eczanelerden herhangi biri tarafından piyasada bulunmadığının belirtilmesi halinde perakende satış fiyatı üzerinden ücreti alınmak suretiyle verilir. Alınan ücret ilaçların giriş şekline göre döner sermayeye veya Maliyeye yatırılır.
   Yataklı tedavi kurumları eczanesindeki ilaçlar aşağıdaki şekilde kullanılır:
a) Yatan hastaların tabelalarına yazılan ilaçlar, eczacı veya hemşire tarafından, hazırlanmak üzere eczaneye verilir. Eczanede hazırlanan ilaçlar, ilgili hemşireye teslim edilir.
b) Ücret karşılığı verilen ilaçlar; kurumun bulunduğu yerde başka bir eczane bulunmadığı veya bulunup da önemli ve acil bir vak’a için kullanılacağı tabip raporu ile kanıtlanmış ilaçlar, serbest eczanelerden herhangi biri tarafından piyasada bulunmadığının belirtilmesi halinde perakende satış fiyatı üzerinden ücreti alınmak suretiyle verilir. Alınan ücret ilaçların giriş şekline göre döner sermaye veya Maliye veznesine yatırılır.
Madde 22    Sağlık kurulları, tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.
Sağlık kurullarının teşkili için en az üç ayrı dal uzmanının bulunması, varsa bu kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, K.B.B. nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının dahil edilmesi zorunludur. Bu uzmanlıklardan herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu yataklı tedavi kurumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları baştabib tesbit eder.
Eğitim hastanelerinde Sağlık Kurullarına şefler, bulunmadığı zaman yerine bakan şef yardımcıları girerler.
Sağlık kurullarının hastalık raporlarında ilgili dal uzmanlarının sağlam raporlarında ise, raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği dal uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur.
Özel dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık kurulu ana daldan en az üç uzmanın iştiraki ile oluşur ana dalda üç uzman bulunmadığı hallerde kurul, baştabibin seçeceği diğer uzmanlarla tamamlanır.
Kurul başkanı baştabibtir. Bulunmadığı zaman başkanlığı baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.
Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kazanır.
   Sağlık kurulları tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde, kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.
Tedavi, hastalık bildirir, istirahat, ortez – protez, ilaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti için gerekli sağlık kurulu raporları ; var ise ilgili daldan üç uzmanın katılımı ile, aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere, baştabibin seçeceği diğer dallardan uzmanların katılımı ile üç uzman tabipten sağlık kurulu oluşturulur.
Durum bildirir sağlık raporları için; kurumda en az üç ayrı dal uzmanının bulunması, varsa bu kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz., nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının dahil edilmesi, ayrıca, raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği dal uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur. Bu uzmanlık dallarından herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu yataklı tedavi kurumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları baştabip tespit eder.
Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık kurumları tam teşekküllü hastane sayılır.
Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadığı zaman yerine şef yardımcıları girerler.
Özel dal hastaneleri sağlık kurulu ana daldan en az üç uzmanın/başasistanın iştiraki ile oluşur. Ana dalda üç uzman bulunmadığı hallerde kurul, baştabibin seçeceği diğer uzmanlarla tamamlanır.
Kurul başkanı baştabiptir. Bulunmadığı zaman başkanlığı baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.
Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kararlaştırılmış sayılır.
29 uncu maddenin ilk cümlesi    Bir sağlık kurulu kararına hasta veya sahipleri tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir.    Bir sağlık kurulu kararına hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir.
Madde 30    Yataklı tedavi kurumları içersinde bulaşıcı hastalıkların personele ve hastalara yayılmaması ve steril bölgelerin enfekte edilmemesi için aşağıdaki tedbirler alınır.
a) Yatan hastaların bulaşıcı hastalık bakımından iyi kontrolu ve  uygun bir şekilde ayırımı sağlanır.
b) Personelden bulaşıcı bir hastalığa yakalanan veya yakalandığından şüphe edilenler işe  başlatılırken portörlük bakımından gerekli kontrol yapılarak,icap eden tedbirler alınır.
c) Bulaşıcı bir hastalığı bulunduğu bilinen veya şüphe edilen kimselerin hasta ziyaretine müsaade edilmez.
