Sağlık Haktır; Eşit, Ücretsiz, Ulaşılabilir, Nitelikli Sağlık

Facebook
Twitter
WhatsApp

İş güvencesi, çalışma ortamlarımızda can güvencesi, gelir ve gelecek güvencesi, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için acil servislerde eylemler yaptık.  

Ankara’da sabah 08:00’dan itibaren merkez yönetim kurulu üyelerimiz Dev Sağlık İş ve TTB Merkez yöneticileri ve şube yöneticileri ile birlikte acil servisleri gezerek sağlık emekçilerinin ve hizmeti alanların sorunlarını paylaştılar. Daha sonra Numune Hastanesi acil servis önünde toplanılarak saat 12:30’da sloganlarla Sağlık Bakanlığı önüne yüründü. Eyleme KESK Yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların temsilcileri, Tıp Öğrencileri Komisyonu ile diğer demokratik kitle örgütleri temsilcileri destek verdi. Sağlık Bakanlığı önünde SES, Dev- Sağlık İş ve TTB adına basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu yaptı. Daha sonra Genel Başkanımız Bedriye Yorgun da bir açıklama yaptı.

 Katılımcı örgütler adına Eriş Bilaloğlu’nun yapmış olduğu basın açıklaması metni;

Değerli sağlık emekçileri,

Yürüyüşümüzün adını iki sözcükle ifade ediyoruz: Sağlık Hakkı!

Gerekçesi ise böyle kısa değil.

Toplumun yarattığı zenginliklerin en büyük bölümüne el koyan azınlıkla en azının düştüğü çoğunluk arasındaki fark açılıyor, eşitsizlikler, uçurum artıyor.

Sağlığın doğuştan kazanılmış bir hak değil de alınıp satılır bir mal olduğunun dayatıldığı koşullarda sermayenin, zenginlerin, kapitalizmin her krizi çalışanlar için daha da olumsuz gelişmeleri doğuruyor. İşte bugün işsizlik herkesin ağzında tekrarladığı ve giderek artan ama önlem alınmayan bir halk sağlığı sorunu olarak toplumu tehdit ediyor. İnsanları çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, hamilesi ayırmaksızın etkisine alıyor, çürütüyor..azar azar..önce fark edilmeden sonra çökerterek..önce “basit” hastalıklarla sonra ciddileşerek düşürüyor, tüketiyor; sağlığını, umudunu.

Biz sağlıkçılar çalıştığımız koşulların ömrümüzü tüketen ortamında çaresizleştirilmiş insanlarımızın karşısında buluyoruz kendimizi: onlara sağlık hizmeti sunmak üzere.

Oysaki bizlerin de iş güvencesi, çalışma ortamlarımızda can güvencesi, gelir ve gelecek güvencesi, daha da sıkıntılısı hastalar yararına işimizi yapma güvencesi sorunlarımız var, çözülsün diye taleplerimiz var..ve elbette bunlar  için mücadelemiz var.

Bundan 2 ay kadar önce sağlık çalışanları olarak

temel ücretlerimiz arttırılsın,

İşyerlerimizdeki çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için işyeri sağlık birimleri kurulsun, sağlığı piyasalaştıran aile hekimliği uygulaması durdurulsun, kamu hastane birlikleri yasa tasarısı geri çekilsin, iş güvencesi sağlansın talepleriyle bir kez daha hükümete ve kamuoyuna seslendik.

Bütünüyle mümkün ve haklı bu taleplerimizle ilgli bugüne kadar hükümetten bir ses çıkmadı . Yapılanlara ve 29 mart seçimleri sonrası yapılacağı söylenenlere bakınca tablo anlaşılıyor: önümüzdeki günler, aylar bizi hem toplumun hem de sağlık çalışanları olarak kendimizin hakları için daha zorlu, daha birlikte, daha kararlı ve onurlu bir mücadeleye çağırıyor.

Bizler sağlık çalışanları olarak bugün buraya, Sağlık Bakanlığı önüne Sağlık Hakkı ve Haklarımız için mücadeleye hazır olduğumuzu, devam edeceğimizi söylemek için geldik. Haklarımızın sağlanması için ne gerekiyorsa yarın onu yapacağımızın kararını verdiğimizi hatırlatmaya geldik.

Haklarımıza saldırının artacağının, halkın sağlık hakkının Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bu programın yerine

herkes için eşit, ücretsiz bir sağlık hizmetinin sunulabileceği, sağlık hizmeti için  nüfus cüzdanının yeterli olduğu,

taşeron işçisinden 4-B, 4-C’ lisine, özelde çalışan hemşiresinden hekimine bütün sağlık çalışanları için tek ve güvenceli bir çalışma rejiminin geçerli olduğu,

sağlık çalışanlarının performans gibi geleceğini güvence altına almayan, güvencesiz gelir yerine hakkımızın verildiği, sağlıklı koşullarda çalıştığımız bir programın mümkün olduğunu biliyoruz.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sonlandırılarak yerine “herkese sağlık, güvenli gelecek” programımızın tesisi için mücadele edeceğiz.

