İNSAN HAKLARI TEMEL DEĞERLERİ VE MESLEK ETİĞİ KURALLARI YARGILANAMAZ….!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adalet, İçişleri ve
Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan, hasta ve tutuklu hakları gibi tıbbi
ettiği de yok sayarak keyfi bir şekilde düzenlenen Üçlü Protokol’ün geri
çekilmesi için, Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın
açıklamasına KESK, KESK’e bağlı sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri de katıldı.

Basın açıklamasını
genel başkanımız Çetin ERDOLU okudu. Ayrıca konfederasyonumuz KESK Genel
Başkanı Lami ÖZGEN de bir konuşma yaptı. ÖZGEN, konuşmasında Üçlü Protokol
sonucu tutuklu ve hükümlülerin kelepçe ya da güvenlik güçleri ile birlikte
muayeneye girmesinin İnsan haklarına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca kelepçeli
ya da güvenlik güçleri muayene odasında iken tutuklu ve hükümlüleri muayene etmeyen
doktorların baskıya uğraması sonucu açılan idari ve adli soruşturmaların sona
erdirilmesini talep etti.

 

GENEL BAŞKANIMIZ ÇETİN
ERDOLU’NUN BASIN AÇIKLAMASI METNİDİR

İNSAN HAKLARI TEMEL
DEĞERLERİ VE MESLEK ETİĞİ KURALLARI YARGILANAMAZ….!

Başta YAŞAM
HAKKI
olmak üzere, İnsan Hakları yargılanamaz, hiç kimse bulunduğu konum ne
olursa olsun farklı bir muameleye tabi tutulamaz.

Adalet, İçişleri ve
Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan, hasta ve tutuklu hakları gibi tıbbi
ettiği de yok sayarak keyfi bir şekilde düzenlenen Üçlü Protokol bugüne kadar
yaşam hakkının kaldırılmasından sağlık hakkının engellenmesine kadar bir dizi
olumsuzluğa yol açan uygulamaların gerekçesi olmuştur

“Hekimlik
mesleği ve sağlık hizmetinin nasıl yürütüleceği, ulusal sağlık mevzuatında, TTB
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde, Hasta Hakları
Yönetmeliği’nde, Uluslararası Sözleşmelerde, İstanbul Protokolü’nde ve Dünya
Tabipler Birliği Bildirgeleri’nde tanımlanmıştır. Hekim ve sağlık çalışanları
hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate almadan sağlık
hizmeti vermek zorundadır. Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de öteki
hastalarınki gibi, kişilik haklarına saygılı, hekimlik sanatını uygulamaya
elverişli koşullarda yapılmalı ve onların gizlilik hakları korunmalıdır. Polis
ya da diğer kolluk görevlileri hiçbir zaman muayene odasında bulunmamalıdır.
Hekim ve sağlık çalışanının, bu koşulların sağlanması için ilgililerden istekte
bulunma hakkı ve sorumluluğu vardır”

Üçlü protokol ile cezaevlerindeki
güvenlik ve sağlık hizmetleri düzenlenmektedir. 2003 yılında yürürlüğe giren bu
protokolün 61.maddesi tutuklu ve hükümlülerin muayene ve tedavisini
düzenlemektedir: Bu madde “güvenlik görevlilerinin (Jandarma-İnfaz memuru-polis
vb.) muayene ve tedavi sırasında odada bulunmasına izin vermektedir. Tutuklu ve
hükümlüyü diğer hastalardan ayıran bu uygulama, ikinci bir ceza anlamına gelmekte,
sağlığa ulaşma hakkını da ihlal etmektedir.

Yakın geçmişte böyle
bir durum, kolluk kuvvetleri içerideyken hastasını muayene etmek istemeyen Dr.
Naki BULUT’un başına gelmiş, bekleme sırasında nakil aracının yaktığı benzin
hesap edilerek “devleti zarara uğrattığı” gerekçesiyle 19.20 TL para cezası ile
cezalandırılmış ve hakkında soruşturma açılmıştır. Dr. Naki BULUT’a ve en son
Dr. Sadık Çayan MOLLAMAHMUTOĞLU’na soruşturma açılmasına neden olan, adli
muayene süreçlerinde sıkça yaşanan bu durum, hemen her gün bu olaylarla karşı
karşıya kalan tüm hekim ve sağlık çalışanlarını çok yakından
ilgilendirmektedir.

Üçlü
protokol;

·        
 Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliğine,

·        
Hasta Hakları Yönetmeliğine,

·        
Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne,

·        
TTB Disiplin Yönetmeliğine,

·        
Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına,

·        
Dünya Tabipler Birliği PORTEKİZ,
AMSTERDAM ve İSTANBUL bildirgelerine,

 en önemlisi, başta yaşam hakkı olmak üzere,
Temel İnsan Hakları ve Uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Bütün
bu nedenlerle,

·        
Tutuklu ve hükümlülerin sağlığa ulaşma hakkını ihlal eden,

·        
Meslek sırrını hiçe sayan,

·        
Savunma hakkını ortadan kaldıran,

·        
Hekim ve sağlık çalışanlarının onurunu zedeleyen bu protokol
kaldırılmalıdır.

Bu protokol’un
kaldırılmasına dair açıklama ve somut adım bekliyor, Sağlık Bakanlığı’nı, İnsan
Hakları temel değerlerini hiçe sayan ve meslek etiğini ortadan kaldıran bu
protokolden imzasını ivedi çekmeye çağırıyoruz. 
Bunun için mücadelemizin devam edeceğini, evrensel hukuk ilkeleri ve
insan haklarına aykırı uygulamalara karşı çıktıkları için soruşturmaya maruz
kalan tüm sağlık emekçilerinin yanında olacağımızı bir kez daha tekrar
ediyoruz. 25.07.2011

 

                                                                                                                          
MERKEZ
YÖNETİM KURULU


ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERİMİZİN 3’LÜ PROTKOL İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]