ç) Hasta ve ziyaretçilerin kendiliklerinden, yarı steril ve steril bölgelere veya civarına girmeleri ve buralarda hasta ziyaretleri yasaklanır.
d) Her türlü haşere ile uygun bir şekilde mücadele edilir.
e) Yataklı tedavi kurumu personelinin tüberküloz yönünden periyodik kontrolları yaptırılır. Ayrıca özellikle yemek pişirilmesi, dağıtılması ve bulaşık yıkanmasıyle ilgili personel başta olmak üzere, çalışanların barsak parazitleri, barsak enfeksiyonları, hepatit, beta hemolitik streptokok, stafilokokus aureus, klebsiella gibi sair enfeksiyonların portörlüğü bakımından düzenli olarak tetkikler yaptırılır. Portörlüğü saptananlar için gerekli bilimsel önlemler alınır.
   İlçe hastaneleri ve gün hastaneleri hariç, yataklı tedavi kurumlarında, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve bu kurumlar düzeyinde alınması gereken kararları gerekli yerlere iletmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulur. İlçe hastanelerinde ve gün hastanelerinde ise Enfeksiyon Kontrol Sorumlusu belirlenir.
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kuruluş, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönerge ile belirlenir.
32 nci maddesinin son fıkrası    Merkezi tıbbi arşivin çalışma şekli Bakanlıkça çıkarılacak bir iç yönerge ile düzenlenir. Merkezî tıbbî arşivin çalışma şekli ile hastanede tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında tutulabilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.
Madde 38    Görevliler, sabah kahvaltısını göreve başlama saatinden evvel bitirmek zorunda olup, kurumun ve hastaların sabah temizliği, bakımları, hastaların kahvaltıları, nabız ve derecelerin alınması da saat 8.30 a kadar tamamlanır.
Sabah kahvaltıları 7-7.30 arasında,öğle yemeği genel olarak 12.00-13.00 arasında, akşam yemekleri ise saat 18.00-19.00 arasında verilir.Özel diyet ve tecrübe yemekleri tabibin lüzum gösterdiği şekilde, tabelada yazıldığı saatlerde hemşire nezaretinde yedirilir.
   Yataklı tedavi kurumlarında tüm personelin mesai başlama ve bitiş saatleri, hizmetin ve mahallin özelliği ve kurum personel kadrosu göz önüne alınarak ilgili kanunlara göre Valilikçe belirlenir.
Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir.
Madde 51    İdari Memurların nöbetleri:
a) Hastane Müdürü ve yardımcısı nöbetle yükümlü değildir.
b) Kurumda dört ve daha fazla idari memur bulunduğu takdirde, (Döner Sermaye Sayman ve veznedarı hariç) bunlar da kendi hizmetlerinde nöbete tabi tutulurlar.
   Yataklı tedavi kurumlarında genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan personelin nöbetleri aşağıdaki şekildedir:
a) Hastane Müdürü nöbet hizmetiyle yükümlü değildir.
b) Hastane müdür yardımcıları; hastane müdürünün belirleyeceği esaslara göre görevleri ile ilgili nöbete tabi tutulurlar. Baştabip, ihtiyaca göre hastane müdür yardımcılarını farklı çalışma saatlerinde çalıştırabilir.
c) Genel idare hizmetleri sınıfındaki veznedar hariç diğer memurların nöbetleri hizmet gerekleri dikkate alınarak hastane müdürü tarafından düzenlenir.
Madde 55    Yataklı tedavi kurumlarında ayaktan ve yatarak muayene ve tedavileri ücretsiz olarak sağlanacaklar şunlardır.
a) Doğum yapacak gebeler ve lohusalarla, doğum güçlüğü çeken ve doğumla ilgili bir intan ve ihtilatla müracaat eden hastalar (Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 153 maddesine göre) Normal doğumlarda hasta ençok bir haftada; doğum sonu husule gelen ihtilatlarda da şifa veya salah elde edilinceye kadar bakım ve tedavide bırakılırlar. Doğum psikozlarında akut belirtiler geçinceye kadar kurumda alıkonulur.Akut belirtiler geçtikten sonra hasta sahibine teslim veya bir ruh hastalıkları hastanesine gönderilir. Her lohusa, kurumdan çıkarken çocuğunu da beraber götürmek zorundadır. Ancak yaşayabilmeleri için özel bakımı gerektiren çocuklar yeteri kadar kurumda alıkonulabilir.
