DİYARBAKIR: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE SORUNLAR ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR HAKLI VE MEŞRU MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA
VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

Yıllardır Diyarbakır ili üzerinde uygulanan
politikaların yaratacağı sorunlara dair kaygılarımızı dile getirdik ve görünen
şu ki dile getirmeye devam edeceğiz. 
Ankara’dan yapılan planlamalar, genelde ve yereldeki sağlık hizmetini
enkaza çevirmiştir. Bölgemizde ve ilimizde her açıdan olduğu gibi sağlık
alanında da geri kalmışlık ve keyfiyetçilik devam ediyor. Başka hiçbir ilde
olmayan hastane kapatmaları, maalesef ilimizde gerçekleştirilmiştir. Yeni ve
daha modern üniteler açılacağı yerde; ulaşımı zor, teknik donanımı ve personel
sayısı yetersiz, her gün daha fazla sorunun yaşandığı hastaneler kurulmuştur.
AKP Hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında halka reva gördüğü bu
uygulamanın, aslında tam bir hak gaspı olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz. Bu
projeyle birlikte halkın cebinden daha fazla ücret çıkacak, herkes ödediği prim
oranında sağlık hizmeti alabilecektir.

Değerli Basın Emekçileri;

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi
daha bir yıl önce hasta kabulüne başlamasına rağmen; Acil Servisi, Yoğun Bakım
Servisi ve daha birçok ünitede tadilatlar yapılmaktadır. Adeta bir İnşaat ve
tadilat yerine dönen hastanede; sağlık hizmeti aksamakta dolayısıyla hastalar
ve sağlık çalışanları sürekli karşı karşıya gelmektedir. Çalışanlar hemen her
gün hasta ve hasta yakınları tarafından hakarete uğramakta hatta darp
edilmektedirler. Adeta Hükümetin arka bahçesi gibi hareket eden yandaş
sendikanın tavrı nedeniyle; çalışanlar arasında iş barışı neredeyse yok
olmuştur. Oysa bilinmesi gereken bir gerçek var ki o da bu yandaş sendikaların
tutumu nedeniyle çalışanlar tarihte ilk defa yılın ilk iki ayını zamsız
geçirmiştir. Sözüm ona işyerinde yetkili olan bu sendikalar; çalışanların
sorunlarını çözmek yerine, daha fazla nasıl sayımı arttırabilirimin derdine
düşmüşlerdir.

Eğitim Araştırma Hastanesinin merkez ve ek
binaları arasında kopukluk olması nedeniyle; Hastalara ve çalışanlara verilen
yemeklerde kullanılan malzemeler insan onurunu zedeleyecek boyuta gelmiştir.
Çalışanların yerleri idarenin keyfine göre sürekli değişmekte bu durum da
çalışanın motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Darp edilen- hakarete maruz
kalan çalışanlar, idarece sahiplenilmediğinden aidiyet duygusu zedelenmektedir.
Artan iş gücüne rağmen Döner Sermayeler adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmamaktadır.
Yasa gereği 12-14 saatleri arası kullandırılması gereken izinler
kullandırılmamaktadır. Bütün bunlara rağmen idareciler her defasında ne kadar
iyi ve modern bir sağlık hizmeti verdiklerini övünerek anlatmaktadırlar.

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının
onurlu Sendikası olarak, bu sorunların çözümüne ilişkin dün Dağkapı Eğitim
Araştırma Hastanesi ek binasının yemekhanesinde bir eylem gerçekleştirdik.
Bugünde burada bu sorunlarla ilgili basın açıklaması yapıyoruz. Biz SES olarak
diyoruzki; bu sorunlar çözülünceye kadar haklı, onurlu ve meşru mücadelemize
devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz. 
14.02.2012

Yaşasın KESK!

Yaşasın SES!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!     

   

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]