Resmi Gazetenin 17.11.2020 tarihli sayısında yayımlanan 7256 sayılı kanunun 41. Maddesi ile 7075 sayılı kanuna geçici 4. Madde eklenmiştir. Buna göre:

“MADDE 41- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlave tedbirler için başvuru yolu

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü saklıdır.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.”

Bu düzenlemeye göre sağlık ve sosyal hizmet alanında ihraç olan üyelerimiz

  • Hizmet kolumuzda en çok sorulan soru pasaport iptalleri veya pasaport verilmemesi ile ilgilidir. Kanundaki düzenleme bu konuyu hariç bırakmıştır. Çünkü pasaport ile ilgili 5682 sayılı kanunun ek 7. Maddesi 17.10.2019 tarihli 7188 sayılı kanunla düzenlenmiş olup başvuru üzerine her zaman dava açılabilir. Ancak, soruşturma ve kovuşturması olmamak veya beraat etmiş olmak gerekiyor.
  • İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında verilen sertifika iptalleri veya sertifika eğitimi alıp da sertifika alamayanların(OHAL ihracı nedeni ile) daha önceden başvuruları sonuçlanmamış ise bu kanun kapsamında başvuru yapıp sonucuna göre dava açabilirler.
  • Aile bakanlığına bağlı sosyal hizmetlerde ihraç edilen öğretmenlerin diploma iptalleri nedeni ile özel sektörde çalışamaması halinde bu kanun kapsamında başvuru yapabilirler.
  • Kanundan da anlaşılacağı gibi OHAL KHK’ları ile hakkında ihraç kararı verilip ilave tedbir(diploma iptali, ruhsat iptali, sertifika iptali, unvan iptali, rütbe iptali gibi) alınan kişiler bu kanun kapsamında başvuru yapabilirler.

Kanundan da anlaşılacağı gibi başvuru için son tarih 15 Şubat 2021 günü mesai bitimine kadardır. Başvurular ilgili kamu kurumuna yapılacaktır. Başvuru tarihinden itibaren cevap süresi 6 aydır. Kamu kurumu başvuruya 6 ay içinde olumsuz cevap verirse cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde, 6 ay içinde cevap vermez ise 6 ayın bittiği günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açılacaktır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]