Fakir ve muhtaç kadınların doğurmuş oldukları çocuklarına kurumca bir takım kundak verilebilir.
Doğum sırasında veya doğumdan sonra anneleri ölen çocukların sahipleri tarafından alınması için derhal kendilerine bildiri yapılır. Annenin ölümden itibaren bir ay içinde kurumdan alınmayan çocuklar hakkında 6972 sayılı Kanun hükümleri gereğince, mahkemelerce korunma kararı ve tedbirleri alınarak, ilgili makamlar tarafından bakılıp yetiştirilebilmelerini sağlamak için durum derhal o yerin sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne veya hükümet tabibliğine veya sağlık ocağı tabibliğine bildirilir.
b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (M-49-54-57) hükümlerine göre bulaşıcı bir hastalığa tutulmuş olup da tecrit ve tedavisi gerekenler.
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının veya kurumun bulunduğu yerin en büyük idare amirinin, fakirliğine kanaat getirerek yazılı emirleri ile yatırılmasına lüzum gördüğü hastalar parasız tedavi edilir.
d) Yatılı ücretsiz okullara girecekler ve devlet hesabına burslu öğrenim yapacaklar ile 1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesi kapsamına girenler. (Bunlardan sağlık kurulu muayene ücreti ve bununla ilgili tetkik ücretleri alınmaz.)
e) Yatılı ücretsiz ve burslu olarak devlet hesabına okuyanlar.
f) 1005 sayılı kanun veya buna benzer özel kanunlarla ücretsiz muayene tedavi hakkına sahip olanlar (Bu gibiler kendilerine hak tanıyan kanuni belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.)
g) Askerlik çağındakilerin askere alınmalarına engel olup da ameliyat ve tedavi ile düzelebilecek arızalarının giderilmesi için 801 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince gönderilecek hastalar.
h) Tutuklu veya hükümlü olanlardan başka sonraki fıkrada yazılı belgeyi getirenler,
i) Ücretsiz tedavisi gerektiği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tesbit ettiği örneğe uygun belge ile saptananlar (Ek 22 Form 73) veya kurum baştabibliğince ücret veremiyeceğine kanaat getirilenlerle, eğitim hastanelerinde bilimsel araştırma ve öğretim gibi nedenlerle yatmasında fayda görülenler. Herhangi bir nedenle örneğine uygun fakirlik belgesini hasta yatırılması esnasında getiremiyenler baştabibliğe yazılı fakirlik beyanında bulunur. Usulune uygun belgeyi daha sonra getirmeyi taahhüt ederler.
Ücretsiz olarak yatırılması gereken emniyet mensupları da diğer memurlar gibi maaş derecele- rine uyan sınıflara yatırılırlar.
   Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavileri ücretsiz olarak sağlanacaklar, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun gereği çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kimselerdir.
Madde 56    Ücretli muayene ve tedavi edilecekler:
Yukarıda sayılan haller dışında yataklı tedavi kurumlarında ayakta, yatarak muayene ve tedavi edilecekler ile ücretli sınıfta doğum yapmak isteyenlerden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış fiyat tarifesine göre yatak, yemek ve bakım ücretlerine ilaveten her türlü teşhis, tetkik tahlil tedavi ve doğum için ücret alınır. Alınan her ücret karşılığında bir vezne alındısı verilir.
   Yataklı tedavi kurumlarında, ayaktan ve yatarak muayene ve tedavi edileceklerden, Sağlık Bakanlığının onayladığı fiyat tarifesine göre yatak, yemek ve bakım ücretlerine ilaveten her türlü teşhis, tetkik, tahlil, tedavi için ücret alınır.
Madde 57    Ağır hastalar ve acil müdahaleyi gerektiren tıbbi, cerrahi vak’a ve kaza, yaralanma hadiselerinin yaralıları müracaat halinde derhal yataklı tedavi kurumlarına kabul edilerek, gereken ameliyat ve tedavileri zamanında yapılır. Daha sonra hal ve vakti yerinde olanlardan bu Yönetmelik ve fiat tarifesi esasları çerçevesinde yattığı sınıfa göre tahakkuk ettirilecek  ücretler alınır.
Fakir olanlar hakkında da 55 maddenin (i) fıkrasına göre işlem yapılır.
