Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Bütün Bileşenlerini 15 Haziran’da 1 Günlük İş Bırakmaya Davet Ediyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız ve sağlık emek-meslek örgütleri TBMM Genel Kurulu’na sunulan, haklarımızı gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü G(ö)REV kararı aldı.

G(ö)REV ile ilgili 14 Haziran 2022 günü sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından çevrimiçi bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının konuşan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım 2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekildiğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Altı aydır beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM Sağlık Komisyonu’na yeniden getirildi. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile paylaşmış ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başlamış, yasanın görüşüldüğü komisyonlarda itiraz ve taleplerini açıklamıştır. Ancak uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Biz de sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte 15 Haziran’da iş bırakma kararı alarak iktidar bloğuna ve muhalefet partilerine bir kez daha sesleniyoruz. Yasa tasarısını önerilerimizi dikkate alan şekilde genişleterek yasallaştırın. Yasa tasarısında sabit ek ödemeleri emekliliğe yansıyacak ve temel ücretimizi yoksulluk sınırı üzerine çıkaracak tek kalemde maaş uygulamasına uygun bir şekilde düzenleyin. Yoksulluk sınırı üzerinde temel maaş belirlenmesinden sonra eğitim durumu, yapılan işin riski, çalışma yılı vb. kriterler ile giydirilmiş maaş düzenlenmesi yapılmalıdır. Angarya çalışma, fazla mesai baskısında bizleri bırakacak performans ödeme sistemini bırakın yükseltmeyi kaldırın diyoruz. Performans demek daha fazla işlem yaparak kamuya daha fazla yük demek. Performans demek angarya köle çalışmak demek. Performans demek daha fazla hata yapıp malpraktis ile karşı karşıya kalmak demek. Sağlık iş kolundaki tüm emekçiler nasıl ekip olarak çalışıyorsa düzenlemede ekip anlayışına uygun tümünü kapsamalıdır. Sağlığın da bir bileşeni olan ve aynı işkolu olan sosyal hizmet emekçilerinin tümünü de kapsayacak bir şekilde yasa taslağında düzenleme yapılmalıdır. ASM’lerde çalışan personelin tamamı bu yasadan yararlandırılmalıdır. Hekimleri işveren konumuna düşüren cari harcamalar (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) ile uğraşmak zorunda bırakan uygulama sonlandırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerin öncelendiği birinci basamak sağlık sistemi gerçekleşinceye kadar ASM’lerin tüm masrafları kamu bütçesinden hekimleri işin içine dahil etmeden karşılanmalıdır. Hekim dışı diğer sağlık emekçileri de kadrolu güvenceli istihdam modeli ile çalıştırılmalıdır.”

Her bir kurum temsilcisinin söz alarak sağlık alanındaki krizi, kendi alanlarından yaşadıkları sorunları ve 15 Haziran G(ö)REV eylemine taşıdıkları taleplerini dile getirmesinin ardından ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı okudu.

Ortak açıklama aşağıdadır:

Tüm Hekimleri, Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Bütün Bileşenlerini 15 Haziran’da 1 Günlük İş Bırakmaya Davet Ediyoruz!

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastayı müşteri, hastaneleri işletme, bizleri köle gören Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık sisteminin tıkanmışlığının çözümü için sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine; bizlere şiddet, yoksulluk, istifalar, göç, liyakatsizlik, niteliksiz eğitim, performans dayatması, mobbing, baskılar halka ise evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik reva görülmektedir.

Bizler; şifa vermek için, sağlıklı bir toplum için bu meslekleri seçenler, sürekli sağlıksızlık dayatan ve bununla beslenen bu sistemin içinde görevimizi yapamıyoruz. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kâr etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. Bu yılın daha mayıs ayında hekim göçü 938 sayısına ulaşmış, giderek artan intiharların en son örneği daha dün 9 Eylül Tıp Fakültesi’nde yaşanmışken ekran başlarında, Meclis komisyon odalarında emeğimiz ve mesleklerimiz ile adeta alay edilmektedir. Oyalama taktikler ile mücadelemiz zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Ama yılmıyoruz, biz her bir can için inatla tedaviyi sürdüren, ısrarla yaşamı savunanlar, mesleğinin inadını, umudunu koruyanlar, haklarımız için mücadele vermeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Taleplerimizi süreç boyunca dile getirdik, yollara düştük, memleketin her yanını beyaza boyadık. Ancak aylardır “çıktı çıkacak, müjdemiz var, yeni düzenleme kapıda, bu ay gelecek” sözleri ile oyalama taktikleri devreye konuldu. Komisyondan geçen ve bugün Meclis’e getirilecek, içinde bizlere, taleplerimize, haklarımıza yönelik hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz. “Bu yasayı geri çekin” diyoruz. Yarın haklarımız için görevde olacağız, yarın üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, yarın acil vakalar, yoğun bakım ve onkoloji vakaları dışında hizmet üretmeyeceğiz.

Birçok kere söyledik, bir kere daha bilinsin; bu ne ilk ne de son eylemimizdir. Bu geçirilmeye çalışılan içi boş yasaya olan itirazın eylemidir. Daha uzun süreli görevlerden sakınmayacak bir krizin içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın.

Topluma da çağrımızdır, öncesinde de olduğu gibi yanımızda olun, taleplerimiz hepimiz için, daha iyi bir sağlık sistemi için. Sizler de biliyorsunuz, farkındasınız; bu sağlık sistemi yürümüyor. Yarın tüm ülkede omuz omuza yan yana emek bizim söz bizim sağlık hepimizin diyeceğiz.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)

Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş)

Hekim Birliği Sendikası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen)

Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]