Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Kabulüne Dair Bilgi Notu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ne taleplerimiz karşılandı, ne de sorunlarımız çözüldü. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmiş, altı ay beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirilmiş ve 16.06.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasallaşmıştır.

Sendikamız sürecin başında üzerine düşen görev ve sorumluluklar kapsamında hızlı bir müdahalede bulunmuş;  yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile paylaşmış, basın açıklaması gerçekleştirmiş ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başlamıştır.  Yine sendikamız MYK’ları, Hukuk Büromuz Avukatları ve Konfederasyonumuz KESK MYK üyeleri ile birlikte hem sağlık komisyonunda hem de plan ve bütçe komisyonunda yapılan görüşmelere katılmış olup sınırlı konuşma zamanına rağmen ayrıntılı olarak görüşlerimiz aktarılmış ve meclis tutanaklarına geçirilmiştir.

Ancak bizlerin, iş kolumuzdaki diğer emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet vekillerinin itirazlarına rağmen yasa taslağı iki komisyonda da olduğu gibi kabul edilmiştir. Arkasından 11 sağlık emek ve meslek örgütü olarak tasarının bu haliyle geçmemesi için ortak eylem ve etkinlikler yapılmış, 15.06.2022 tarihinde iş bırakma kararı alınmış ve Türkiye’nin 81 ilinde iş bırakılmış olmasına rağmen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Bizlerin yani tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerine, isyanlarına “siz ne yaparsanız yapın biz bildiğimizi yaparız” denmiş, örgütlü ve birlikte mücadelemiz küçümsenmiş,  emeğimizle alay edilmiştir.

13.06.2022 tarihinde tasarı hakkında bilgi notunda değerlendirmeler yapmış, tasarının taleplerimizi karşılamadığını ilan etmiştik. Tasarı şekline yaptığımız itirazlar kanun için de geçerliliğini korumaktadır ve linkte sunulmuştur. Kanun metninin henüz Meclis tarafından redakte edilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus ise kanuna bağlı yönetmeliklerin yayınlanmasını bekleyerek değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağıdır. Düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet alanına ve iş barışına yansıması yönetmelikler sonrasındaki uygulamalarla daha net ortaya çıkacaktır. Sendikamız konu ile ilgili sürecin takipçisi olacak, taleplerimizi karşılamayan bu düzenleme ile ilgili örgütümüzle, 11 sağlık emek ve meslek örgütüyle birlikte önümüzdeki süreçte nasıl bir yol alacağımız değerlendirilecektir.

13.06.2022 tarihli bilgi notumuz ekte sunulmuştur. Basında kanun içeriğine dair kimi bilgilendirmeler yer almaktadır. Genel Kurulda geçen kanun metninde esaslı bir değişiklik olmadığı bilinmektedir. Ancak bu aşamada kanun metninin son hali görülmeden yeniden bir açıklama yapılması uygun görülmemiştir. Kanun metni yayınlanır yayınlanmaz gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Emeğimizle alay edilmesine, itirazlarımızın dikkate alınmamasına karşı sessiz kalmayacak, dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi, taleplerimiz karşılanıncaya kadar diri tutacak, mücadeleyi büyüteceğiz. 17.06.2022

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

13.06.2022 tarihli bilgi notumuz için tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]