SAĞLIK ÇALIŞANLARI HÜKÜMETİN “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” PROGRAMINA KARŞI!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bir 14 Mart sağlık haftasına daha sağlık hizmetlerinin kamusal özelliğinden uzaklaştırılarak büyük ölçüde piyasalaştırıldığı bir ortamda giriyoruz. Sağlık hizmeti, Genel Sağlık Sigortası primleri, katkı payları ve fark ücretleriyle her geçen gün paralı ve pahalı bir hizmet alanı haline getiriliyor. Hizmetin maliyeti artarken kapsamı daraltılıyor. Bir yandan da yurttaşlarımız sürekli artan oranlarda vergi ödemeye devam ediyor. 

Türkiye’de 1980’lerden başlayarak zemini hazırlanan, AKP Hükümeti döneminde hızlanarak  “sağlıkta dönüşüm” adını alan program bugün neredeyse tamamlanmış durumda. Bugüne kadar başta sendikamız olmak üzere birçok sağlık örgütü bu programın karşısında pozisyon almış, çeşitli eylem ve etkinliklerle engellemeye çalışmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı hala herkesin bu programdan memnun olduğunu iddia ediyor. Oysa sendikamızın 25 ilde 3600 sağlık çalışanı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçları, hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programının sağlık çalışanları nezdinde reddedildiğini, sonuçlarının olumsuz olarak değerlendirildiğini net biçimde ortaya çıkarmıştır.            

 

Ankete katılan sağlık emekçilerinin %70,3’ü bir sendikaya üye iken, %29,3’ü herhangi bir sendikanın üyesi değildir. Katılımcıların %43,9’u SES (1624 kişi), %12,1’i (448 kişi) Sağlık Sen ve %10,3’ü (381 kişi) Türk Sağlık Sen üyesi iken, 1100 civarında sağlık emekçisi herhangi bir sendikaya üye olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %68,8’i 657-4/A( kadrolu), %17,5’i 4/B sözleşmeli, %0,7’si 4/C sözleşmeli, %1,7’si 4924 (çakılı sözleşmeli), %1,3’ü vekil ve %10’u ise taşeron olarak istihdam edilmekte ve %52,5’i devlet hastanelerinde, %21’i üniversite hastanelerinde, %12’si eğitim ve araştırma hastanelerinde, %3,6’sı sağlık ocaklarında, %3,4’ü ise toplum sağlığı merkezlerinde çalışmaktadır. 

 

İşte anketin çarpıcı sonuçları: 

 

I-) Hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programını SAĞLIK ÇALIŞANLARI açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?  sayı % Geçerli %
         Olumlu 114 3,1 3,2
Kısmen olumlu 511 13,8 14,2
Olumsuz 1622 43,9 45,1
Yıkım 1346 36,4 37,4
Toplam 3593 97,2 100,0
 Anketimize katılan sağlık çalışanlarının %82,5’i sağlıkta dönüşüm programını sağlık çalışanları açısından OLUMSUZ ve YIKIM olarak değerlendirmektedir. Sağlık çalışanlarının sadece %3,2’si bu dönüşüm programını olumlu bulduğunu belirtmiştir. 


II) Hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programını HASTALAR VE TOPLUM açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?”  Sayı % Geçerli %
  Olumlu 217 5,9 6,1
  Kısmen Olumlu 731 19,8 20,4
  Olumsuz 1452 39,3 40,5
  Yıkım 1184 32,0 33,0
  Toplam 3584 97,0 100,0
 Anketimize katılan sağlık çalışanlarının verdikleri cevaplara göre, sağlık çalışanlarının %73, 5’i hükümetin sağlıkta dönüşüm programını hastalar ve toplum açısından OLUMSUZ ve YIKIM olarak değerlendirirken, sadece %6’sı bu programı olumlu bulduğunu belirtmiştir.


 SES ÜYELERİNİN “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını SAĞLIK ÇALIŞANLARI açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” SORUSUNA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DAĞILIMI

  SAYI %
    OLUMLU 22 1,38
KISMEN OLUMLU 112 7,07
OLUMSUZ 667 42,13
YIKIM 782 49,39
TOPLAM 1583 100
  Üyelerimizin %91’inden fazlası bu programı olumsuz ve yıkım olarak değerlendirirken,  %7’si programı kısmen olumlu bulduğunu belirtmiş ve sadece %1,38’i programın olumlu olduğunu düşündüğünü söylemiştir. 


 SAĞLIK SEN Üyelerinin “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını SAĞLIK ÇALIŞANLARI açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” SORUSUNA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DAĞILIMI: 

  SAYI %
   OLUMLU 24 2,4
KISMEN OLUMLU 111 25,5
OLUMSUZ 199 45,95
YIKIM 99 22,86
Toplam 433 100
Benzer bir biçimde Sağlık Sen üyelerinin %78’i bu programı olumsuz ve yıkım olarak değerlendirmekte, sadece %2,4’ü programı olumlu bulduğunu belirtmektedir. Bu tablonun ortaya çıkardığı en çarpıcı sonuç, ideolojik olarak hükümet yanlısı politika izleyen sendikalara üye sağlık emekçileri de programı onaylamaması ve sonuçlarını olumsuz bulmasıdır.


 Türk Sağlık SEN Üyelerinin “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını SAĞLIK ÇALIŞANLARI açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” SORUSUNA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DAĞILIMI: 

  Sayı %
    OLUMLU 9 2,4
Kısmen OLUMLU 64 17,1
OLUMSUZ 184 49,3
YIKIM 116 31,0
Toplam 373 100
 Yine Türk Sağlık Sen üyelerinin de sadece %2,4’ü bu programı onayladığını söylerken, %80 gibi oldukça yüksek bir oran ile bu programı olumsuz ve yıkım olarak değerlendirmektedirler. 

 SES üyelerinin  “ hükümetin sağlıkta dönüşüm programını HASTALAR VE TOPLUM açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı: 


  Sayı %
    Olumlu 34 2,15
Kısmen olumlu 190 12,0
Olumsuz 623 39,4
Yıkım 731 46,3
Toplam 1578 100
 Sağlık-Sen üyelerinin  “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını HASTALAR VE TOPLUM açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı: 


  Sayı %
I    Olumlu 58 13,48
Kısmen olumlu 137 31,86
Olumsuz 173 40,2
Yıkım 62 14,4
Toplam 430 100
 Türk Sağlık Sen üyelerinin  “ hükümetin sağlıkta dönüşüm programını HASTALAR VE TOPLUM açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 


   Sayı %
   Olumlu 22 5,89
Kısmen olumlu 110 29,49
Olumsuz 155 41,55
Yıkım 86 23,0
Toplam 373 100
 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU


                      11.03.2010

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]