Acil vak’alar, ücretli sınıfta boş yer bulunmadığı takdirde, boş yeri olan bir üst sınıfta geçici olarak ücret farkı istenmeksizin yatırılabilirler. Keza fakir hastalar da aynı zorunluluklarla ücretlilere mahsus yerlere baştabibin emriyle geçici olarak yatırılabilirler.
   Ağır ve acil müdahaleyi gerektiren hastalar müracaatları halinde yataklı tedavi kurumlarına sosyal güvencesine bakılmaksızın derhal kabul edilir. Gereken her türlü tıbbi müdahaleler zamanında yapılır, işlemleri daha sonra tamamlanır.
Madde 58    E – SINIFLAR VE ÖZELLİKLERİ :
MADDE: 58 – Yataklı tedavi kurumlarında özel oda, birinci, ikinci, üçüncü ve genel hasta odaları olmak üzere beş sınıf bulunur.
a) Özel oda:
Bu sınıftaki odalar tek yataklı ve suitli olup, tuvalet, refakatçının yatacağı bir karyola ve şezlonğla gerekli mobilyaları ihtiva eder.
b) Birinci sınıf:
Bu sınıftaki odalar tek yataklı ve müstakil tuvaletlidir.
c) İkinci sınıf:
Bu sınıf odaları 2 – yataklıdır.
d) Üçüncü sınıf:
3 – 4 yataklıdır.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf odalar da hastalar için gerekli eşya ve malzeme ile donatılmıştır.
e) Yukardaki sınıflar dışında kalan odalarda bulunan hasta yatakları (genel hasta odaları) olup, bunlara Yönetmelik hükümlerine göre ücretsiz bakım ve tedavileri gerekenler yatırılır. Yapısı ve odalarının büyüklüğü dolayısıyla bu ayırımın uygulanamadığı yataklı tedavi kurumlarında genel, 3. sınıf, 2. sınıf hasta odaları ayırımı hizmetin özelliği de gözönüne alınarak baştabib tarafından yapılir; Ücretsiz hastalar için genel hasta odalarında yer bulunmadığı takdirde üçüncü sınıf yataklara da yatırılabilirler. Acil vak’alarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta boş yatağa yatırılır.
Tesbit edilen yatak sınıfları ile bunlarda yapılan değişiklikler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir.
   E – HASTA ODALARI VE ÖZELLİKLERİ:
Madde 58 – Yataklı tedavi kurumlarında hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesi esastır. Ancak, kurum fizik şartları dikkate alınarak daha fazla hasta kalabilen odalar da düzenlenebilir.
Hasta odaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Özel oda: Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli,
b) Birinci sınıf oda: Tek yataklı, tuvaletli, banyolu, lavabolu, ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,
c) İkinci sınıf oda: İki ya da üç yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu,
hasta odalarıdır.
Acil vak’alarda aciliyetin devamı süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta boş yatağa yatırılır.
Tespit edilen yatak sınıfları ile yapılan değişiklikler Sağlık Bakanlığına bildirilir.
59 uncu maddesinin (a) bendi    a) Hastadan en az 5 günlük yatak, yiyecek ve bakım masrafı ile yapılacak tedavinin özelliğine göre her türlü tedavi (ilaç dahil) ve müdahale ücretleri, kan ve kan müstahzarları, narkoz ücretleri fiyat tarifesindeki belirli miktarlara göre emanet olarak peşin alınır.Karşılığında vezne alındısı verilir. Hastanın tedavisine devam edilmesi gerekli görüldüğü takdirde, aynı şekilde en az beşer günük tedavi ücreti alınmasına devam edilir. Tüberküloz, akıl hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıklarda baştabib gerek görürse her seferinde iki haftalık ücret emanet olarak peşin alınabilir. Hasta çıkarken tahakkuk eden (Ek 29 Form 80) tedavi ücreti peşin yatırdığından fazla olursa geri kalan borcu, vezne alındısı ile tahsil edilir. Peşin ödediği ücretten, yapılan tahakkuka göre parası artar ise, vezne alındıları geri alınarak ödeme fişi ile artan parası iade edilir. (Ek 26 Form 77) Ücretli hastalardan yatarak tedavi edildikleri sırada tedavilerinin devamı gerekli görüldüğü halde ücret ödemeyenler çıkabilecek durumda ise çıkarılırlar. Aksi halde 3. sınıf yataklara ücretsiz olarak nakledilirler. Hastanın tedavisi sonunda çıkarken bu maddenin (c) bendinde belirtilen ücret yönünden döner sermaye ile ilişiği kalırsa, hasta veya sahibinden borçlu kaldıkdıkları miktar kadar bir senet alınır. Senet düzenlenmesinden sonra gösterilecek fakirlik belgesi geçerli değildir. Bu senedin takibinden döner sermaye saymanı sorumludur.    a) Hastadan, yapılacak tedavinin özelliğine göre, her türlü tedavi (ilaç dahil) ve bakım için belirli miktar ücret emanet alınır, karşılığında vezne alındısı verilir.
