Hastanelerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Aracı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID 20109)

 

Hastanelerin Hazır Olma Durumunu Değerlendirme Aracı

 

 

ABD’deki tüm hastaneler Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-2019) kaynaklı muhtemel hastaların gelişine hazırlanmalıdır. Tüm hastane personelinin eğitim almasını, aşağıdaki hususlara denk gelecek bilgi ve beceriye sahip olması sağlanmalıdır:

 

 • COVID-19 dahil solunumsal hastalıklarının kurum içerisinde yayılmasını önlemek
 • COVID-19 taşıması muhtemel hastaları hızlıca belirlemek, izole etmek ve ilgili kurum görevlileri ile halk sağlığı yetkililerini bilgilendirmek
 • Rutin operasyonlar kapsamında az sayıdaki COVID-19 tanılı ya da şüpheli hastanın bakımını gerçekleştirmek
 • Salgının yayılması durumunda daha fazla sayıda hastaya bakabilme potansiyeli
 • COVID-19’a maruz kalabilecek sağlık hizmetleri personelinin takibi ve yönetimi
 • COVID-19 ile ilgili kurum içerisinde etkili bir şekilde iletişim sağlamak ve gerektiğinde kurum dışındakilere yönelik uygun bir iletişim planı hazırlamak

 

Aşağıdaki kontrol listesi zorunlu gereklilikleri yani standartları belirlememekte; daha ziyade COVID-19 hastalarının gelme olasılığına karşın hastanelerin hazır olma durumlarını incelerken kontrol etmeleri gereken önemli alanları vurgulamaktadır.

 

Değerlendirilmesi gereken unsurlar

 

 1. Sağlık hizmetleri personelinin enfeksiyon önleme, kontrol politikaları ve eğitimi:

 

 • Başhekim, kalite kontrol görevlileri ve hastane epidemiyologları ve birim sorumlularını (örneğin, enfeksiyon kontrol, acil servis, çevre sağlığı, pediatri, yoğun bakım gibi) kapsayan kurum yönetimi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin COVID-19 ile ilgili rehberin gözden geçirmiştir.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-hcp.html

 

 • Kurum, COVID-19 ile ilgili sağlık hizmetleri personeline eğitim ve mesleğe özgü aşağıdaki başlıkları kapsayan eğitimi sunar:

* Enfeksiyon belirtileri ve semptomları

* Güvenli bir şekilde numune nasıl alınır

* Enfeksiyon kontrolüne ilişkine doğru uygulamalar ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı

* Hastanın yerleştirilmesi dahil triyaj prosedürü

* Sağlık hizmetleri personelinin izin politikası ve korunma olmaksızın (örneğin, tavsiye edilen kişisel koruyucuların olmaması veya tanı konulmamış enfekte hasta ile temas) maruz kalımlara ilişkin önerilen adımlar

* COVID-19 vakalarının nasıl ve kime rapor edileceği

 

 

 1. COVID-19 şüphesi ve kesin tanısı konulmuş hastanın hızlıca belirlenmesi ve izole edilmesi:

 

