Danıştaydan Şef ve Şef Yardımcılığı Üzerinden Kadrolaşmaya Dur!

Sağlık Bakanlığının şef ve şef yardımcılığı kadrolarına sınavsız atama yapmasına yargı bir kez daha dur dedi. Sendikamız ve TTB konu ile ilgili 07.09.2008 tarihinde basın toplantısı gerçekleştirmiştir.

 Danıştay Kararı İçin >>>

SAĞLIKTA TEHLİKELİ KADROLAŞMAYA KARŞI YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEDE YARGI SAĞLIK BAKANLIĞINA BİR KEZ DAHA DUR(!) DEDİ.

 Sağlık Bakanlığı, Kasım –Aralık 2005 tarihlerinde 5413 sayılı Kanun kapsamında o dönem 47 eğitim hastanesine, 178 profesör ve doçenti klinik şef ve şef yardımcısı olarak herhangi bir bilimsel seçmeye tabi tutmaksızın doğrudan atamıştı. 5413 sayılı kanunun yürütmesi Anayasa Mahkemesi’nin 2005/145 E sayılı kararı ile durdurulmuş, açılan bireysel davalarda mahkemeler tarafından bu atamaların birçoğu için iptal kararı verilmiş, sendikamızın tüm atamaların (175 atamanın) iptali için açtığı davada Ankara 12. İdare Mahkemesince 09.11.2007 tarihinde iptal kararı verilmişti. Bu karar Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş ancak Danıştay 5. Dairesi’nin 25.06.2008 tarihli 2008/818–3970 sayılı onama kararı ile kesinleşmiştir. Sendikamız Sağlık Bakanlığı’na başvurarak 5413 sayılı kanun kapsamında atanan tüm atamaların derhal iptalini talep etmiştir.

 Hukuk Dışı Atamalar Bürokrasiyi de şekillendirmiştir.

Kasım-Aralık 2005 tarihlerinde 5413 sayılı kanunla atanan şef ve şef yardımcıları olarak 178 doçent ve profesör bakanlık bürokrasisinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Örneğin dönemin müsteşarı ve bu dönemin müsteşar yardımcıları kendilerini klinik şefi olarak atamışlardır. Bu kişilerden göze çarpanlarla ilgili açıklayıcı liste ekte sunulmuştur.

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Erdöl ve kendisini de klinik şefi olarak atatan dönemin Sağlık Bakanı Müsteşarı şimdiki Adana milletvekili Necdet Ünüvar tarafından TBMM’ye bir yasa teklifi verilerek, bu kişilerin yeniden atanmalarının önü açılmıştır.  Bu teklif sendikamızın, TTB’nin ve Meclis muhalefetinin karşı çıkmasına rağmen 5748 sayılı kanunla yasalaşmıştır. Kanunun Cumhurbaşkanlığı tarafından onay sürecinde, sendikamızın kanunun kişiye özel olduğunu ve kadrolaşma amaçlı olarak çıkarıldığını hatırlatmasına rağmen onaylanmıştır.

 Kişilere Özel Kanun Çıkarılmıştır.

5748 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre atanan 75 kişinin büyük çoğunluğu 5413 sayılı kanun kapsamında atanıp, atamaları iptal edilenlerdir. Böylece 5748 sayılı kanunun kişilere özel kanun olarak çıkarıldığı ortaya çıkmıştır.

 Sağlık Bakanlığı, eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şef ve şef yardımcılarını liyakate değil sadakate göre atama ısrarını bu yeni yasa ile de sürdürmüştür. Nitekim yeni çıkarılan 5748 sayılı kanunun geçici 1. maddesine göre daha önce atamaları iptal edilenlerin çoğunluğunun oluşturduğu 75 kişi yeniden atanmış, aynı kanunun 1. maddesine göre de 201 kişinin sınavsız bir şekilde atanmaları yapılmaya başlanmıştır. 

 Siyasi Kadrolaşma İleri Boyuta Vardırılmış, Tarikat ve Cemaat (Hemşericilik) İlişkileri Her Şeyin Önüne Geçmiştir.

Bakanlık ikinci kere atamada niçin ısrar etmiştir? Bizlere gelen duyumlara göre bu kişilerin büyük çoğunluğu Sağlık Bakanı ile aynı cemaat ve siyasi grup ilişkisine sahip insanlar olup, bazılarının cemaatin yanı sıra hemşericilik ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

 Bilindiği gibi Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane enfeksiyonuna bağlı bebek ölümleri rezaleti Sağlık Bakanlığı bilim kurulunca da tespit edilmesine rağmen, ilgili hastanenin başhekimi halen görevde bulunmaktadır. Bu husus incelendiğinde başhekimi görevden alacak bürokratların tümünün başhekimin hemşerisi olduğu görülecektir.

