Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşireler Eylemdeydi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yemekhanesi önünde yapılan açıklamada SES Üyesi hemşire ve ebeler hemşirelik ve ebelik haftasında ebelerhemirelergunuizmir2013taleplerini dile getirdi.

SES İşyeri Temsilcisi Hemşire Funda ÇAKIR MANDUZ tarafından yapılan basın açıklamasında

Sağlıkçının sağlığı yok.Hemşirelik ağır ve tehlikeli işler kapsamında bir meslektir.

Bizler melek değil hemşireyiz,Robot değil,İnsanız.İnsanca bir yaşam istiyoruz.

Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı,Hepatit B,HIV+,KKKA olmak istemiyoruz.

Fazla çalışma, nöbet ve gece çalışması,sosyal hayatımızı ve aile yaşantımızı olumsuz etkiliyor

Hastalara çok zor ve ağır şartlarda bakım veren bir meslek grubuyuz.Yıpranma payı ve erken emekliliği hak ediyoruz. görüşlerine yer verildi.

Yapılan açıklamada,

Hemşire ve ebeler için ,

Sağlıklı ve Güvenli Bir çalışma ortamı,

Emekliliğe yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı,

24 saat açık kreş ve bakım evi açılması,

Fiili Hizmet Zammı Hakkına Dahil Edilme.

Ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması,

Haftalık çalışma süresinin bu meslekler için 35 saat olması

Erken emeklilik hakkı verilmesi,

Şiddetsiz ve güvenli çalışma ortamı,

Kadrolu ve güvenceli çalışma biçimi talebi dile getirildi.

BASINA VE KAMUOYUNA;                                                           14.05.2013

SAĞLIKÇININ SAĞLIĞI YOK,EMEĞİ ÇOK

Sağlık Hizmeti Ağır ve Tehlikeli işlerden sayılmalı,Bu işlerin risklerine maruz kalan Sağlık çalışanları Fiili hizmet Süresi zammından yararlandırılmalıdır.

Yapılan birçok araştırma vardiyalı ve nöbet sistemiyle çalışmanın bireylerin sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ve bu durumun hastaların güvenliğini olumsuz etkilediğini kanıtlamaktadır.Hemşireler ve ebeler 5 nöbetle işe başlamalı ve her 5 yılda 1 nöbet azaltılmalı.Vardiya çalışılan birimlerde vardiya saati aşılmamalı.Haftalık çalışma süresi 35 saat olmalı ve bunlara uygun yasal düzenlemeler yapılmalı.

Sağlık hizmetleri iş kazaları açısından riskli çalışma alanıdır.Nöbet sayısının fazlalığı,hasta sayısının fazla olması,iş yoğunluğu,çalışma ortamının riskli ve standartlara uygun olmaması,uykusuzluk,yorgunluk ve bunlara bağlı dikkat dağınıklığı iş kazası ve meslek hastalığı oranını arttırmaktadır.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 40’da belirtilen işler ve işyerlerinde çalışanların “Fiili Hizmet Süresi Zammı”ndan yararlanma biçimi düzenlenmiştir.Sağlık emekçileri fiilen ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışmasına ve bu işlerin risklerine maruz kalarak sürekli hasta ve hastalıkla,radyasyonla ve kimyasal maddelerle temas etmesine karşın “Fiili Hizmet Süresi zammı”ndan yararlandırılmamaktadır.

Başta hemşire ve ebeler olmak üzere sağlık çalışanlarının sundukları hizmetin ağır ve tehlikeli işlerden sayılması ve bu işlerin risklerine maruz kalmaları nedeniyle “Fiili Hizmet Süresi Zammı”ndan yararlandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Biz hemşire ve ebeleri n öğrenim gördüğümüz okullar çeşitli,istihdamımız parçalı,aldığımız ücret döner sermayeye göre belirlenen bir belirsizlikte ve emekliliğe yansımıyor.Hemşirelik okullarının sadece lisans düzeyinde olmasını,istihdamın kadrolu yapılmasını ve emekliliğe yansıyacak insanca yaşayacağımız bir ücretin olmasını istiyoruz.  

Ebelik ve Hemşirelik ayrı meslekler olmasına rağmen çalışma alanlarında birbirlerinin işlerini yapıyorlar.Ebelik Kanununun bir an önce çıkarılmasını istiyoruz.Özellikle ebelik yasası çıkarılmayarak ebelik mesleği ortadan kaldırılıyor.Hemşirelerin bir kısmı hemşirelik alanları dışında çalışıyor.Bu alanlarda çalışanlara kadrolarının verilmesini ,hemşirelerin ve ebelerin kendi mesleklerini icra etmelerini istiyoruz.Bazı hastanelerde hemşirelik ve ebe-hemşirelik mezunu olmayanların hemşirelik yaptığını biliyoruz.Bu durum mesleğimizi itibarsızlaştırmakta ve meslek olmaktan çıkarmaktadır.Hemşirelik bir meslektir ve hemşirelik mesleğini sadece hemşireler yapmalıdır.Ebelik bir meslektir ve ebelik mesleğini sadece ebeler yapmalıdır.

Hastanelerde Kamu Hastaneler Birliği Yasası’nın uygulanmasıyla birlikte başhemşirelik kadrosu kaldırılmış yerine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü getirilmiştir.Bazı hastanelerde bu görevlere hemşirelik mezunu olmayan kişiler atanmıştır.Biz hemşireler kendi   hizmetlerimizin yönetimiyle ilgili mekanizmaların dışında kalmak istemiyoruz.

8 Mayıs 2013 tarihinde mecliste görüşülen Kamu-Özel Ortaklığı Yasa Tasarısı iş güvenliğimizi tehdit eden ve angarya çalışmaya sebep olan maddeler içeriyor.Bu nedenle tasarının geri çekilmesini istiyoruz.

Biz hemşireler ve ebeler nöbete gelirken çocuklarımızın arkamızdan “yine mi nöbete gidiyorsun anne”diye ağlamasını istemiyoruz.Çalışma ortamında şiddete de maruz kalan bizler güvenli bir çalışma ortamında sağlığımızı kaybetmeden emeğimizin karşılığını alarak çalışmak istiyoruz.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]