Anayasa Mahkemesi 04.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/29–90 sayılı ve 16.07.2010 tarihli kararla yasanın kısmen iptaline ve kısmen kabulüne karar vermiştir.
 


1- Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasasının (5947 sayılı kanun) 1. maddesi ile değiştirilen 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasını iptal etmiştir. İptal gerekçesinde, personele ödenen döner sermaye ek ödemesinin üst sınırlarının belirlenmiş olmasına karşın alt sınırın konmaması nedeniyle herhangi bir garanti öngörülmemiş olduğunu belirtip bu düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu durumda döner sermaye ödemesi ile ilgili yeni yapılacak düzenlemede üst sınırların yanı sıra alt sınırlar da belirlenmiş olacaktır.


 


Anayasa Mahkemesi iptal edilen bu hükmün mahkeme kararının resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandıktan sonra 9 ay içerisinde personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinin personele dağıtımı ile ilgili esas ve usullerin kanunla yeniden belirlenmesi gerekecektir. Sendikamızın bugüne kadar savunduğu döner sermayenin dağıtılıyorsa, eşit dağılımı ve temel ücretimize eklenmesi talebini tam karşılamasa da, alt limitin belirlenmesi, her ay alınabilecek düzenliliği ifade etmesi bakımından önemlidir.


 


2- Anayasa Mahkemesi iptal kararında ayrıca gerek Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan gerekse de öğretim elemanlarının mesleklerini serbest olarak icra demeyeceklerine dair yasadaki birkaç kuralı da iptal etmiştir. İptal gerekçesinde, öğretim elemanlarının unvan ve statülerine getirilecek sınırlamaların üniversitelerde bilim özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilimsel faaliyeti engelleyici nitelikte olamayacağı belirtmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığında çalışan hekimlerle ilgili olarak bunların sayısının az olması, kamunun yanı sıra özel sağlık kuruluşlarının da uzman hekimlere ihtiyaç duyması ve yaşam hakkı gerekçe göstermiştir.


 


 


Sendikamız ayrıca;


 


1-        Tam Gün Yasasının döner Sermaye Ek Ödemesinin performansa dayalı olması ve adaletsiz dağıtımını içeren 1. maddesine,


2-        Tam Gün Yasasının 2. maddesi ile Sağlık Bakanlığı ve Hıfzısıhha’da görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi ve diş tabiplerine her ay sabit döner sermaye ek ödeme yapılması karşısında diğer personele sabit ek ödeme verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve bu nedenle bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtip itirazını yapmıştır.


3-        Tam Gün Yasasının 4. maddesi ile öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ile ilgili maddeye


4-        Tam Gün Yasasının 5. maddesi ile üniversite hastanelerinde görev yapan personele yapılan döner sermaye ek ödemelerindeki performansa dayalı adaletsiz dağıtıma


5-        Tam Gün Yasasının 8. maddesi ile tıbbi kötü uygulamaya (mal praktis)


6-        Tam Gün Yasasının 9. maddesi ile İyonlaştırıcı Radyasyonla çalıştırılanların haftalık çalışma süresinin 35 saate çıkarılmasına


7-        Tam Gün Yasasının 10. maddesi ile nöbet ve icap sürelerinin uzatılmasına


8-        Tam Gün Yasasının 11. maddesi ile Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinin hiçbir kritere dayanmadan keyfiyete yol açacak şekilde birlikte kullanımına


9-        Tam Gün Yasasının 12. maddesi ile askeri sağlık personeline yeni bir tazminat getirilirken diğer sağlık personelinin bu tazminattan yoksun bırakılmasına


10-     Tam Gün Yasasının 13. maddesi ile Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinden askeri sağlık kurumlarına görevlendirme yapılmasına da


 


itiraz etmiş ve bu itirazların davaya eklenmesini ilgililere başvurarak sağlamıştı.


 


 


 


Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesine buradan ulaşabilirsiniz.


http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/12/20101204.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/12/20101204.htm


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]