HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİNİN EMEKLİLİĞE YANSIMASI İÇİN DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

209 sayılı kanunun Ek 3.maddesinde aynı kanunun 5.maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, uzman tabiplere, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine, pratisyen tabip ve diş tabiplerine aldıkları döner sermaye ek ödemesine aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta ve buna göre SGK primi alınarak uzun vadeli sigorta kollarında değerlendirilmektedir. Yasanın bu düzenlemesinde hekim dışı sağlık personeline yer verilmediğinden adalete ve hakkaniyete aykırılık oluştuğu kanaatindeyiz. Bu durum bugüne kadar yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde de çözümlenmemiştir. Bu nedenlerden ötürü sendikamız üyemiz Erdal Turan üzerinden Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açmıştır.

 

 

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

Necatibey Caddesi No. 82/4

Kızılay, Ankara

Tel: 0312 232 61 22


ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

 DAVACI                    : Erdal Turan’ı Temsilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri

Sendikası, TCKN: 21848234518

Necatibey Caddesi No. 82/4 Kızılay, Ankara         

VEKİLİ                       : Av.Öztürk Türkdoğan (TC No: 56014104180)

DAVALI                    : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Balgat, ANKARA

  1. KONUSU : Müvekkile aylık olarak ödenen döner sermaye ek ödemelerine

işveren devlet katkı payının (%11) ilave edilerek, işveren devlet payının kurum

tarafından, çalışan payının (%9) müvekkile tahakkuk eden ek ödeme kısmından

ödenerek uzun vadeli sigorta kollarında değerlendirilmesi için 03.08.2015 tarihli

başvurusunun reddine dair Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 nolu Genel

Sekreterliğe Bağlı Dr. Abdurrahman Yurt Aslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’nin 18.09.2015 tarih ve 9767 sayılı yazısı ile tesis edilen işlemin iptali ve

bu işleme dayanak olan 5510 sayılı kanunun Ek 3.maddesinin 1.fıkrasının

1.cümlesinde geçen, “tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman

olanlar, sigorta piriminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydı ile, 209

sayılı kanunun Ek 3.maddesine göre” ibarelerinin Anayasanın 2, 5, 10, 49, 60,

90.maddelerine aykırı olması nedeni ile iptali için Anayasa Mahkemesine

başvurulması istemidir.

 

TEBLİĞ TARİHİ       : 18.09.2015

 

AÇIKLAMALAR      : Müvekkil Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 nolu Genel

Sekreterliğe Bağlı Dr. Abdurrahman Yurt Aslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapmaktadır.

 

Müvekkil 03.08.2015 tarihinde hastane yöneticiliğine dilekçe ile başvurarak,

Kendisine aylık olarak ödenen döner sermaye ek ödemelerine işveren devlet katkı

payının (%11) ilave edilerek, işveren devlet payının kurum tarafından, çalışan payının

(%9) kendisine tahakkuk eden ek ödeme kısmından ödenerek uzun vadeli sigorta

kollarında değerlendirilmesi için talepte bulunmuştur (EK 1). Davalı idare müvekkilin

dilekçesine 18.09.2015 tarih ve 9767 sayılı yazı ile cevap vererek ilgili mevzuatta

prim kesintisi yapılacağına dair herhangi bir ibare bulunmadığını belirterek talebini

reddedmiştir (EK 2). Bu nedenle işbu dava açılmıştır.

 

 

İPTAL SEBEPLERİ: 209 sayılı kanunun Ek 3. Maddesinin 1. Fıkrasında, “bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5.madde (6.fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Kamu Hastane Birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler için de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” Hükmü bulunmaktadır. Kanunun bu düzenlemesi başta hekim dışı sağlık personeli olmak üzere diğer personeli kapsam dışı bırakarak eşitlik ve hakkaniyete aykırı bir durum yaratmıştır.

