Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 Tarih ve 929 Sayılı Personel İşlemleri Konulu Genel Yazısına Dair Değerlendirmemiz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Pandemi şiddetini artırarak devam etmektedir. Pandeminin yükü en başından beri sağlık emekçilerinin sırtına bırakılmış durumdadır. Bu süreçte 122 sağlık emekçisi hayatını kaybetmiş, 40 binin üzerinde sağlık emekçisi hastalanmıştır. Sağlık emekçilerinin maske, nitelikli koruyucu ekipman eksikliği, PCR testinin yapılmaması, grip aşısına ulaşamama sorunlarının yanında özlük haklarında gerileme de devam etmektedir.

Sağlık emekçileri uzun süredir tükendiklerini ifade etmektedir. Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir adım atmazken 27.10.2020 tarihinde yayınladığı genel yazı ile sağlık emekçilerinin mağduriyetlerini daha da arttırmış durumdadır.

Yayınlanan Genel Yazı ile;

-Her ne sebeple olursa olsun görevden çekilme (istifa) talebi kabul edilmeyecek, emeklilik işlemleri tesis edilmeyecektir. OHAL ilan edilmeden istifa ve emeklilik yasağı getirilemeyeceği ortadayken sağlık emekçilerinin bu haklarının ellerinden alınması Anayasaya aykırıdır.

-Öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar durdurulmuştur. Ancak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen atanan) personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır. Bu sürgün demektir, sürgün suçtur, bu durum kabul edilemez.

-Çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Anayasal güvence altında olan dinlenme hakkına hele ki pandemi ile mücadele edilen, normal zamanlara göre daha yoğun ve uzun saatlerle çalışılan böylesi bir dönemde müdahale demek sağlık emekçilerinin yaşam hakkını yok saymak demektir.

-Radyoaktif ışınla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua izni) kurum amirlerinin insiyatifine bırakılmıştır. Röntgen ve tomografinin tanıda kullanımı pandemi süresince daha da artmış olup radyasyonla çalışan sağlık emekçilerini normal zamana göre daha fazla korumak gerektiği ortadadır.

Radyasyonun kanser yapıcı etkisini azaltmak için verilen şua izinlerinin ertelenmesi ve kurum amirine bırakılması demek sağlık emekçilerine ya Covid ol ya da kanser ol demektir.

-Çocuklu olan sağlık emekçilerinin yıllık izin talebi annelere verilecek olup, bu talebin karşılanması da kurum amirinin insiyatifine bırakılmış durumdadır. Çocuk izni ebeveyn iznidir, çocuğun bakım yükü sadece anneye bırakılamaz. Eşlerden talep edenin izin hakkı kurum amiri dahil hiç kimsenin insafına bırakılmadan, amasız, koşulsuz yerine getirilmelidir. Fatma hemşirenin izin alamadığı için nöbete giderken komşusuna bırakmak zorunda kaldığı çocuklarının yangında can vermesi hepimizin canını hala yakmaktadır. Böylesi insanlık dramlarının tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakları olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılmakta, sahadaki personel eksikliği bu duruma gerekçe gösterilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır; atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır. Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş olan KHK’li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir. Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır. Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.

Pansuman tedbirlerle, mevcut sağlık emek gücünü tüketesiye, öldüresiye çalıştırarak pandemi ile mücadele edilemez. Sağlık emekçilerinin büyüyen isyanına ses oluyoruz. SES’siz kalmayalım, bu düzenlemeyi hep birlikte değiştirelim, dinlenme hakkımıza sahip çıkalım. 28.10.2020

MERKEZ YÖNETİM KURULU

657 sayılı kanunun 103.maddesi uyarınca bir önceki yıl izni en fazla 1 yıl sonraya bırakılabileceğinden 2019 yılı izni olup henüz kullanamamış olan arkadaşlarımızın izin haklarının yanmaması için aşağıdaki dilekçe ile çalıştıkları iş yerine başvurmaları gerekmektedir. Dilekçeyi 657 sayılı kanunun 4/A ve 4/B maddesine göre çalışanlar verebilirler.

 

1 NOLU DİLEKÇE

………………………………. BAŞHEKİMLİĞİ’NE/MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kurumumuzda …………………. olarak görev yapmaktayım. 2019 yılından kalan …………………… günlük senelik iznimi henüz kullanamadım. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarihli Personel İşlemleri konulu genel yazısının 7.maddesi uyarınca senelik izinlerin kullanımı durdurulmuştur.

657 sayılı kanunun 103.maddesinde cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği belirtilmektedir.

2019 yılına ait kalan senelik izin süremi yıl bitmeden kullanacaktım. Ancak pandemi nedeni ile bu güne kadar kullanamadım. Kullanmak istediğim aşamada da Bakanlığın genel yazısı uyarınca kullanamıyorum. Benden kaynaklı olmayan Bakanlık yazısı uyarınca kullanamadığım göz önüne alınarak 2019 yılından kalan …………….. günlük senelik iznimin 2021 yılına aktarılması gerekmektedir.

Anayasamızın 50.maddesinde dinlenme hakkı düzenlenmiş olup bu hakla ilgili olarak Türkiye çok sayıda uluslararası sözleşmeyi onaylayıp yürürlüğe koymuştur. Anayasanın 11. Maddesi Anayasayı üstün ve bağlayıcı olduğu kuralını düzenlemiştir. Bu durumda izinlerin kullanımının durdurulması nedeni ile Anayasa hükümleri göz önüne alınarak 2019 yılından kalan izin sürelerimin 2021 yılına aktarılması için gereğini arz ederim. …./…./2020

Adı Soyadı

Adres                                                                                                               İmza

 

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ise aşağıdaki dilekçeyi verebilirler.

2 NOLU DİLEKÇE

………………………………. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ’NE

………………….. Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim/aile sağlığı çalışanı olarak görev yapmaktayım. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarihli Personel İşlemleri konulu genel yazısının 7.maddesi uyarınca senelik izinlerin kullanımı durdurulmuştur.

Anayasamızın 50.maddesinde dinlenme hakkı düzenlenmiş olup bu hakla ilgili olarak Türkiye çok sayıda uluslararası sözleşmeyi onaylayıp yürürlüğe koymuştur. Anayasanın 11. Maddesi Anayasayı üstün ve bağlayıcı olduğu kuralını düzenlemiştir. Bu durumda izinlerin kullanımının durdurulması nedeni ile Anayasa hükümleri göz önüne alınarak 2020 yılından kalan izin sürelerimin 2021 yılına aktarılması veya iş kanunun 59.maddesi uyarınca kullanamadığım izin süremin karşılığının ücret olarak ödenmesi için gereğini arz ederim. …./…./2020

 

Adı Soyadı

Adres                                                                                                      İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]