2014 – 2015 YILLARI İÇİN KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

2012 Yılı Haziran ayında Kamu çalışanlarının 2012 – 2013 yılı toplu sözleşmesi imzalanmıştır. Şimdi 2014 – 2015 yılı toplu sözleşme anlaşması yapılacaktır. Sağlıkta dönüşümde 1. Basamak Sağlık Ocakları kapatıldı. Yerine Aile Hekimliğine geçilerek koruyucu Hekimlikten tistaleplerimizvazgeçildi, ticarileşti. KHB ile II. Basamak sağlık hizmetleri piyasaya açıldı, ticarileşti, özelleşti, kar getiren ticarethanelere dönüştü.

            Sosyal Hizmet Kurumlarının da sağlık kurumlarında farkı yok onlarda özelleştirmenin adımları atıldı.

            Dünya Bankasının programları çerçevesinde şimdi de iş güvencemiz, mekan güvencemiz ücret güvencemiz ortadan kaldırılmak isteniyor. Esnek çalışma, hizmet alımı, sözleşmeli çalışma getirilerek tüm çalışanlar taşeronlaştırılmak isteniyor.

            Sendikaların görevi yalnız ücret sendikacılığı değildir, aynı zamanda sağlıktaki bu dönüşümle halkımızdan hizmet ulaşımındaki alınan 14 çeşit katkı ve katılım paylarına dur demek olmalıdır.

            İdarelerin çalışanlara yaptıkları baskılar ile yetkileri olan yandaş sendikalar toplu sözleşmelerde olsa da.

            SES olarak;

            Profosör, Doçent, Öğretim üyesi, Hekim, Diş Hekimi, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni, Teknikeri, Biyolog, Psikolog, Radyoloji Teknisyen, Teknikeri, Laborant, Fizyoterapist, Tıbbi sekreter, Sosyal Hizmet Uzmanı, İdari personeli, memur, hizmetli, taşeron, sözleşmeli, kadrolu güvenceli güvencesiz olarak taleplerimiz yerine getirilmelidir.

1-      Performansa göre ücretlendirmeden vazgeçilmelidir. İnsanca yaşayacak emekliliğe yansıyacak bir düzenleme yapılmalıdır

2-      Aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret eşitsizliğine, adaletsizliğine son verilmelidir.

3-      Maaşların vergi dilimi dışında tutulması için düzenleme yapılmalıdır

4-      4/B, 4/C, 50/D, 4924, taşeron, vekil vs. çalışan tüm çalışanlara kadrolu, iş güvencesi sağlanmalı

5-      Esnek, kuralsız, her türlü performansa dayalı çalıştırmaya, görev tanımı dışında angarya çalışmaya son verilmelidir

6-      Her türlü şiddetin önüne geçilecek tedbirler alınmalıdır

7-      Kreş hakkı uygulanmalıdır

8-      Sağlık çalışanları fiili hizmet zammı verilmeli, çalışma süreleri haftalık 35 saate düşürülmelidir. Radyasyona tabii çalışanların 25 saat olmalıdır.

9-      Fazla mesai ücretleri yeniden düzenlenmelidir

10-  Meslek hastalıklarına karşı tedbirler alınmalıdır

11-  Emekli olunca çalışırken ki ücretin aynısı alınmalıdır.

12-  Herkese eşit, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmalı

13-  Sağlık Kurumlarında kadro yetersizliği giderilmeli, Aile Hekimliklerinde nüfus yarı yarıya düşürülmeli, her doktora iki yardımcı personel verilmelidir.

Ücretlere yapılan yüzdelik zamlar yeterli olmamakta, fiyat artışları enflasyon oranları inandırıcı değildir. Satın alma gücümüz her gün düşmektedir. Komik zamlar yerine, ek göstergeler, özel hizmet zamları arttırılmalı. Sağlık ve sosyal hizmet tazminatı verilmelidir, nöbet ücretleri arttırılmalıdır.

Uzman Tabip : 8.000,00

Tabip             : 7.500,00

Diş Hekimi, Eczacı : 6.500,00

Lisansiyerler   : 6.000,00

Önlisanslılar   : 5.000,00

Lise ve dengi   : 4.300,00

Orta okul ve dengi : 3.800,00.TL. tutarında bir skala ile tüm çalışanların ücretleri değerlendirerek emekliliğe yansıyan bir ödeme ile yapılmalıdır. Asgari ücret 2.200,00.TL. olmalıdır.

            Sağlığa Devletten ayrılan bütçe yeterli değildir katkı ve katılım payları alınmamalıdır. Sağlıkta özele aktarım %6 dan %30 lara çıkmıştır. 500 binin üzerinde sağlık çalışanı esnek, güvencesiz, sözleşmeli, taşeron olarak çalışmak zorunda kalacak. Onun için sağlıkta ticarileşmeye, piyasaya açılmaya, özelleştirmeye dur demeliyiz. Tüm harcamalar döner sermayeden yapılmakta, bütçeden yeterli ödenek ayrılmalıdır.

            Daha önceki 13 Mart 2011 Ankara Mitingi, 19-20 Nisan, 21 Aralık 2011, 19 Nisan 23 Mayıs 2012 grevi, 17 Nisan, 4-5 Haziran, 17 Haziran 2013 grevlerinde olduğu gibi SES Sağlık Bakanlığında, Üniversitelerde, Adli Tıp ta ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nda Kamuda istihdam, kadrolu, iş güvencesi, ücret güvencesi, can güvencesi, mekan güvencesi için, özelleştirmeye, piyasacılığa, ticarileşmeye karşı, insanca yaşayabilecek, emekli olduklarında aynı ücreti alabileceği bir ücret için, herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, kaliteli bir sağlık hizmeti için demokratik meşru mücadelesini sürdüreceğini herkes bilmelidir.

Muzaffer YÜKSEL

SES Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]