Radyoloji mesleğinin temel kurallarını düzenleyen ilk düzenleme olan 19.04.1937 tarih ve 3153 sayılı “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Kanun”a dayanılarak Bakanlar Kurulu’nun 27.04.1939 tarih ve 2/10857 Kararı ile kabul edilip, 6.5.1939 tarihli, 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”nin yürürlükten kaldırılmasına 24.06.2021 tarihli, 4144 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verilmiş ve Cumhurbaşkanı Kararı 25.06.2021 tarihli, 31522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Nizamname/Tüzük 25.06.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bazı eski hukuk metinlerinde geçen nizamname sözcüğünün karşılığı “tüzük”tür.  1982 Anayasası’nın, Tüzüklerle ilgili 115. maddesi Temmuz 2018’de yürürlükten kaldırılması üzerine “Tüzük” kavramı da Anayasa’dan çıkarılmıştır. Anayasa değişikliğinden önce çıkarılmış olan Tüzükler, hukuksal varlığını sürdürmektedir. Daha önce yayımlanmış metinlerde yer alan “tüzük” sözcükleri, “Cumhurbaşkanı’nca çıkarılan yönetmelik” ya da “Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik” biçiminde değiştirilmiştir. Radyoloji Tüzüğü olarak bilinen 19.04.1937 tarih ve 3153 sayılı “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak kabul edilen Nizamname de bu gerekçe ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumun Radyoloji biriminde hizmet veren sağlık emekçilerinin özlük ve mali hakları ile ilgili doğrudan bir değişiklik yaratması söz konusu değildir.

Bu tüzüğün yürürlükten kaldırılması ile birlikte şua izni kalktı mı sorusu gündeme gelmiş olup bu soruya ilişkin sendikamız hukuk bürosunun değerlendirmesi şu şekildedir;

KAMU GÖREVLİLERİNİN ŞUA İZNİ KULLANIMI:

Kamu kurumlarında çalışan sağlık personelinin genel olarak yıllık izin haklarını nasıl kullanacakları 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında düzenlenmiştir. 657 sayılı Yasanın 103. maddesinde ve Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün 23. maddesinde paralel bir biçimde radyoaktif ışınlarla çalışan devlet memurlarına yıllık izin haklarına ilaveten ayrıca her yıl bir aylık sağlık izni (Şua) verileceği belirtilmiştir. 657 sayılı Yasa’nın 103. maddesine göre yıllık izinler; amirlerin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilecek, birbirini izleyen iki yılın izni de bir arada verilebilecektir.

Radyoloji çalışanlarının şua izni dışındaki diğer özlük hakları yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Ülkemiz emekçileri, gece yarısı yapılan düzenlemelerle yıllardır verilen mücadeleler sonucu elde edilen kazanımların ellerinden alınmasına alıştırıldı. Son zamanlarda şehir hastanelerinin satılması ve özel hastane patronlarının baskısı, esnek çalışma modellerinin pandemi sırasında test edilmesi gibi gelişmeler sonrasında yapılan bu düzenlemeler, zamanlama açısından dikkat çekmekte ve sağlık hizmetinin kamusal yapısına ve sağlık emekçilerinin güvenceli çalışma durumuna hızla saldırıların geleceği öngörüsü oluşturmaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek sağlık emek ve meslek örgütleri ile ortak değerlendirme ve çalışmalar yapılacaktır. 26.06.2021

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]