Tıbbi Kötü Uygulamalarda Tazminat Ödenmesi Hakkında Yeni Düzenlemeye İlişkin Bilgi Notu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mücadele sonuç verdi.

Haksız ve hukuksuz yere yıllarca sağlık personelini mağdur eden tazminat taleplerinde artık kasıtlı olarak görevi kötüye kullanma hali dışında tazminat ödenmeyecek.

27/05/2022 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 ve 15. maddeleri ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Ek Madde 18 – (Ek madde: 12.05.2022 – 7406 S.K/Madde 14)

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verilir.

Geçici Madde 13 – (Ek madde: 12.05.2022 – 7406 S.K/Madde 15)

Kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından ek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kuruluna başvurması için davacıya iki aylık süre verilir. Başvuru yapılmaması hâlinde dava usulden reddedilir. Bu durumda yargılama gideri taraflar üzerinde bırakılır ve davacı aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmez.

Düzenlemeleri ile kamu kurumlarında ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık mensuplarının mesleğin icrası esnasındaki uygulamalar sebebiyle idare tarafından ödenen tazminatların sağlık çalışanına rücu edilmesi hakkında Mesleki Sorumluluk Kurulunca karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Geçici madde ile de hali hazırda devam eden rücu davalarında da, rücu davası açan idarelere mahkemelerce Mesleki Sorumluluk Kuruluna başvurması için iki aylık süre verilmesi, başvurunun bu süre içinde yapılmaması halinde davanın reddine karar verileceği belirtilmişti.

Ancak, sağlık çalışanlarına rücu edilmesi hususunda “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu “ kavramının netleşmesi 15/06/2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem Ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına Ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile mümkün olabilmiştir.

Yönetmeliğin 1. Maddesinde; sağlık meslek mensuplarının, mesleğin icrası esnasında uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgilisine rücu edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme amaçlı yönetmeliğin çıkarıldığı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 12. Maddesinde ise; idarece ödenen meblağın; ANCAK kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili sağlık meslek mensubundan tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilerek istenebileceği açıkça düzenlenmiştir.

Bu durumda görevin icrası sırasında meydana gelen zarar nedeniyle açılan tazminat davalarında, sağlık çalışanına rücu ancak TCK md 257/1 kapsamında kasten görevi kötüye kullanma suçundan ceza verilerek kararın kesinleşmesi halinde mümkün olabilecektir.

Sağlık çalışanlarının çok sık şekilde yargılandığı TCK md 257/2 ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama/öldürme suçları nedeniyle yargılanarak ceza alması halinde ya da bir ceza yargılaması olmaması durumunda sağlık çalışanına tazminatın rücu edilmesi mümkün değildir. 15.06.2022

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]