Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyor ve mücadelesini yürütüyorduk. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya ilişkin vaatlerde bulunmaktaydı.

28 Haziran 2022 günü AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi ile 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar nihayet somut bir teklife dönüştürülmüştür.

Teklifin tamamı incelenmiş olup ek gösterge ile ilgili ifade edebileceğimiz hususlar şunlardır:

EK GÖSTERGE TEKLİFİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Konfederasyonumuz KESK’in 7 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada dile getirdiği temel hususları bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.

 

  1. Torba kanun teklifi halen aylıklarını 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre alan devlet memurları içindir. Dolayısıyla bu teklifte 4/B’liler yoktur.

 

  1. Torba kanun teklifi ile ek göstergeye bağlı olarak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi aylık alanların aynı kanunun mülga ek 70.maddesine göre ek göstergenin emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınması ile ilgili hükümleri sadece Emekli Sandığı Kanuna tabi emekli aylığı alanlar bakımından geçerli olacaktır. Yani 5510 sayılı kanuna göre ileride emekli aylığı alacaklar (Mayıs 2008’den sonra işe girenler) bu değişiklikten yararlanmayacaktır.

 

  1. Konfederasyonumuz yapmış olduğu açıklamada emekli aylıklarının tüm kamu görevlileri bakımından artışının sağlanabilmesi için halen %2 olan emekli aylığı bağlama katsayının %3 olarak uygulanması gerektiğini ifade etmişti, bununla ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

 

Torba kanun teklifi sağlık ve sosyal hizmet kolunu ilgilendirmesi bakımından şu hususları içermektedir.

 

  1. Kanun teklifi ile 657 sayılı kanuna ekli ek gösterge cetvelinin sağlık hizmetleri sınıfı bölümü yeniden düzenlenerek lisans ve ön lisans ayrımı kaldırılmış, tabip ve tabip sayılan gruptakiler için 1. derecede bulunanlar için 600 ek gösterge artışı yapılarak 4200 rakamına yükseltilmiştir. Aynı sınıfta yükseköğrenim mezunları (lisans ve ön lisans mezunları hepsi birlikte) 1. derece bakımından 3600 ek göstergeye yükseltilmiş, yani 1. derecedeki ön lisans mezunlarının 2200 olan ek göstergesi 3600’e yükseltilmiştir. Aynı sınıfta bulunan diğerleri bakımından ise 600 ek gösterge artışı yapılarak 1.derecede olanların ek göstergeleri 2100’e yükseltilmiştir.

 

  1. Torba kanun teklifi ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun mülga ek 70.maddesindeki ek gösterge tablosu aynı bırakılmış bu konuda Cumhurbaşkanına takdir yetkisi tanınmıştır. Yapılan bu düzenleme ile ek göstergesi 3600’e yükseltilenler bakımından emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabı değişmiştir. Halen ek göstergesi 2200 ve 3000 olanlar 3600’e yükseltileceğinden dolayı aylıkları en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının %145’i kadar emekli aylıkları artacaktır. Bu kesimin şu anki emekli aylığına yansıması %85 idi. Bu durumda ek gösterge değişikliği nedeni ile aylıkları en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %60’ı kadar artmış olacaktır. Yani şu an (1 Temmuz’a kadar geçerli memur maaş katsayısı) 0,235445*9500=2236 TL’nin %60’ı kadar aylıkları artacaktır. Bunun da tutarı yaklaşık 1340.-TL’dir 1 Temmuz’dan itibaren memur maaş katsayısı artacağından dolayı ve bu değişiklik 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğinden ötürü ilerde rakamsal olarak artış biraz daha fazla olacaktır. Hekimler bakımından emekli aylıklarını değiştirecek düzeyde ek gösterge artışı yapılmadığından hekimlerin emekli aylıklarında bir değişiklik olmayacaktır.

 

  1. Ek gösterge artışı nedeni ile emekli ikramiyesi hesabı da buna göre yapılacaktır.

 

  1. Hali hazırda görevi başında olan çalışanlar bakımından ise, her bir derece grubunda bulunanların ek göstergesi 600 arttığından aylıkları şu an itibari ile (1 Temmuz’dan önce) 141.-TL (brüt) artış olacaktır. Ön lisans ve lisans mezunu olup 1.derecede bulunan çalışanlardan ek göstergesi 2200 olanlar 3600’a çıktığından 1400 gösterge artışı nedeni ile 329.-TL aylıkları artacaktır. 3000 göstergede bulunanlar 3600’a yükseltileceğinden bunların da 141.-TL şimdiki katsayıya göre artışları olacaktır.

 

  1. Torba kanun teklifi ile diğer hizmet sınıflarındaki durum ise şu şekilde gelişmiştir. Genel idari hizmetler sınıfında bulunan unvansız yükseköğrenim görenlerin ek göstergesi 600 puan artırılarak 1.derece bakımından 2800 yapılmış, diğerleri bakımından ise 1.derece bakımından 600 puan artırılarak 1500 yapılmıştır. Teknik hizmetler sınıfında bulananlar bakımından ise sadece 600 ek gösterge artışı yapılmıştır. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar bakımından ise öğretmenlerin 1.derece bakımından ek göstergesi 3600 yapılmıştır.

 

  1. Torba kanun teklifi ile yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge tablosunda yer verilmiştir. Ancak sadece 1-4.derecede bulunanlara 600 ek gösterge rakamı getirilmiştir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlardan 4.dereceye inebilmeleri için oldukça uzun süre (eski çalışanların derece ilerlemesi yapılmış ve artı 2 derece verilmiş ise) 27 yıldan fazla çalışmaları gerekecektir. Bu nedenle bu grupta bulunanlardan sadece ön lisans ve lisans mezunları daha az süre ile 4.dereceye inebilecektir. Dolayısıyla bu konuda komisyon görüşmelerinde bu durum sendikamız ve konfederasyonumuz tarafından dile getirilecektir.

 

Torba kanun teklifinde hekim ve diş hekimi grubu için talep ettiğimiz aşamalı olarak 7200’e kadar ek gösterge talebimiz karşılık bulmamıştır. Anlaşılan siyasi iktidar hekim ve diş hekimleri için öngördüğü ilave emekli aylığı ile yetinmiştir. Oysa ek gösterge artışı yapılarak ilave emekli aylığı yerine anlamlı bir düzenleme yapılabilirdi. Böylece ikramiyeleri de artmış olurdu. Bu hususta da Sendika ve Konfederasyon olarak TBMM komisyon görüşmelerinde ve genel kurul aşamasında teklifin daha kapsayıcı hale getirilmesi için taleplerimizi gündeme getireceğiz.

Bu tasarının gündeme getirilmesi başta sendikamız olmak üzere işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile Konfederasyonumuz tarafından yürütülen mücadele sonucudur. Ancak her seferinde taleplerimizi yeterince karşılamayan düzenlemeler ile karşılaşmaktayız. Çalışırken de emekli olurken de insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret belirlenmesi talebimiz için mücadeleye devam edecek ve mutlaka kazanacağız. 29.06.2022

 

                                                                                                                                                                                                            MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]