 

Bu hüküm uyarınca hekimler ve diş hekimleri fıkrada belirtilen miktarlarda aldıkları ek ödemenin %11’lik işveren devlet katkı payı ilave edilerek devlet tarafından, %9’luk çalışan payı da kendilerine ödenen miktardan kesilerek toplamda %20’lik sosyal güvenlik sigorta pirimi uzun vadeli sigorta kollarına yatırılmaktadır. Hekim dışı personel kapsam dışı bırakıldığından bu husus işyerlerinde iş barışını da bozmuş durumdadır. Çünkü hekim dışı personele de 209 sayılı kanunun 5.maddesi uyarınca döner sermayeden ek ödeme yapılmaktadır.

 

Müvekkil işyerine başvuru yaparak oldukça haklı olduğu bir hususta talepte bulunmuş ve bu isteği reddedilmiştir.

 

5510 sayılı kanunun Ek 3.maddesinin 1.fıkrasında 209 sayılı kanunun 5.maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan sadece tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydı ile 209 sayılı kanunun ek 3.maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile sınırlı olacak şekilde ilave sigorta primine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu şekilde tabip dışı personel kapsam dışı bırakılmış, eşitlik ve hakkaniyete aykırı davranılmıştır.

 

Anayasanın 90.maddesine göre usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş bulunan temel hak ve özgürlükler ile ilgili uluslar arası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu ve Anayasaya aykırılıklarının ileri sürülemeyeceği düzenlenmiştir.

 

5547 sayılı kanunla uygun bulunan ve Resmi Gazetenin 09.04.2007 tarihli sayısında yayınlanarak, 2007/11907 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 12.maddesinde sosyal güvenlik hakkı düzenlenmiştir. 12.maddenin 3.fıkrasında sosyal güvenlik sistemini aşamalı olarak daha yüksek bir düzeye çıkarma konusunda düzenleme mevcuttur. Sosyal şartın 5.bölümünde ayrımcılık yapılmaması düzenlenmiştir. Buna göre başkaca bir statü gibi herhangi bir temelde ayrımcılık yapılmaksızın şartta düzenlenen hakların güvence altına alınacağı belirtilmiştir. Somut olayımızda, hekim dışı personel farklı bir statüye alınarak ayrımcılık yapılmış ve en yüksek düzeyde sosyal güvenlik hakkından yararlanmak konusunda güvenceden mahrum bırakılmışlardır. Dolayısıyla Avrupa Sosyal Şartı hükümleri göz önüne alınarak dava konusu işlemin iptali ve dayanak düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

 

Anayasanın 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal bir hukuk devleti olduğu, 5.maddesinde devletin görevleri sıralanmış, 10.maddede eşitlik ilkesi düzenlenmiştir. Anayasanın 49.maddesinde çalışma hakkı ve ödevi düzenlenmiştir. Buna göre devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Anayasanın 60.maddesinde de herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmiş olup, devletin gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir.

 

Eşitlik ilkesi göz önüne alındığında sağlık ve sosyal hizmet sınıfı içerisinde bulunan hekim grubunun sosyal güvenlik haklarından daha iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak tedbirler alıp aynı hizmet sınıfı içerisinde bulunan hekim dışı sağlık personeli için aynı tedbirlere başvurmamak statü farklılığı yaratarak ayrımcılık oluşturmaktadır. Ayrıca 209 sayılı kanunun 5.maddesine göre sağlık kurumlarında görev yapan diğer hizmet sınıflarına tabi personel de döner sermayeden ek ödeme almaktadır. Bu personelin de sosyal güvenlik hakkından yararlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla Anayasanın 2, 5, 10, 49 ve 60.maddeleri göz önüne alınarak Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunması ve söz konusu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

 

 

HUKUKSAL NEDENLER: Anayasa, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, IYUK ve

İlgili mevzuat.

 

DELLİLER                           :Ekli belgeler ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Dava konusu işlemin iptaline, bu işleme dayanak olan

5510 sayılı kanunun Ek 3.maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesinde geçen, “tabip ve diş

tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren

payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydı ile, 209 sayılı kanunun Ek 3.maddesine

göre” ibarelerinin Anayasanın 2, 5, 10, 49, 60, 90.maddelerine aykırı olması nedeni

ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, yargılama harç ve giderleri ile

avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı

ile dilerim. 5 Kasım 2015

 

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

 

EK: Onanmış Vekaletname, Yetki Belgesi

Üyelik Formu

2

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]