3359 sayılı Sağlık hizmetleri Temel Kanununa 12.05.2022 tarihli 7406 sayılı torba kanunun 14.maddesi ile ek 18.madde eklenmiş ve sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeni ile meydana gelecek uygulamalar ve tazminat ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda tıbbi kötü uygulamalar ile ilgili hakkında işlem yapılacak sağlık personeli hakkında 4483 sayılı kanunun uygulanacağı bu kanun kapsamında izin verilenler hakkında dava açılacağı belirtilmişti. Bunun dışında tıbbi kötü uygulamalar nedeni ile kamu tarafından ödenecek tazminatın rücu edilip edilmeyeceği ile ilgili mesleki sorumluluk kurulu kurulmuştu.

 

Sendikamız yasal düzenleme yapıldığında bu konudaki görüşünü 15 Haziran 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Görüşümüze link üzerinden ulaşılabilir.  https://ses.org.tr/2022/06/tibbi-kotu-uygulamalarda-tazminat-odenmesi-hakkinda-yeni-duzenlemeye-iliskin-bilgi-notu/

Bu konu ile ilgili 15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete de sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeni ile soruşturulmasına ve idarece ödenen tazminatın rücu edilmesine dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 2 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2022/90 E.sayılı 2023/201 K.sayılı 30.11.2023 tarihli kararı ile 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanuna eklenen ek 18.maddenin 2.fıkrasındaki “devlet üniversiteleri” ibaresi iptal edilmiştir. İptal gerekçesi olarak da Anayasa 130’a göre üniversitelerin idari ve mali özerkliğinin olduğu belirtilerek bu konuda bunu gözeten bir düzenleme yapılmaması olduğu belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki sorumluluk kurulu oluşturulması Anayasaya uygun bulunmuştur. Sadece devlet üniversiteleri bakımından üniversitelerin özerkliğine uygun yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya konmuştur. AYM kararı ile söz konusu kanun esasta Anayasaya uygun bulunmuş olup kısmi iptal kararının şekli bir iptal olduğunu ve esası etkilemeyeceğini düşünmekteyiz. Ancak kanun koyucunun devlet üniversiteleri bakımından kısa süre içerisinde düzenleme yapması gerekir. Şayet yapılmaması halinde olası tazminat rücu işlemlerinde genel hükümler uygulanacak ve uygulamada bir karışıklık olacaktır. Bu bakımdan bir an önce devlet üniversiteleri bakımından da bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturulması ya da mevcut mesleki sorumluluk kurulu içerisinde üniversitelerin idari ve mali özerkliğini gözetecek şekilde değişiklik yapılmalıdır.

Sonuç olarak, sağlık meslek mensuplarından devlet üniversitelerinde görev yapanların soruşturma ve kovuşturma usullerinde bir değişiklik olmamıştır. Sadece bu kişilerin ceza mahkemesinde yargılanıp kusurları nedeni ile kesin hükümle mahkum olmaları halinde bu kişilerin sebep olduğu tıbbi kötü uygulamalar nedeni ile idarenin ödediği tazminatın ne kadarının ilgili kişi tarafından ödeneceği ile ilgili mesleki sorumluluk kurulunun devlet üniversiteleri bakımından yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Düzenleme yapılmaz ise rücu edilecek tazminat ile ilgili hukukun genel ilkeleri uygulanacaktır. Devlet üniversiteleri dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bakımından ise mevcut düzenleme Anayasaya uygun bulunmuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]