Hastanın tedavisi sonunda çıkarken, bu maddenin ( c ) bendinde belirtilen ücret yönünden döner sermaye ile ilişiği kalırsa; fazla olan miktar iade, eksik olan miktar ise tahsil edilir. Hastanın döner sermaye ile ilişiğinin kesilememesi halinde hasta veya yasal temsilcisi fatura muhteviyatı hakkında bilgilendirilerek taburcu işlemleri yapılır. Tahsil edilemeyen miktarın takibi, fatura üzerinden genel hükümlere göre yapılır. Faturanın takip ve tahsilinden döner sermaye saymanı sorumludur.
Madde 73    Yatan her hastanın tedavisi uzman tabibin tertip ve tavsiyesi üzerine uzmanlık eğitimi görenler ve hemşirelerce uygulanır. Bakımı da hemşireler tarafından sağlanır.    Yatan her hastanın tedavisi tabibin tertip ve tavsiyesi üzerine ilgili sağlık personeli tarafından sağlanır. Hasta bakımı da hemşireler tarafından yapılır.
Madde 86    Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vak’aların Türk Ceza Kanununun (530) nci maddesinin müstesna kıldığı haller dışında gecikmeksizin Cumhuriyet Savcılığına haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve cesetten çıkarılan delil niteliğini haiz eşyanın adli makamlara aynen ve geçikmeksizin teslimi gerekir.    Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereği gecikmeksizin Cumhuriyet savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca, yaralı ve cesetten çıkartılan delil niteliğini haiz eşyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir.
88 inci maddesinin birinci fıkrası    Temizlik; poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak, çamaşırhane, bahçe gibi hizmet birimlerinde ayrı ayrı ve bu birim personeli tarafından yapılır.    Poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak,çamaşırhane, bahçe gibi hizmet birimlerinin temizliği, hastane personeli tarafından veya hizmet alımı yoluyla yapılır.
Madde 100    Yataklı tedavi kurumlarında satın alma işleri satın alma komisyonu, tarafından 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek Döner Sermaye hakkında 209 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin 106 Sayılı Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.    Yataklı tedavi kurumlarında satın alma işleri, satın alma komisyonu tarafından ilgili mevzuata göre yapılır.
Madde 106/A   Sağlık kurumları ; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını, garanti sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini, gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütmek üzere, bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sağlık kurumları, bu hizmetleri kendi kurduğu birim aracılığıyla yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da gördürebilir.
110 uncu maddesinin birinci fıkrası    Yataklı tedavi kurumları, eğitim hastanelerinde servis ve laboratuvar şefleri, genel hastanelerde servis ve laboratuvar uzmanları özel dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde özel dal servis şef veya uzmanlarından idarede temayüz etmiş olanlar arasından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca atanacak Baştabibler tarafından yönetilir.    Eğitim ve araştırma hastaneleri; servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir. Diğer hastaneler ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler yada iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir.
110 uncu maddesinin ikinci fıkrası yeni    Sağlık Bakanlığı uygun gördüğü illerde sağlık hizmetinin daha verimli ve etkin sunumunu sağlamak üzere koordinatör baştabip atayabilir. Koordinatör baştabibin görev yetki ve sorumlulukları Yönerge ile belirlenir.
110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yeni    Yatırım programında yer alan hastanelerden henüz geçici kabulü yapılmamış olanların, inşaat işlemlerini tamamlaması, yerleşim planlamalarının yapılması, tıbbi ve demirbaş ihtiyaçlarının planlanarak bunların temin edilmesi, resmi kurum veya kuruluşlar ile gerçek kişiler nezdinde hastanenin işlemlerinin yürütülmesi ve hastanenin hizmete hazır hale getirilmesini sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığınca bu kurumlara kurucu başhekim, kurucu müdür ile ihtiyaç duyulan diğer sağlık ve genel idare hizmetleri sınıfı personel ataması yapılabilir.
