ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERE

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın 26.07.2013 tarih ve 57802651-936 sayılı döner sermaye ek ödemesi konulu genel yazısı uyarınca, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye ödenmesi ile ilgili yönetmeliğin 4. Maddesinin değişik 8. Fıkrasındaki “yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaz” hükmü uyarınca üniversite hastanelerinde bulunan ve muayenehanesi olan öğretim üyelerine döner sermayeden ek ödeme verilmeyeceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili hukuksal süreç şu şekilde işlemiştir.

 

1-    18.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yükseköğretim kurumlarında döner sermaye dağıtılması ile ilgili yönetmeliğin 4. maddesinin 8. bendinde  “özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz” hükmü bulunmakta idi. Sendikamızın Danıştay’a açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi’nin 2011/3117 E sayılı ve 15.09.2011 günlü yürütmeyi durdurma kararı ile söz konusu bendin yürütmesi durdurulmuştu. YÖK Başkanlığının yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/895 YD itiraz no sayılı ve 08.12.2011 günlü kararı ile reddedilmiştir. Bu yürütmeyi durdurma kararı ile üniversite hastanelerinde serbest çalışıp çalışmama yada mesai içi çalışıp çalışmama durumu gözetilmeden tüm öğretim üyelerine döner sermaye ödenmekte idi.

2-    650 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. Maddesi, 2547 sayılı YÖK kanunun 36. Maddesi ve geçici 59. Maddeleri ve 1219 sayılı Tababet Kanununun 12. Maddesi değiştirilerek ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaklanmıştı.

3-    Anayasa Mahkemesi’nin 2011/113 E, 2012/108 K sayılı kararı ile 650 sayılı KHK’nın söz konusu maddelerinin tamamı iptal edilmiş ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı,01.01.2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Mahkeme kararı uyarınca iptal kararı, Resmi Gazete de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Yani AYM kararı 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Dolayısıyla mesleğin serbest olarak icra edilmesini engelleyen hiçbir yasal düzenleme yoktur.

4-    YÖK başkanlığı 650 sayılı KHK’yı göz önüne alarak 19.09.2012 tarihli Resmi Gazetede döner sermaye yönetmelik değişikliğini yayınlayarak mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmayacağını düzenlemiştir.

5-    Yönetmelik değişikliği, AYM kararı ve son yasal gelişmeler karışıklık yarattığından üniversiteler YÖK’ten görüş istemişlerdir. YÖK’ün 25.07.2013 tarihli yukarıda belirtilen görüşü mevcut yasal düzenlemeye tamamen aykırıdır. Dolayısıyla bu görüş doğrultusunda döner sermayeden ek ödeme alamayan öğretim üyelerinin bireysel dilekçelerle başvuru yapıp red cevabı aldıklarında ya da 60 gün içerisinde dilekçelerine cevap verilmez ise ikinci 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açmaları gerekmektedir.

6-    Hukuk büromuz YÖK görüşünün hukuka aykırı olduğunu ve döner sermaye alamayacak öğretim üyelerinin bireysel olarak dava açıp kazanabileceği görüşündedir. Ayrıca sendikamız ilgili YÖK görüşünün ve dayanağı olan 19.09.2012 tarihli yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünün durdurulması için Danıştay’a dava açacaktır.

 

Konunun üniversite hastanelerinde duyurusunun yapılarak mağdur olan kişilerin ekteki dilekçe ile başvurularının yapılması sağlanmalıdır.


Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

 

                                                     Aslıhan HAN ÖZDEN                    M. Sıddık AKIN

                                                     Genel Hukuk ve TİS Sekreteri      Genel Sekreter

 

 

EK: Dilekçe

  

 

……………………… ÜNİVERSİTESİ

 

…….………………………. ………………………. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

 

Hastanenizde öğretim üyesi olarak ……………… ünvanda görev yapmaktayım. Mesleğimi aynı zamanda serbest olarak icra etmekteyim. Mesleğimi serbest olarak icra etmem nedeni ile döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılamayacağını öğrenmiş bulunmaktayım.

650 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. Maddesi, 2547 sayılı YÖK kanunun 36. Maddesi ve geçici 59. Maddeleri ve 1219 sayılı Tababet Kanununun 12. Maddesi değiştirilerek ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaklanmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin 2011/113 E, 2012/108 K sayılı kararı ile 650 sayılı KHK’nın söz konusu maddelerinin tamamı iptal edilmiş ve Anayasa Mahkemesi kararı 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Mahkeme kararı uyarınca iptal kararı, Resmi Gazete de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Yani AYM kararı 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Dolayısıyla mesleğin serbest olarak icra edilmesini engelleyen hiçbir yasal düzenleme yoktur.

 Ayrıca, 18.02.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 8. Fıkrasının yürütmesi Danıştay 8. Daire’nin 2011/3117 E sayılı kararı ile durdurulmuştur. Yürütmesi durdurulan hükmün bir benzerinin 19.09.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulması hem Danıştay kararına aykırıdır. Hem de yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi kararına aykırıdır. Bilindiği gibi yönetmelikler kanunlara aykırı olamazlar. Dolayısıyla YÖK Başkanlığının 25.07.2013 tarih ve 57802651-936 sayılı genel yazısı ile mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmayacağı şeklindeki görüşü açıkça hukuka aykırıdır.

 Yukarıda belirttiğim hukuksal gerekçeler dikkate alınarak, mesleğimi serbest olarak icra eden bir öğretim üyesi olarak tarafıma döner sermayeden ek ödeme ödenmesi için (ilgili yönetmelik hükümlerince hesaplanacak şekilde) gereğini saygı ile dilerim.

  

 ADI SOYADI 

ADRES  

EK: Danıştay Kararı

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]