Sağlık Bakanlığı’nın 23
Temmuz 2011 tarihli internet sitesi duyuru bölümünde yayınlanan Strateji
Geliştirme Başkanlığı genel yazısı uyarınca idare ile banka arasında promosyon
sözleşmesi imzalanmasından sonra o idareye açıktan veya naklen atanan
personelin promosyon alabilmesiyle ilgili olarak yeni düzenleme yapılmıştır. Genelge
aşağıdadır.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı:   B.10.0.SGB.0.74.00.06/010

Konu:
Banka Promosyonu Hk.

 

Bakanlığımıza ulasan çok sayıdaki yazıda, bankalarla maaş promosyon
anla
şması yapılıp, anlaşma neticesinde elde edilen promosyonun personele dağıtımından
sonra; birimlerinde ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve ba
şlayan
personele promosyon ödemesi yapılabilmesi için izlenecek yol hakkında Bakanlı
ğımız
görü
sü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı
Muhasebat

Genel
Müdürlü
ğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde

bankalar
vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kurulu
şları
ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu
protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon”
adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sa
ğlanabilmektedir.

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar
tarafından sa
ğlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve
kurulu
şlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık
tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede 2007/21 sayılı
Genelge yayımlanmı
ştır.

Söz konusu Genelge kapsamında oluşturulan komisyonun idare ile
banka arasında

promosyon
sözle
şmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak yada

geçici
görevle görevlendirilecek personellerinde olabilece
ğini göz
önünde bulundurarak

yapılacak
yeni maaş promosyon sözleşmelerine bununla ilgili hüküm konulması ve elde
edilen promosyonlarında ilgili bankalar vasıtasıyla personellerin hesaplarına
aktarılmasının sağlanması; bu yönde bir hüküm tesis edilmesi imkanının
bulunmadığı durumlarda ise sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden
yararlandırılabilmesi için alınan nakdi yardımın idarece belirlenecek bir
kısmının dağıtılmayarak tutulması
gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

– 81 İl Valiliğine

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]