2021 yılı Ağustos ayında 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde kabul edilen bir madde ile TİS priminden yararlanmak için getirilen %1’lik baraj bilindiği gibi konfederasyonumuz KESK tarafından açılan dava yoluyla yargı tarafından iptal edilmişti. Arkasından sendikal hak ve özgürlüklerin önünün kesilmesine yönelik yetkilendirilmiş yapı ile koalisyon ortağı gibi hareket eden sarı sendika tarafından yeni bir hamle olarak “%2’lik üyelik barajı” yasa tasarısı önerisini gündeme getirdiler. “%2’lik üyelik barajı ” 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile nokta konuldu.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11. Maddesine ilişkin değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.

MADDE 11 ‘de – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

İkinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanan en son tebliğ esas alınır.”  Denilmektedir.

Yasaya göre; hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden sendikaların üyeleri (şube, temsilcilik, il, ilçe üye sayılarına göre değil ülke genelinde) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık toplu sözleşme ikramiyesinden (yaklaşık  750 TL) faydalanacaklardır. %2’lik barajı geçemeyen sendikaların üyeleri ise toplu sözleşme destek primi (yaklaşık 250TL) alacaklardır.  Bu rakamlar yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayı itibari ile belirlenen periyotlarda ödenecektir. Ocak ayından itibaren katsayılarda yaşanacak artışlarla rakamlarda artacaktır. Herhangi bir sendikaya üyeliği olmayanlar ise bu primlerden faydalanamayacaklardır.

Çalışma Bakanlığı Temmuz verilerine göre işkolumuzda sendikamızın da içinde bulunduğu toplam 5 sendika barajı geçmektedir. Sendikamız üzerindeki tüm baskı politikaları, kara propaganda ve yetkilendirilmiş ve yandaş sendikaların işveren ile kol kola baraj altı bırakma çabalarına rağmen Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ’ye göre; 25133 üyesi ve %3.67 oranıyla baraj sorunumuz bulunmamaktadır. Bugün itibari ile aidat ödeyen aktif üye sayımız 27 bini geçmiş durumdadır.

Link: https://www.csgb.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/kamu-gorevlileri-sendika-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/

Geriye kalan onlarca sendika baraja takıldığı için üyeleri sadece destek primi alacaklardır.

Yetkili sendikanın imzaladığı Toplu İş Sözleşmeleri sonucunda yoksullaşan, ekonomik zorluklar ile boğuşmak zorunda kalan ve yetkili sendikadan her konuda ümidi kesen emekçilerin, birazcık olsun ücretleri artsın diye barajı aşan özellikle de iktidar, kamu idarecileri ve bürokratlar tarafından örgütlenen yetkili sendikaya geçecekleri umut ediliyor. Emekçilerin sorunlarına çözüm üretme konusunda kılını kıpırdatmayanların, kişisel rantları söz konusu olduğunda nasıl da çırpındıklarının bir göstergesi olan bu düzenlemenin diğer bir amacının da yetkili sendikada yaşanan istifaların önüne geçmek olduğunu ve korkunun ecele faydası olmadığını da gayet iyi biliyoruz.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeye karşı lehimize olabilecek gelişmelere rağmen sendikal demokrasiye ilişkin ilkesel tutumumuzu hukuk yoluyla da göstermiştik. Şimdi yapılan bu düzenlemeden de olumlu yönde etkilenme olasılığımızın çok yüksek olmasına rağmen; örgütlenme özgürlüğü ve sendika seçme hakkına dair yapılan her türlü uygulamanın, güce bağlı dayatmanın karşısında olduğumuzu her platformdan deklare etmeye devam edeceğiz.

Bizler sendikal mücadeleye başladığımızda “memur sendika kuramaz” diyen kesimler sendikal mücadele için açtığımız yolda güce yaslanarak her türlü hile ile sendikalarını büyüttüler. Bugün bu yapılar emekçilerin sendika seçme hakkına yasa yoluyla darbe vurmuşlardır. İşkolu emekçileri olarak; özgür toplu pazarlık, özgürce sendika seçme, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkını kazanmanın yolu; öncelikli olarak yetkilendirilmiş ve sarı sendika yüklerimizden kurtulmaktır.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, Türkiye’de sendikal mücadelenin önünü büyük bedellerle açan,  gerçek anlamda mücadele ve dayanışma örgütü olan SES’imizde örgütlenmeye davet ediyoruz. 28.12.2022

SES’siz Kalmayalım

SES’te Örgütlenelim

                                                                                                                                                                                                                  MERKEZ YÖNETİM KURULU      

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]