Kamu Personel Rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirmelerine olanak tanıyan esnek çalışma modelinin de uygulamaya konulması planlanıyor.Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 2009 Yılı Performans Programı, çalışmaları bir süredir devam eden yeni Personel Rejiminin ana hatlarını ortaya koydu.

Yeni sistemde kurum içi, kurumlar arası ve bölgeler arası personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam profillerinin tam olarak analiz edilmesinin, kamu personelinin merkez, bölge, il, ilçe, yurt dışı şeklindeki idari bölümler ve hizmet birimleri bazında dağılımının tespit edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken programa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon bilgilerinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı hizmet birimleri itibariyle tespit çalışması yapılacak. Bu şekilde istihdam fazlası veya yeterli personeli bulunmayan hizmet birimleri tespit edilerek, dağılımdaki dengesizliğin giderilmesine yönelik öneriler hazırlanacak ve kurumlarla müşterek çalışmalar yapılacak.

Programda, kamu yönetiminin önemli sorunlarından birisinin personel rejimi vasıtasıyla tüm kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve dengeyi sağlamak olduğu belirtilerek, “Modern personel yönetimi anlayışı içerisinde personel rejimini gözden geçirmek ve kamunun her kesimini içine alacak şekilde yeniden biçimlendirmek gerekliliği ortadadır” denildi.

Yeni Personel Rejimiyle hayata geçirilecek diğer düzenlemeler de programda şöyle anlatılıyor:

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak.

-Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek. Komisyonlar gerekli inceleme ve araştırmaları yürütecek. Bunun sonucunda öncelikle pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hedefe ilişkin unvan standardizasyonu ve görev tanımları yapılarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu çalışmalar sonuçlandırılacak.

-Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminde insan gücü planlaması yapılarak, performansa dayalı yönetim anlayışı geliştirilecek.

-Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlar geliştirilecek. Bunun için yabancı ülke personel değerlendirme sistemleri ve uygulamaları da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görev özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personel istihdamı temin edilecek ve değişen şartlara uyumlu etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak.
Kamu kurumu ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen şartlara uyum sağlanması için etkili stratejik insan kaynakları planlaması yapılması büyük önem arzediyor. Bu çerçevede yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek.

Ulusal insan kaynakları planı uygulanacak

-Kamuda kurumsal insan kaynakları planlamasına ilişkin esas ve usuller geliştirilecek, insan kaynakları planlaması yapılması konusunda yabancı ülke uygulamaları da yerinde incelenecek, araştırmalar yapılacak. Seminer, panel, konferans gibi etkinlikler düzenlenecek, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da dahil tüm kesimler ile görüş alışverişinde bulunulacak.

-Elde edilen görüşler çerçevesinde pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde iş analizi, görev tanımları ve iş değerlendirmesi çalışmaları yürütülecek. Söz konusu kurumların hizmetin gerektirdiği nicelik ve nitelikte kadro ve pozisyon sayılarıyla, çalışacak personelin nitelikleri tespit edilecek. Pilot uygulamalarla elde edilen sonuçlar gözönünde tutularak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal insan kaynakları planlamalarını yapması temin edilecek ve hazırlanan kurumsal planlamalar baz alınarak, ulusal insan kaynakları planı uygulamaya konulacak.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu personel profilinin envanteri çıkarılacak ve kuruluşların hizmetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyduğu meslek dalları tespit edilecek. Bu çerçevede kamu yönetiminin makro düzeyde ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin temini maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, işbirliği içerisinde projeler geliştirilip, yürütülecek.

Kamu da esnek çalışma

-Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik araştırmalar yapılacak ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek.
Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami seviyede yararlanılarak, kamu sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında bu personelin görevlendirilmelerine imkan tanıyacak esnek çalışma modellerinin kamuda uygulanabilirliği araştırılacak. Bu şekilde istihdama imkan tanıyacak mevzuat çalışmaları yürütülecek.

-Kamu da hizmetin yürütülmesinin gerektirdiği seviyede personel istihdam etmesi sağlanacak ve buna ilişkin usul ve esaslar tespit edilecek.

-Özelleştirme işlemleri neticesinde istihdam fazlası haline gelen personelin diğer kamu kurumlarına nakli gerçekleştirilecek. Özelleştirme sonucu istihdam fazlası haline gelen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinde çeşitli problemlerle karşılaşılıyor. Bu personelin, kurumların personel ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle nakli gerçekleştirilecek, bu süreçte karşılaşılan sorunları giderecek usul ve esaslara dair çalışmalar yapılacak.

-Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin olacak şekilde düzenlenmesi suretiyle kamu personelinin niteliği her bakımdan yükseltilecek.

-Kamu personelinin kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, görevden yükselme ve unvan değişiklikleri sağlanacak. Eğitim ve sınav şartına bağlanan hiyerarşik kadrolar ile öğrenimle ilişkili unvanlı kadrolara yapılacak atamalar kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

-Kamuda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği şeklinde yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar daha objektif kıstasları ihtiva edecek şekilde geliştirilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bütçe imkanları çerçevesinde her yıl uluslararası kuruluşlar ile yabancı ülkelere ait kuruluşlarda yetiştirilmek amacıyla devlet memurlarının gönderilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karar taslakları hazırlanıyor.

-Kamu personelinin eğitimiyle ilgili yeni bir teşkilat olarak kurumlar arası Eğitim ve Kongre Merkezi yapılacak.

-Kamu yönetimiyle ilgili araştırma ve incelemeler yapılacak. Personel rejiminin işleyişini etkileyen temel problemlerin tespit edilmesi ve saptanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla araştırma ve incelemelerde bulunulacak.

Memurlar için yeni mevzuat

-Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerini, ödev, hak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat hazırlanacak. Bu mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanması sağlanacak.
Bu çerçevede memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuki ve mali statülerini belirleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili ihtiyaç duyulan taslaklar oluşturularak, Başbakanlığa sunulacak.

-Benzer statüde görev yapanlara, birbirine yakın oranlarda zam ve tazminatların ödenmesi suretiyle kurumlar arası ücret adaletsizlikleri giderilecek ve aynı zamanda görevi dolayısıyla farklı ücret alması gereken personele de bu ödemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

-Kamuya ilk defa alınacak personele ilişkin genel esaslar tespit edilecek, kurumlar arasındaki farklılıklar önlenecek.

Memur sendikaları

-Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturulan sendika ve konfederasyonlara ilişkin mevzuatın birlik içinde uygulanması sağlanacak.

-Sendika ve konfederasyonlara ilişkin belge ve kayıtların merkezi olarak tutulmasına yönelik çalışma yapılacak.

-Kamu görevlileri sendikaları mevzuatı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla toplantılar yapılacak.

-Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetim gerçekleştirilecek. Kurumlar arasındaki görev ve yetki karmaşaları giderilecek.
-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan idari usul ve metotları değerlendirilerek, çalışma usulleri ve iş aksamları geliştirilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri, memleketin gelişen ve değişen kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenecek.

Mevcut teşkilat yapıları tespit edilecek ve merkezi bilgisayar ağı ile bilgiler sürekli güncellenecek.

Kamu personeli bilgi sistemi

-Kamu Personeli Bilgi Sistemi (PER-NET) ve KADRO-NET projeleri gerçekleştirilecek. Bu projelerle kamu çalışanlarına ait bilgiler on-line sistemle güncel olarak tutulacak.

-Kamu kesimi istihdam bilgilerinin MERNİS-KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ve kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan kayıt sistemi ile irtibatlı olarak tutulması ve TC Kimlik Numarası esas alınarak uygulamanın birlikte yürütülmesi sağlanacak.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]