Bilindiği gibi 209 sayılı kanunun 5.maddesine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yapılacak döner sermaye ek ödemesi ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Geçen yıl 7411 sayılı torba kanunla 209 sayılı kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının 3.cümlesi değiştirilmiş ve cümle içerisine “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibareleri eklenmişti.

CHP adına Grup Başkan Vekili Engin Altay ve arkadaşlarının Anayasa Mahkemesine açtığı iptal davasında Anayasa Mahkemesi bugünkü Resmi Gazete de yayımlanan çok önemli bir karar vermiştir.

AYM’nin 13.09.2023 tarihli ve 2022/102 E., 2023/154 K sayılı kararı ile CHP’nin açtığı dava kabul edilmiş ve 209 sayılı kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının 3.cümlesinde geçen, “disiplin durumu” ile “yönetmelikle” ibareleri iptal edilmiş, iptal gerekçesine göre de 3.cümlenin tamamı iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi doğacak kanun boşluğunun doldurulması amacı ile siyasi iktidara 9 ay süre vermiş ve bu kararın yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Sendikamız öteden beri üyelerimizin hak ve çıkarlarına aykırı olan yönetmelikleri takip etmekte ve Danıştay’a iptal davası açmaktadır.

Yukarıda belirtilen kanun yayınlandıktan sonra 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği ile İlgili Yönetmeliğin çok sayıda maddesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştır. Danıştay’ın yavaş hareket etmesi nedeni ile hala yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili henüz bir karar verilmemiştir. Yakın bir zamanda kararın gelmesini beklemekteyiz.

Dava dilekçemizde özellikle bugün iptal edilen “disiplin durumu” ibaresi ile ilgili durum özellikle talep edilmiştir. Yönetmelikte disiplin cezasını gerektiren durumlarda döner sermaye kesintisi yapılacağına dair ibarelerin tamamının yürütülmesinin durdurularak iptali istenmiştir. Nitekim sendikamız daha önceki yönetmelikte de benzer hükümler söz konusu olmuş ve Danıştay’a açtığı davada Danıştay 11. Dairesinin 16.05.2016 tarihli 2016/633 E., 2016/2475 K sayılı kararı ile disiplin cezası alınması halinde ek ödeme kesilmesi ile ilgili hükümleri iptal etmişti.

AYM’nin bugünkü kararı üzerine Danıştay’ın ilgili hükmü ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı vermesini beklemekteyiz.

Anayasa Mahkemesi bugünkü kararında sadece disiplin durumunu değil, tüm bu hususların yönetmelikle düzenlenmesini de iptal etti. Danıştay’a açtığımız dava dilekçesinde 209 sayılı kanunun 5.maddesinde hüküm olmadığı halde tavan ödeme ve teşvik ödemesinde hekimler dışında kalan sağlık çalışanı arkadaşlarımız aleyhine daha düşük oran belirlenmesinin de iptalini talep etmiştik. Bu durumda söz konusu davamızın haklılığı bir kez daha ortaya çıkmış olup Danıştay’ın da AYM kararına uyararak karar alacağını umuyoruz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]