ADANA; 5 MAYIS EBELER VE 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Facebook
Twitter
WhatsApp

ESNEK KURALSIZ ANGARYA ÇALIŞMAYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM

 

            Takip ve tedaviye yığınla kırtasiye işleri eklenerek, ebeler ebelik mesleğini yapamamakta, hemşirelerde hemşirelik mesleğini yapamamaktadırlar. Adına performans dedikleri “PUAN” uğruna iş hayatımıza angarya eklenmiştir.

            ASM ve TSM’ ler de güvencesizlik, (iş ve gelir güvencelerinin olmaması) işsiz kalma kaygısı, nöbet ve icaplar, düşük ücret ve zor çalışma ebelerhemirelergunuadana2013koşulları, kendi iradeleri dışında doktorun kayıtlı nüfusuna göre değişik ücret ve sözleşmeli olması gibi, Hastanelerde çalışan ebelerimiz ve hemşirelerimiz performans, kalite yönetimi ile emekliliğe yansımayan düşük döner sermaye ek ödemeleri ile çalıştırılmaktadır. Kamu Hastanelerinde ve özel Hastanelerde asgari ücretli taşeron çalıştırma biçimleri yaygınlaştırılmaktadır.Kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasının yaygınlaşması da ebelik ve hemşirelik mesleğini sağlık alanında daha fazla emek sömürüsüne maruz bırakmaktadır.

            Sağlıkta dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bu ağır tablo, bütün sağlık emekçilerinin özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır. Sağlık hizmeti sunanlar bir ekibin ayrılmaz üyeleridir.

            Bu sürece dur demek için

            Hemşire ve ebeler, sağlık sistemi içinde en temel görevi üstlenen sağlık çalışanları olup, sağlığın emekçileri… fakat yaşadıkları en büyük sıkıntılardan biri, görev yetki ve sorumluluklarının belirsiz olmasıdır, esnek kuralsız çalıştırılmalarıdır.

            Yetkililerin, nerede boşluk varsa orada çalıştırıldığı; hemşirenin ebe, ebenin hemşire olarak çalıştırıldığı bir konumdadır. Bir yandan toplumsal yaşamın dayatmalarıyla baş etmeye çalışırken, öte yandan mesleki kimliksizliğin neden olduğu çelişki ve bunalımların öznesi halindedir.

İnsan hayatı için önemli bir hizmeti sunan ve sağlık hizmetinin belkemiğini oluşturan hemşire ve ebe mesleğinin yürütücüleri ne yazık ki görev yaptıkları kurumlarında kreşlerin olmaması veya yetersiz kalması nedeniyle kendi çocukları ile ilgilenmede diğer sağlık emekçileri gibi sıkıntı yaşamaktadırlar.

Ama bilinen bir şey var ki, o da tüm diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi ebe ve hemşirelerin de tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya bulunduklarıdır.

Bu mesleki erezyon ve ağır çalışma koşulları yetmezmiş gibi Ebe ve Hemşireler, çoğunluğu kadın olmaktan kaynaklı olarak cinsiyet ayrımcılık ve tacizle de karşı karşıyadır. Sağlıkta ki piyasalaştırmanın yarattığı öfke başta Sağlık Bakanı olmak üzere tüm yetkililerin kullandığı kışkırtıcı üslup nedeniyle de hasta yakınlarının saldırısına-şiddetine de ilk maruz kalan ebe ve hemşirelerdir. Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddeti yalnızca güvenlik sorunu olarak gören anlayışa inat, Sağlıktaki bu piyasalaştırmaya karşı Sağlık Hakkı mücadelesini ön plana çıkarmamız artık zorunlu hale gelmiştir.

“Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” diyen sendikamız SES, yıllardır emeğimizle kazandığımız iş güvencemizin önemini savunmaktadır. Bu sebeple ebeler ve hemşirelerde ki bu parçalı istihdam modelinin hemen terk edilip, Vekil ebe-hemşire, 4/C’ li 4924’ lü ve 4/B’ li sözleşmeli taşeron olarak çalışmak zorunda bırakılan ve taşeronlaştırılan tüm çalışanların kadroya alınmasını savunmaktadır. Çünkü sağlık bir kamu hizmetidir, ücretsiz olmalıdır. Sağlıkta hiçbir ticari hesap yapılamaz.

O sebeple diyoruz ki Sağlıklı toplum, koruyucu sağlık hizmetleriyle başlar. Ve yine diyoruz ki Sağlık Eşit Ulaşılabilir Nitelikli Ücretsiz ve Anadilinde olursa insan hayatına verilen değerin anlamı olur.

Bizler alın teriyle çalışan, onurumuzla mesleğimizi yapmak isteyen emekçiler olarak; bizden önceki mücadele mirasına sahip çıkarak; iş güvencemize, iş yeri güvencemize, sağlık hakkımıza, gelecek güvencemize sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu ve yaşanılası bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve inançla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sustukça, korktukça, yandaş ve etkisiz sendikalara üye oldukça geleceğimizin kararacağı açık. Dünya bankası ve İMF projesi olan bu uygulamaları kabul eden ülkelerin emekçilerinin durumundan biliyoruz. O sebeple iş yerlerimizde tekrar ekip ruhunu canlandırarak, dayanışma ruhuyla başta iş güvencemiz ve ücret güvencemiz olmak üzere tüm haklarımız için mücadelemizi ısrarla büyütüp genişletmek zorundayız.

Sesinizi SES’ imize kattığınızda çoğalıp tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz.

Sağlıktaki yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle ortadan kaldıracağımıza olan inancımızla ebeler ve hemşireler haftanızı kutluyoruz.

SES OLARAK;

          Başta Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmesini,

          Tüm sağlık çalışanlarına istediğimiz gibi;

Ebe ve hemşirelik meslekleri içinde,

          Performans yerine emekliliğe yansıyacak insanca yaşayacak bir temel ücreti,

          24 saat açık kreş ve çocuk bakım evlerinin açılmasını,

          Ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınmasını,

          Fiili hizmet zammı kapsamına dahil edilmesini,

          Erken emeklilik hakkı verilmesini,

          Şiddetsiz güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını,

          Kadrolu-Güvenceli çalışma biçimini,

          4/B, 4/C, taşeron, sözleşmeli çalışan, tüm ebe ve hemşirelerin kadroya alınmasını,

          Haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olmasını,

          Görev tanımlarının belirlenmesini ve yasal güvenceye kavuşturulmasını,

TALEP EDİYORUZ

Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz…!

Tüm emekçiler gibi ebeleri ve hemşireleri de gelecek güzel günlere inancımızla taşeron, sözleşmeli, kadrolu hep birlikte el ele SES de mücadeleye davet ediyoruz.

 

SUSMAYALIM!…

 

İşimiz, İş Güvencemiz, Geleceğimiz İçin Haklarımıza Sahip Çıkalım…

SES DE ÖRGÜTLENELİM

 

 

SES ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]