Önsöz:

AKP iktidara geldiğinden beri Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ciddi bir kadrolaşmaya girdi. Sendikamız SES bu kadrolaşma hareketine karşı sürecin hemen başından itibaren kararlı ve tutarlı bir karşı duruş sergilemiştir. Sayın bakan 2005 yılından önce yönetmeliğe dayanarak, 25- 30 kadar doçent ve profesörü eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şefi veya şef yardımcısı olarak atamıştır. 2005 yılında ise kanun çıkartarak 178 doçent veya profesörü eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şefi veya şef yardımcısı olarak atamıştır.

Bu atamalar üzerine eğitim ve araştırma hastanelerinin olduğu illerdeki şube yöneticilerimiz, iş yeri temsilcilerimiz, aktif üyelerimiz ve hekim arkadaşlarımızın ciddi çabaları sonucu veriler toplanmış ve atananlar tespit edilmiştir. Şube yöneticilerimizin ve aktif üyelerimizin tüm çabalarına karşın bazı eksikliklerimiz olmuştur. Örneğin geçici maddeye dayanarak atanan 75 kişiden ancak 61’ini tespit edebildik.

Öte yandan 1. ilan ve 2. ilanda müracaat edenlerin istatistik analizleri yapılmıştır. Bu istatistik verileri incelendiğinde müracaatların büyük kısmının Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya illerine yapıldığını, kadroların büyük çoğunluğunun bu illerde olduğunu, diğer illerdeki yeni açılan eğitim ve araştırma hastanelerine müracaatların çok az olduğunu ya da hiç müracaat olmadığını tespit ettik. Örneğin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 18 tane şeflik kadrosu açılmasına rağmen 4 tane kadroya müracaat olduğu, 14 kadroya hiç müracaat olmadığı görülmektedir. Söz konusu 4 kadroya da sadece birer kişi başvurmuştur.

Yine özellikle taşradaki tıp fakültelerinden çok fazla müracaat olduğu görülmektedir. Jüri üyelerinin genelde daha önce atanmışlardan oluştuğu gözlenmiştir. Birinci ilandaki kadroların 10 kadarı boş bırakılmıştır. 2. ilandaki atamalar devam etmektedir. Atamaların yapıldığı illerdeki şubelerimizden veriler geldikçe güncelleme yapılacaktır.

Bu verilerin toplanmasında, oluşturulmasında ve listelenmesinde emeği geçen Ankara, İstanbul şubelerimize, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Trabzon şube yöneticilerimize, işyeri temsilcilerimize, aktif üyelerimize, üyemiz olmayan hekim arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu konudaki olumlu ve olumsuz değerlendirmelerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

                                                                                                                                                                                             SES Merkez Yönetim Kurulu

  TIP FAKÜLTELERİNDEN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE  ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI OLARAK ATANAN (Prof. Doç.) ÖĞRETİM ÜYELERİNİN LİSTESİ

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Ve Araştırma Hastaneleri Kadro-Yatak Listesi

2005 Yılı Atamaları Listesi

Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipler Birliği’ne Gönderdiği Yazı:

Geçici Maddeye Göre Atanan 75 Kişide Tespit Edebildiklerimiz:

1. İlan 201 Kişilik Kadroya Başvuranların listesi:

1. İlan 201 Kişilik Kadronun Dağılımı Ve Atananların Listesi:

1. İlan 201 Kişilik Kadroya Başvurular İçin Oluşan Jüriden Tespit Edebildiklerimiz:

1. İlan 221 Kişilik Kadroya Başvuranların İstatistik Analizi:

2. İlan 221 Kişilik Kadroya Başvuranların Listesi:

2. İlan 221 Kişilik Kadronun Dağılımı Ve Atamalar:

2. İlan 221 Kişilik Atamaların Juri Üyeleri:

2. İlan 221 Kişilik Kadroya Başvuranların İstatistik Analizi:

1. Ve 2. İlana Tıp Fakültelerinden Başvuru Sayısı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]