Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Mahkeme Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda:

“Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine Kanunla açıkça tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının, bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediğinden bahisle kullandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, davacının dava konusu ettiği talebinin reddi üzerine 15/10/2022 tarihinde ücretsiz izne ayrıldığı anlaşılmakta ise de, hukuka aykırılığı Mahkememiz kararı ile tespit edilen dava konusu işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde ikiz çocukları olan davacının ekonomik durumunun olumsuz etkileneceği anlaşıldığından, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği” tespit ve değerlendirmelerine yer verildi.

Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkı ebeveynler için 29. 01.2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun Ek.43. maddesinde düzenlenmesine rağmen, aradan geçen 7 yıl içerisinde yönetmelik düzenlemesi yapılmadığı gerekçesiyle bu hak, talepte bulunan kamu emekçilerine kullandırılmıyor.

Emsal olduğunu değerlendirdiğimiz karar için genel merkez hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]