 • Solunum enfeksiyonu semptomları gösteren bireylere ilişkin talimatların olduğu duyurular girişlere asılması: derhal maskesinizi takın ve değerlendirme süresince maskeli kalın, hapşırma veya öksürme sırasında ağzınızı kapatın, kağıt havlu kullanın ve kullanım sonrasında gerektiği şekilde atın, solunum sekresyonu ile temasın ardından el temizliğinizi yapın.
 • Öksüren ve diğer semptomları gösteren hastalara kuruma girer girmez yüz maskesi verilir.
 • Triaj alanlarına (örneğin, Acil Servise) ateş veya diğer solunum enfeksiyonu semptomları gösteren hastaların triyaj personeline derhal bilgi vermesi gerektiğini böylece gerekli önlemlerin alınabileceğini belirten duyurular asılması.
 • El hijyeni için alkol bazlı el dezenfektanlarının her birimin girişinde ve tüm ortak alanlarda bulunması.
 • Kurum bekleme odalarında ve tüm ortak alanlarda kağıt havlu ve tek kullanımlık mendiller sunar.
 • Kurum solunumla ilgili hijyen ve öksürükle ilgili malzemelere kolayca erişilebilen, bekleyen hastaların birbirlerinden yaklaşık 2 metre kadar uzak durmasına imkan veren iyi havalandırılmış bir alana sahip olmalı.
 • Kurum COVID-19 şüphesi ve kesin tanısı konulmuş hastanın hızlıca izolasyon odasına alınmasını sağlayacak bir proses işletir.
 • Alternatif olarak, hastaya daha fazla inceleme için derhal bir oda verilememesi durumunda; hastaların kişisel bir araçta veya (tıbben uygunsa) kurum dışında bir yerde bekletildiği ve sırası geldiğinde kendilerine telefonla ve diğer imkanlarla ulaşılan bir sistem.
 • Triyaj personeli şüpheli vakaları hızlıca tespit edip izole edecek proseslerle ilgili (örneğin, sorulacak sorular ve atılacak adımlar) eğitilir.
 • Kurumda şüpheli bir vakanın çıkmasının ardından enfeksiyon kontrol ve kurum yönetimini bilgilendirecek bir proses bulunur.
 • Kurum şüpheli bir vakanın gelmesi üzerine yerel veya merkezi sağlık birimini bilgilendirir.
 • Kurum ambulansla gelecek şüpheli vakaları nasıl kabul edeceğine dair bir prosedüre sahiptir.

 

 1. Hastaların Yerleştirilmesi:

 

 • Kurumda var olan izolasyon odası sayısı ve yerinin belirlenmesi (ideal olarak bu odalar acillerde veya yatan hasta birimlerinde yer alır).
 • Son bir ay içerisinde izolasyon odalarının kontrol edildiği ve uygun olduğuna ilişkin belgelerin varlığı (örneğin, yeterli hava değişimi, negatif basınç ve havanın dışarı çıktığı yerin kontrolü). İzolasyon odalarına hasta almadan önce negatif basınç kontrol edilmelidir.
 • Her izolasyon odasının aşağıdaki kriterleri karşıladığını teyit edin:

* Saatte en az 6 defa hava değişimi (saatte 12 defa hava yeni inşa edilecekler ya da tadilat görecekler için önerilmektedir)

* Bu odalardaki hava doğrudan dışarı verilmeli veya yeniden sirküle edilmeden önce yüksek verimli bir hava partikül filtresinden geçirilmelidir.

* Kapıları içeri girme ve çıkma anı dışında kapalı tutulmalı ve içeri giriş-çıkışlar en aza indirilmelidir.

* İçerisinde hasta olduğu sırada izolasyon odalarında günlük olarak negatif hava basınç kontrolü yapılmalıdır.

 

 • Öksürüğü provoke ederek aerosol oluşumuna yol açan işlemlerin (örneğin, balgam indüksiyonu, açık solunum yolu aspirasyonu) izolasyon odasında uygun kişisel koruyucuları kullanarak yapılmasına ilişkin protokol varlığı
 • Kurumun odaya girecek personel sayısını minimize edecek planları bulunur. İzolasyon odasına yalnızca gerekli personel girer. Kurum bu hastaların bakımını belirli bir sağlık personeli grubuna vermeyi değerlendirmelidir; böylece diğer hastalara ve personele bulaşma riski ve diğer kişilerin maruz kalma riski minimize edilir.
 • Kurum hasta odasına giren ve çıkan sağlık personelinin listesinin tutulduğu (örneğin, elektronik kayıt gibi) bir prosese sahiptir.
 • Kurumun hastaya kritik olmayan hasta bakım ekipmanı verme politikalarına sahiptir.

 

 1. Bulaşma Temelli Önlemler (COVID-19 şüphesi bulunan veya teşhisi konulan hastalarda Standart, Temas, Solunum ve göz koruma önlemlerinin alınması):

 

 • Hem sağlık personelin korunması hem enfekte hastalar için kaynak kontrolünü sağlayacak kişisel koruyucu ekipmanları (örneğin, hastada yüz maskesi) ve diğer enfeksiyon önleyici ve kontrol malzemeleri (örneğin, el hijyeni malzemeleri) hastaların girdiği, triyajlarının yapıldığı ve değerlendirildiği bölümlerde yeterli miktarda bulundurulur.

