112 AMBULANS HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp
 

  

7 Aralık 2006 tarih 26369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 5 nolu bendinde ambulans servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabileceği belirtilmiştir. 112 Ambulans hizmetlerinin özelleştirilmesinin önünü açan bu maddenin iptali için Danıştay’a SES Genel Merkezi olarak dava açtık. Dava metni için tıklayınız

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN
Necatibey Cad. No:82/13
Sıhhiye / ANKARA
Tel: 232 61 22
Fax: 230 21 93

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA
(Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)

DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan 

DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA

D. KONUSU: 7 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 5 nolu bendinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir.

T. TARİHİ: 07.12.2006

AÇIKLAMALAR:
            Müvekkil sendika Anayasanın 90. maddesi gereğince yürürlükte bulunan uluslar arası sözleşmeler ve 4688 sayılı kanun hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmektedir.  4688 sayılı kanunun 5. maddesine göre çıkarılmış bulunan hizmet kolu yönetmeliği ekinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda örgütlüdür. Bu hizmet kolunda yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık birimlerinde sendikanın üyeleri mevcuttur.
            7 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 5 nolu bendinde ambulans servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabileceği, ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceğinin müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirleneceği belirtilmiştir.
            Yönetmeliğin 4. maddesinde ambulans servisinin, hasta nakli veya acil yardım amacıyla kurulan işletme olduğu tanımlanmıştır.
            Bu yönetmelikle Türkiye’nin 81 ilinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bulunan ambulans servislerinin acil sağlık hizmeti veya hasta nakli hizmeti veren ambulans hizmetinin sözleşme ile satın alabileceği düzenlenmiştir. Kısacası kamunun elinde bulunan 112 Acil Sağlık Servisleri hizmet alımı yoluyla özelleştirilmek istenmektedir. Bu nedenle iş bu davayı açmak gerekmiştir.

İPTAL SEBEPLERİ:
            Anayasanın 128. maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği kuralı düzenlenmiştir.
            657 sayılı kanunun 36. maddesinde memuriyet sınıfları düzenlenmiş olup, 318 sayılı KHK’nın 1. maddesi ile sadece yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.
            Bilindiği gibi ambulansla verilen acil sağlık hizmeti veya hasta nakli hizmeti sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi kadrolar tarafından verilen bir hizmettir. Dolayısıyla bu kadro tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ihale yoluyla üçüncü kişilerden satın alınması Anayasanın 128. maddesine aykırı olduğu gibi 657 sayılı kanunun 36. maddesine de aykırıdır. Bu nedenle yönetmeliğin 10. maddesinin 5 nolu bendinin iptali gerekmektedir.
            Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2004 günlü 25453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin esas ve usulleri” ile sağlık hizmeti satın alınması kurallarını düzenlemişti. Bu esas ve usullerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için açmış olduğumuz davada, Danıştay 5. Dairenin 2004/5033 E, sayılı ve 22.11.2004 günlü yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı hakkındaki kararı ile sağlık hizmeti satın alınması uygulamasına son verilmişti. (Ek 2) Danıştay 5. Daire bu hususla ilgili yürütmeyi durdurma kararını 2004/4439 E sayılı ve 22.11.2004 günlü ara kararı ile almıştı. (Ek 3)
            Davalı idarenin, Danıştay 5. Dairenin benzer bir konu için almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen, dava konusu yönetmeliğin 10. maddesinin 5 nolu bendi ile sağlık hizmetini satın alma uygulamasını değiştirmemesi, aynı zamanda yargı kararlarının uygulanmaması anlamına gelmektedir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ: 2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki koşullar oluştuğundan, dava konusu yönetmeliğin 10. maddesinin 5 nolu bendinin davalı idarenin savunması alınmadan yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKSAL NEDENLER: Anayasa, Danıştay Kanunu, İYUK, 657 ve 4688 sayılı kanunlar ve diğer yasal mevzuat.

DELİLLER: Ekteki belgeler, dava konusu işlemle ilgili davalı idare elinde bulunan deliller ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU: Dava konusu yönetmeliğin 10. maddesinin 5 nolu bendinin davalı idarenin savunması alınmadan veya savunma gelinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına, savunma alındıktan sonra da yeniden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilerek iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık vekâlet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.  14.12.2006

Av. Öztürk Türkdoğan           
Ek: Onanmış Vekâletname

 

  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]