Madde 146/A yeni K – ACİL TIP TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 146/A – Acil tıp teknisyeni, sağlık kurumlarının acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalışan sağlık personelidir.
Acil tıp teknisyeni;
a) Kendisinin, ekibinin, hastanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlar.
b) Bilgisayar, telsiz, telefon vb. gibi iletişim araçlarını kullanır.
c) Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurur. Bunların usulüne uygun kullanılmasını, korunmasını, bakımını takip ve kontrol eder.
d) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar ve uygun taşıma tekniklerini kullanır.
e) Ambulans ve acil servislerde kullanılan tüm formları eksiksiz doldurur. Gerektiğinde rapor hazırlar.
f) Yetkili merkezlerden alınan sertifika ile belgelemesi halinde hekim gözetiminde ve talimatı ile temel yaşam desteği uygulamalarını yapar, yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatörleri kullanır.
g) Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapar.
h) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu, kesik, yara, kanamalarda ise kanama kontrolü yapar.
i) Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede ambulans- acil servis hekimine yardımcı olur.
j) Hekimin verdiği mesleğiyle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
147 nci maddesinin birinci fıkrası    Hastane Müdürünün; sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda mastır veya doktora yapmış ayrıca hastane müdür yardımcılığı veya benzeri idari hizmetlerde 10 sene başarı ile hizmet vermiş olması gerekir.    Hastane müdürünün; sağlık yönetimi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk ve sağlık alanında eğitim veren dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu ve en az 8 yıl hastane müdür yardımcılığı görevinde veya Bakanlık teşkilatında şube müdürü olarak çalışanların 6 yıl, daha üstü görevlerde bulunanların ise an az 2 yıl bu görevlerde çalışmış olması gerekir. Belirtilen alanlarda doktora eğitimi yapmış olanlar için hizmet şartı aranmaz.
Madde 177 O – EMNİYET HİZMETLİLERİNİN GÖREVLERİ:
MADDE: 177 – Üç vardiye halinde 24 saat kurumun binaları ile bahçesinin emniyetini sağlamak, görevlilerin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, bekçi saatlerini belirli sürelerde kurmak suretiyle devamlı görev yapmak, vardiyalarına ait vukuatı varsa sivil savunma uzmanına yoksa hastane müdürüne ve kolluk kuvvetlerine anında haber vermekle yükümlüdürler.
   O – GÜVENLİK HİZMETLERİ :
Madde 177 – Sağlık kurumlarında güvenlik hizmetleri, kendi bünyesinde kurulan güvenlik birimi veya hizmet alımı yoluyla ilgili mevzuata göre kurulan özel güvenlik kuruluşlarına gördürülebilir.
189 uncu maddesinin 2, 3 ve 5 numaralı bentleri    2) Baş Hemşire ve Muavinleri:
Baş hemşire ve Muavinleri, lacivert terilen veya poplinden yapılmış etek, ceket şeklinde bir forma giyerler.
a) Ceket önden düğmeli erkek yakalı ve kolları manşetli olarak hazırlanır. Forma renginde olan düğmeler yukarıdan aşağıya 5 er cm. aralıklı dikilir. Göğüste cepler vardır.
Yaka ve kol manşetleri beyaz pikeden olup, manşetler çift katlı, yaka ise yuvarlak erkek yaka tipinde ve daima kolalı olarak kullanılır.
b) Etek arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşelidir. Etek boyu diz kapağının 10 cm. altındadır.
c) Her hemşire kendi mezun olduğu okulun rozetini kullanır. Kep daima beyaz patiskadan olup, kolalı olarak giyilir. Okul rozeti yakanın ön açıklığına baş hemşirelik arması göğüs cebi üzerine takılır. Kepin kalkan kısmının arka kenarından 1 cm. mesafede kalkan boyunca ve 1 cm. genişliğinde kırmızı bir şerit bulunur.
d) Ayakkabı, kapalı veya önü ve arkası açık beyaz ve (sport) kısa kalın topukludur. (Topuk ses vermemelidir.) çorap açık ten renginde naylondur.
e) Yaz mevsiminde kollar kısa ve takma olabilir.
