ACİLLERİ, ASM VE TSM’LERE TAŞIYANLAR ÜLKENİN SAĞLIK BİRİKİMİNİ YOK EDİYOR, BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Sağlık Bakanlığı, yeni bir ‘torba yasayla’, çalışanlar dahil hiç kimseye görüş sorma, danışma gereği duymadan, tekçi anlayışla, sağlık alanında aklına gelen düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.

Ülkenin sağlık hizmet alanında, çalışanların yoğun emeğiyle biriktirilen tüm kazanımlar, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında, sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre biçimleyen yasal düzenlemelerle bir bir yok ediliyor.

Hükümet, TBMM’ye sunduğu, 17.06 2014 tarihinde komisyonda görüşülmeye başlanan yasa tasarısıyla, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) asmatmdegildirçalışanlarına, hastane acilleri, 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulamasının kapsamını genişleterek, ASM ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) de acil hizmeti sunulmasının önünü açıyor.

Bakanlık, ASM’leri, her gün yirmi dört saat çalışan para çekme makinesi (ATM) gibi acil hizmeti sunan birimlere dönüştürerek, evrensel ölçülerde tanımlanmış birinci basamak sağlık hizmetlerini, amacı, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda (‘ikinci basamak acil sağlık hizmet’) sorumluluk yükleyerek işlevsiz hale getiriyor.

Bir yandan ‘acil sağlık hizmetlerini’ hastane ortamından kopararak hizmeti daha da niteliksiz hale getirirken, diğer yandan, halkın sağlık alanında ilk başvuru yeri olan, çocukların, gebelerin aşılarının, izlemlerinin yapıldığı, kronik hastalıkların kontrolünün sağlandığı, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu birinci basamak sağlık hizmet birimleri çökertiliyor.

Böylesi bir sağlık yönetimi, birinci basamakta uzmanlaşmış, deneyim kazanmış sağlık çalışanlarını; acil gibi, farklı bir mesleki eğitim ve deneyim süreci gerektiren bir alanda, haftalık çalışma saatlerine ek olarak, bir çok mesleki riski barındıran koşullarda zorla çalıştırarak hak kaybına uğranmasına, halkın da nitelikli birinci basamak ve acil hizmeti alma hakkının kısıtlanmasına neden olacaktır.

Sağlık Bakanlığı, iki aydır ASM çalışanlarına hastane acilleri ve 112 istasyonlarında haksız ve hukuksuz nöbetleri dayatmış olmasına rağmen, sağlık çalışanları bu dayatmalara karşı direnerek çoğunlukla bu nöbetlere gitmemiş, bundan sonrada gitmeyeceklerini ilan etmişlerdir.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul’da , Haziran ayı için hazırlanan acil nöbetleri, çocuk felci aşı kampanyası nedeniyle uygulamazken, Temmuz ayı için nöbet listelerini hazırlayarak uygulayacağını duyurmuştur.

ASM ve TSM’lerde acil sağlık hizmetlerinin sunulması için yasa tasarısı hazırlayan Sağlık Bakanlığı, ASM’de çalışanları haftalık 40 saatlik çalışmalarına ek olarak hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çalıştırarak fazla ve esnek çalışma modelini birinci basamak hizmet birimlerine yerleştirmeyi hedeflediğini ortaya koymuştur.

Halen TBMM komisyonlarında görüşülen yasa tasarısı meclise gönderildikten sonra TTB, mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşerek milletvekilleri bilgilendirmiş, sağlık çalışanlarının görüşleri, talepleri aktarılmış, komisyon çalışmaları takip edimiş/halen edilmektedir.

Sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre yeniden belirleyen politik tutum sebebiyle, sağlığın her birimi tüketim nesnesine dönüşen hastaların akınına uğramış, bu durumdan en çok etkilenen hastane acil servisleri çökmüştür.

Hastane acillerinin sorunlarının, birinci basamak birimlerini hırpalayarak, buralara kurban vererek, mahalle aralarına acil hizmeti veren ASM ve TSM’ler açarak giderilemeyeceği açıktır.

Çözüm, sağlığı toplumun gereksinmelerine göre planlayan, yaşama geçiren yönetim anlayışındadır.

Sağlık çalışanları ve örgütleri olarak halkın koruyucu sağlık hizmetlerini önemsemeye devam edeceğiz. Salgın haline gelen kızmığın, toplumu tehdit eder hale gelen çocuk felcinin ve bir çok hastalığın çocuklarımızı gözlerimizin önünde öldürmesine izin vermeyeceğiz.

Kızamıkta olduğu gibi çocuk felci aşı kampanyalarını da ASM/TSM demeden gücümüz yettiğince en etkili şekilde yürütürken, birinci basamak sağlık hizmetlerine daha da zarar vereceğine inandığımız; ASM, TSM ve hastane acillerinde aile hekimleri tarafından acil hizmet sunulmasına karşı tavrımızı koruyacağız.

Sesimizi ve soluğumuzu herkese yeterince iletebilmek için 1 Temmuz 2014 Salı günü 12.30’da İstanbul Tabip Odası, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve birinci basamakta örgütlü diğer sendika ve derneklerle birlikte çalışanların haklarını ve halkın nitelikli sağlık hakkını savunmak için İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde olacağız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

SES İSTANBUL ŞUBELERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]