 Yaşasın Örgütlü Gücümüz, Birlikteliğimiz!

Yaşasın Sağlık Hakkı Mücadelemiz!

 

Devrimci Sağlık İş

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Türk Tabipleri Birliği

 

Genel Başkanımzı Bedriye Yorgun’un Konuşmasıdır.

         Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı’nı maalesef bayram havasında kutlayamamaktadırlar. Sağlık ortamının AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber tamamen sağlıksız bir ortama dönüşmesi ile bugünleri birer mücadele ve sağlık sorunlarımızı hastalarımız ve kamuoyu ile paylaştığımız günler olarak geçirmekteyiz. Sağlık haftasında sağlık hakkımız için 4 Mart’ta maske ile çalıştık, 12 Mart’ta 2 saat işe geç başladık ve acilleri ziyaret ettik. Sağlık hakkı için yürüdük.          

HAKLARIMIZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN

Halkın sağlık hakkına, sağlık emekçilerinin işine ve aşına göz koyanlara karşı,

Örgütlenme ve sendikal haklarımıza yapılan saldırıları durdurmak,

Emekçileri, kapitalizmin krizinden ve şerrinden korumak,

Herkes için özgürlük, adalet ve demokrasi istemek,

Krizle yükselen ırkçılığa ve militarizme karşı; barış ve halkların kardeşliği için,

            IMF-Dünya Bankası’nın talepleri doğrultusunda çıkartılan Genel Sağlık Sigortası Yasasıyla; muayenede, ilaçta, tetkikte, sürekli katkı payı-ilave ücret ödemek zorunda bırakılan tüm yurttaşlar,

            Eğitim hakkı tırpanlanan, Mezarda emekliliğe mahkum edilen

            Emekli maaşları her geçen gün eritilen işi, sosyal güvencesi ve yarını olmayan kriz bahanesiyle kapı önüne konulan “işsizler”

            sendikalaştıkları için işten atılan mağdurlar, 

            doğal gaz zammı, elektrik-su-telefon faturaları ile baş edemeyen yoksullar,

            Yaşamın her alanında cins ayrımcılığına ve şiddete maruz kalan kadınlar,

Devlet, üniversite ve özel hastanelerde; Kızılay dispanserlerinde, Vakıf-Belediye sağlık şirketlerinde, sağlık hizmetini bir ekip hizmeti olarak üreten biz hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, teknisyen, sekreter, hizmetli tüm sağlık emekçileri olarak;      

            Ücretimizden-iş güvencemizden vazgeçmeyeceğimizi haykırmak;

            Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, sağlığımızın korunması, alanımızda şiddetin son bulması için;

Sağlıkta yıkımı ve talanı durdurmak için,

Herkese eşit, etkin ve parasız sağlık hakkı için,

İş güvencemiz, sosyal haklarımız için,

İnsanca yaşayabileceğimiz ücret için,

Güvenceli Gelecek ve demokratik bir çalışma ortamı için,

Örgütlenme / Sendika Özgürlüğümüz için!

            Krizi Biz Yaratmadık, Faturasını Biz Ödemeyeceğiz! Demek için yürüdük.

EMEĞİN VE HALKIN TALEPLERİNİ SAVUNMAK ÜZERE

  1. Sağlık çalışanlarının sağlığı için iş yeri sağlık birimleri kurulmasını,
  2. İşten çıkarmaların yasaklanmasını,
  3. Sağlık çalışanları ve tüm emekçilerin hak kayıplarına uğratılmamasını,
  4. Sağlık ocaklarının “Aile hekimliği işletmeleri”, Kamu hastanelerinin “Kamu hastane birlikleri” adı altında satışa çıkarılmasından vazgeçilmesini,
  5. Halkın eğitim, sağlık, su, ulaşım, konut, ısınma gibi temel haklarının

      yaşamsal ihtiyaçları ölçüsünde ücretsiz hale getirilerek güvence altına

    alınmasını,                                                  

  1. Tüm çalışanlara güvenceli çalışma, örgütlenme özgürlüğü ve Grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınmasını,
  2. İnsanca yaşanacak bir ücretin tüm yurttaşlar için güvence altına alınmasını

                                                                                              İSTİYORUZ!…

Eylem ve etkinliklerimiz taleplerimiz yerine getirilinceye kadar daha da yükselerek devam edecek. 18 sağlık ve sosyal emekçisi arkadaşımız (doktor, hemşire, eczacı, çevre sağlığı teknisyeni, hizmetli) halka sağlık hizmeti sunarken çeşitli tarihlerde devlet içindeki çeteler tarafından gözaltına alındı, kaçırıldı ve katledildiler. Failler belli olmasına rağmen ortada rahatça gezebilmektedirler. 14 Mart’ta katledilen 18 sağlık emekçisi arkadaşımız için İnsan Hakları Derneği ile birlikte çeşitli illerde oturma eylemleri gerçekleştireceğiz.

 SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun katılımcılara ve destek veren herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını bitirdi.

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]