MERSİN’DE AİLE HEKİMLİĞİ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Hekimliği Uzmanı Üyemiz Dr. Tuncay Celiker’ve hemşire arkadaşımız Canan Metin’in, sözleşmesi çoğunluğu nöbet cezalarından oluşan 100 puanı doldurduğu için feshedildi.Sözleşme feshini protesto etmek amacıyla 7 Ocak 2016 Perşembe günü Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz İncekara, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez Eş başkanı Gönül Erden, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Mersin Tabip Odası, SES Mersin Şubesi, Türk Sağlık Sen, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yönetim Kurulu üyeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası yönetim kurulu üyeleri,  Adana, Hatay, Gaziantep, ve İskenderun şubelerimizin katılımı ile basın açıklaması yapıldı.
Açıklamayı Mersin Aile Hekimleri Derneği başkanı Dr. Gürbüz Şen okudu. Eş Genel Başkanımız Gönül ERDEN ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz İncekara birer konuşma yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın durumun vahametinin farkında olmadığını, buna rağmen mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi konuşmalarında belirtmişlerdir

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Dayatılan angarya cumartesi aile sağlığı merkezi nöbetleriyle, aile hekimliği çalışanlarını adeta bir köle olarak gören, ceza puanı artışlarıyla elinde kamçısı istediğini döveceğini haykıran bu zulüm düzenine karşı eğilmeyen, dik duran, meslek etik ilkeleri ve onuru için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla selamlıyoruz. Hangi ilde, hangi aile sağlığı merkezinde olursa olsunlar bilsinler ki asla yalnız değildirler. Angarya, uydurma nöbetler ilk gündeme geldiği gün; “meslek etik ilkelerimizi ve meslek onurumuzu asla pazarlık konusu yaptırmayacağız; ödenmesi gereken bedel neyse bizler ödeyeceğiz” demiştik. Bugün de aynı noktadayız.

Kendi bürokratlarınca bile bakan beyin inadı olarak ifade edilen angarya-uydurma nöbetler kırmızı çizgimizdi ve hep öyle kaldı. Bugün bu bedeli ödemenin gururuyla karşınızdayız.
sozlesmefesih2İlimizde Mersinli Ahmet Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı olarak çalışan Dr. Tuncay Çeliker ve Osmaniye Aile Sağlığı Merkezinde Aile Sağlığı Hemşiresi Canan Metin Erdoğanoğlu arkadaşlarımızın aile hekimliği çalışma sözleşmesi Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yenilenmemiştir. Yenilenmeme gerekçesi ise, bakan beyin inadı olarak nitelenen angarya cumartesi nöbetlerine gitmemeleri nedeniyle almış oldukları onur kırıcı ceza puanlarıdır. Mersin Aile Hekimleri Derneği yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu yaklaşık elli aile sağlığı merkezi çalışanının aile hekimliği sözleşmeleri önümüzdeki günlerde tek tek fesih olacaktır. Bizler meslek hayatımıza meslek etik ilkelerimiz ve onurumuzla nitelikli sağlık hizmeti için kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hepimiz biliyoruz ki, bu sistemin ana kumandası, reji odası tabii ki, Ankara’dadır. Peki, bu sistemin nöbet ceza puanı uygulaması niye birkaç ilde kusursuz işliyor da, diğer illerde herkes üç maymunu oynuyor. Birçok ilde haksız ve hukuksuz olduğu için tutulmayan cumartesi nöbetleri için “körler sağırlar birbirini ağırlar” misali işlem yapılmamaktadır. Aralarında Mersin’in de olduğu birkaç ilde ise iyi niyetli olmayan, kraldan çok kralcı yöneticilerin, bürokrasiye yaranma çabalarını görüyoruz ve bunu kınıyoruz.
Yasalar nihayetinde eğri de olsa, doğru da olsa herkes için geçerli değil midir? Maalesef ülkemiz için hukukun üstünlüğü bugün üstünlerin hukuku haline dönmüştür. Mahkeme kararlarını tanımayarak hukuksuz yasa ve yönetmelikleri Mersin’de keyfine göre uygulayanlar, başka illerde ceza vermeye cesaret edemeyip, her ilde farklı uygulamaların önünü açmışlardır. Kısacası keyif benim, yasayı da yönetmeliği de canımın istediği gibi kullanırım, canım istemezse görmezden gelirim demektedirler.
Derdimizi anlattığımızda “biz her şeyi biliyoruz, bizim her şeyden haberimiz var, cumartesi nöbetlerine ne yaparsak yapalım vatandaşımız rağbet göstermiyor” diyorlar. “Birçok ilde aile sağlığı merkezleri sozlesmefesih3aç-kapatlarından haberdarız, iline göre denetim yapıyoruz, aile hekimliğini yanlış kurgulamışız, yeniden kurguluyoruz. Hiçbir STK’ dan da görüş almayacağız” diyen bürokratların bu rahatlığına ve keyfiyetine artık şaşırmıyoruz bile…
Sorumlu devlet yönetimi anlayışından uzak olan Ankara’daki bu bürokrasi; “yasaları ve kuralları biz yazarız, olmadı yeniden yazarız; bu yönetmelik ve kuralların illerdeki uygulamasını yerel yöneticilerimiz bilir. Gerisi mi, ‘Saldım çayıra, mevlam kayıra’” diyorlar. Kendi yazdıkları en basit yönetmelik ve kuralların, 180 derece zıt uygulama ve sonuçlarını, sorumsuz bir şekilde gülerek izleyen bir devlet yönetimi anlayışının bedelini, bugün bizler ödesek de, gelecekte halkımıza ve çocuklarımıza ödetmek istemiyoruz.

Değerli basın mensupları,
Arkadaşlarımıza yapılan bu uygulamaların bir an önce iptal edilmesini ve eski görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Aksi takdirde ya da yeni sözleşme fesihlerinde çok daha etkin ve ciddi eylemlerle gereken cevapları vereceğiz. Bu durumun sorumlusu sağlık çalışanları değil popülist politikalarla sağlık çalışanları ve halkın sağlığı ile oynayan başta Sağlık Bakanı olmak üzere yöneticiler olacaktır.
Çalışma barışının sağlanmasını ve “sivil toplum kuruluşlarını dikkate almıyoruz” diyen zihniyetten uzaklaşılarak, diyalog sürecinin bir an önce sağlıklı bir şekilde başlamasını istiyoruz.
Sözleşmeleri feshedilen arkadaşlarımızın durumları en kısa zamanda düzeltilmezse, “aile hekimliğinizi alın, başınıza çalın!” diyeceğiz.
Mücadelemiz; meslek etik ilkelerimiz, meslek onurumuz, iş güvencemiz, geleceğimiz ve popülist sağlık politikalarından uzak, halkımızın hak ettiği, nitelikli sağlık hizmeti içindir.
Kamuoyuna saygılarımızla. 07/01/2015

Türk Tabipleri Birliği
Mersin Tabip Odası
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık İş
Türk Sağlık Sen adına,
Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]