Sağlık Bakanı Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, Personel Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ile klinik şef atamalarıyla ilgili yasa tekliflerini veren TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Sayın Cevdet Erdöl’ün aynı memleketli olmalarının dışında ne tür ilişkileri bulunmaktadır?

 Bu atamalardaki ısrarda, hastanelerin tamamen işletmeye dönüştürülmek istenmesinin ve rant sağlanacak alanlar olarak görülmesinin ilgisi var mıdır?

 Klinik şeflerinin yaş haddinden emekliye ayrılana kadar(30-35 yıl) bu görevlerinden alınmaları imkansız olan kişiler olmasına karşın, atamaları iptal edilen kişilerin atanmasında ısrar edilmesi,  tarikatların ve cemaatlerin kadrolaşmayı kalıcılığa kavuşturma gayreti değil midir?

Sağlık Bakanlığını Yargı Kararlarına Uymaya ve Hukuksuz Atamalardan Vazgeçmeye Davet Ediyoruz!

Ankara 12. İdari Mahkemesi’nin kararında atama biçiminin ne şekilde ve hangi esaslara dayalı olarak kullanılacağı hususunun düzenleyici bir işlemle saptanıp yapılacak atamalardan hangilerinin sınavla, hangi kadrolara ise sınavsız gerçekleştirileceğinin kurala bağlanmasından önce ve yalnızca sınav koşuluna tabi olmayanlar arasından herhangi bir ölçüt gözetilmeden, duyurulmadan atama yapılmasını, yasa maddesinde öngörülen yetkinin hiçbir hukuki sınıra tabi olmaksızın kullanılması anlamına geldiği ifade edilerek, atamaların hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bu durumda beklenen, Sağlık Bakanlığı’nın yargı kararlarının gereğini yapmasıdır. Ancak, 5748 sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6 ay süre ile klinik şefliği görevinde bulunan doçent ve profesörlerin müracaatları halinde atanacakları düzenlenmiştir. Bu kanunla Sağlık Bakanlığı kişiye özel kanuni düzenlemenin sonucu olarak atamaları iptal edilenleri bir kez daha atama yolunu bulmuştur. 

5748 sayılı yasa ile yanlışta ısrar edilmiş, yargı kararları boşa çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne Ana Muhalefet Partisi tarafından dava açılmıştır. Eylül ayında Anayasa Mahkemesi’nin bir karar vermesi beklenmektedir.

Prosedür Yerini Bulsun Diye Jüri Oluşturulmuştur.

İlana çıkılan 201 klinik şef ve şef yardımcılığı atamaları için oluşturulan jüri bilimsel kurallara göre oluşturulmamıştır.  Bazıları da Kasım-Aralık 2005 tarihlerinde atanmış olup, atamaları iptal edilenlerdir.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Geleceği Karartılamaz!

Eğitim ve araştırma hastaneleri, ülkemizin uzman hekimlerinin % 50’sini yetiştirmekte ve yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu hastanelerdeki eğitici kadrolar şef, şef yardımcıları ve başasistanlardır. Dünyada uzmanlık eğitimi veren kuruluşlara eğiticilerin nesnel ölçütlere göre sınavla seçilmediği ve Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atama yapıldığı başka bir ülke yoktur.

Biz emek, sağlık ve meslek örgütleri olarak; siyasi kadrolaşma amaçlı ve hukuka açıkça aykırı bu sorunun biran önce bilimsel, objektif, adaletli ve eğitimin gerektirdiği niteliklere uygun biçimde çözümlenmesini istiyoruz. Bu doğrultuda; 

Atamalarının siyasi kadrolaşma doğrultusunda yapıldığı mahkeme kararlarınca tescillenmiş olan klinik şef ve şef yardımcısı atamaları derhal geri alınmalıdır.

Temel işlevi eğitim, öğretim, araştırma yapmak, uzman ve ileri dal uzmanları yetiştirmek olan eğitim ve araştırma hastanelerinin görevlerini en iyi ve etkin biçimde yerine getirebilmelerinin, kliniklere şef ve şef yardımcısı olarak atanacak kişilerin nitelikleriyle doğru orantılı olduğu açıktır. Bu nedenle Klinik şef, şef yardımcılığı atamalarının nesnel ölçütlere göre yapılması için en kısa sürede sınav açılmalıdır.

Esas atama yönteminin bilimsel objektif sınavlardan sonra olması gerektiği, sınavsız atamanın ancak istisnai durumlarda ve çok sınırlı sayıda kadro için kullanılması gerektiği yönündeki yargı kararlarına uyulmalıdır.

 

                                                        SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET                                           TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

                                                         EMEKÇİLERİ SENDİKASI                                                            (TTB)

                                                               (SES)                                                                         

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]