3-Hemşire:
Hemşire forması beyaz terilen veya poplinden yapılmış, etek,ceket şeklindedir.
a) Ceket önden düğmeli erkek yakalı ve kolları manşetli olarak hazırlanır. Forma renginde olan düğmeler yukarıdan aşağıya 5 er cm. aralıklarla dikilir. Göğüste her iki tarafta cepler vardır.
b) Etek arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşelidir. Etek diz kapağının 10 cm. altındadır.
c) Her hemşire mezun olduğu okulun rozetini kullanır. Kep daima beyaz patiskadan olup, Kolalı olarak giyilir. Okul rozeti yakanın ön açıklığına takılır. Kepin kalkan kısmının arka kenarından 1 cm. mesafede kalkan boyunca ve 1 cm. genişliğinde kırmızı kordela bulunur.
d) Ayakkabı, kapalı veya önü ve arkası açık beyaz ve (Sport) kısa kalın topukludur. (Topuk ses vermemelidir.) çorap beyaz naylondur.
e) Kollar yaz mevsiminde takma ve kısa olabilir.
5-Ebe:
Ebe forması, hemşire yardımcısının aynı olup, önden aşağıya kadar açık ve 7 şer cm. aralıkla beyaz düğmeler ile iliklenir.
Kep:Hemşire yardımcısının aynı olup, yeşil şeritlidir. Ayakkabı ve çorap diğerleri gibidir.
Başhemşire, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, ebe formaları arka yapılışları aynıdır.
   2 – Başhemşire ve muavinleri; kıyafetleri lacivert renkli, alpaka yada terilen kumaştan, tunik ve astarlı pantolon veya etek tarzındadır. Ayakkabıları ; anatomik, terletmeyen ayakkabı veya terlik olmalıdır.”
3 – Hemşire; formaları alpaka yada terilen kumaştan, tunik ve astarlı pantolon veya etek tarzında, başhemşirenin belirlediği renktedir. Çalışılan alanın özelliğine göre anatomik, terletmeyen, ayakkabı veya terlik giyilir. Hizmet verilen yerlerin özelliğine göre farklı renklerde forma giyilebilir.”
5 – Ebelerin kıyafeti de hemşirenin kıyafetinin aynısıdır.
Madde 192    100 veya daha fazla kadın personelin çalıştığı yataklı kurumlarda veya ünitenin bulunduğu il veya ilçedeki sağlık kuruluşlarındaki çalışan kadın personel mevcudu 100 den fazla olduğu hallerde , bina müsaitse burada, değilse bahçe içersinde ayrı olarak Bakanlığın müsaadesi ile hastane dernekleri, gönüllü kuruluşlar tarafından veya döner sermayeli olarak 0-6 yaşındaki çocuklar için kreş açılabilir.
Döner sermayeye bağlı olmıyarak açıldığı takdirde, kar gözetmemek kaydıyle tesbit edilecek ücretleri tahsil, bunların sarfı ve kreşin idare için Hastane Baştabibinin uygun göreceği şahıslardan müteşekkil bir yönetim komitesi kurulur. Kreş, hastanenin mutfak, çamaşırhane gibi tesislerinden yararlanır.
Evde bakacak kimsesi olmıyan hasta annelerin çocukları da, sağlık açısından mahzur olmadığı takdirde usulüne uygun olarak kurum kreşine alınabilir.
Döner sermayeli açıldığı takdirde; kreşde kalacak çocuklardan Bakanlıkça bu maksatla yapılacak ücret tarifesine göre döner sermaye adına ücret tahsil edilir.
Çocukların kreşe alınma koşulları ve kreşlerin özellikleri SSYB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kreş talimatına uygun olacaktır.
   Yataklı tedavi kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış ve işleyişine ilişkin işlemleri 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.
Ek Madde yeni    HASTA HAKLARI UYGULAMASI:
Ek Madde 1 – Sağlık kurumlarında, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların önlenmesi, hasta hakları konusunda hasta ve personelin eğitilmesi, gerektiğinde hukuki korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair uygulamaları yürütmek üzere hasta hakları birimleri ile hasta hakları kurulları oluşturulur.
Bu birimlerin ve kurulların işleyişi Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]