 

 • Kurumda solunum koruma programı bulunur. Uygun sağlık personeli bu solunum cihazını temizleme, uygunluk testi ve kullanma eğitimi almıştır.
 • Sağlık personeli kişisel koruma ekipmanlarının seçimi ve doğru kullanımı (giyme ve çıkarma dahil) konusunda yerinde ve zamanında eğitimini, gerekli yetkinlik düzeyinde almıştır
 • Kurum, sağlık bakım personelinin önerilen kişisel korunma ekipmanlarını kullanma durumunu izlenmesine ilişkin bir proses oluşturmuştur.

 

 1. COVID-19 şüphesi bulunan veya teşhisi konulan hastaların kurum içinde yer değiştirmesi:

 

 • Hastaların izolasyon odasına çıkışları sadece tıbben gerekli durumlarla sınırlandırılacaktır.
 • Hastanın oda dışına çıkarılması durumunda gideceği birimdeki sağlık bakım personelinin öncesinde bilgilendirileceği bir protokol mevcuttur.
 • İzolasyon odası dışına çıkarılan hastalardan yüz maskesi takmaları istenecek ve üzerinde temiz bir örtü ile taşınacaktır.

 

 1. El hijyeni:

 

 • Alkol bazlı el dezenfektanı dahil el hijyen malzemeleri sağlık bakım personelinin kişisel koruma ekipmanlarını çıkardığı noktalar dahil hasta bakım alanlarında mevcut edilecektir.
 • Kurum hasta bakım personelinin önerilen el hijyeni uygulama durumunu denetler.

 

 1. Çevresel temizlik:

 

 • Kurumun hasta odasındaki çevresel yüzeylerin ve ekipmanların düzgün bir şekilde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesin sağlayacak bir planı bulunur.
 • Bu sorumluluğun çevre temizlik personeline verilmesi durumunda bu kişilere uygunluk testi yapılmalı ve gerekli eğitim verilmelidir.
 • Temizlikten sorumlu tüm sağlık bakım personeli seçili ürünlere temas süresini net bir şekilde bilir.
 • Kurumun ortak kullanılan veya kişiye özgü olmayan ekipmanının kullanımının ardından üreticinin tavsiyesine uygun olarak temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini temin edecek bir prosesi bulunur.
 • Kurum Çevre Koruma Kurumunda kaydı bulunan ve hastanelere uygun ve yine Çevre Koruma Kurumunun viral patojenlere yönelik gözeneksiz sert yüzeylere ilişkin onayladığı dezenfektanı kullanır.

* Çevre Koruma Kurumuna kayıtlı ve COVID-19 viral patojenlere yönelik onaylanmış ürünlerin olmaması durumunda insandaki koronavirüslere karşı etkili olduğu belirtilen ürünler üzerinde belirtilen talimatlara uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

 

 

 1. Sağlık Bakım Personelinin İzlenmesi ve İdare Edilmesi

 

 • Kurum personel politikasına dair yerel ve merkezi sağlık yetkililerinin personelin izlenmesi ve idare edilmesiyle ilgili olası COVID-19 vakaları temelinde uyguladığı—tıbbi konsültasyon için telefonla erişilebilir olma dahil— politika ve prosedürlerini izler.
 • Kurum, halk sağlığı açısından istendiğinde, maruz kalımı ve sağlık personelini aktif ve/veya kendi kendine izleme şeklinde bir izlem prosesine sahiptir.
 • Kurum her vardiya öncesinde çalışma kısıtlaması olmayan asemptomatik, maruzkalıma açık sağlık personelinin semptom ve ateşini ölçtüğü bir prosese sahiptir.

 

 1. Kurum ziyaretçi kabulü ve bu kişilerin kurum içerisinde hareketi:

 

 • Ziyaretçilerin kuruma erişimi ve kurum içerisinde hareket etmesi ile ilgili planlar son 12 ay içerisinde incelenmiş ve güncellenmiştir.
 • Ziyaretçiler hastaneye girmeden önce akut solunum hastalığı semptomları açısından kontrol edilir.
 • Kurumun COVID-19 şüphesi bulunan veya teşhisi konulan hastaların odalarının ziyaret edilmesi ile ilgili kısıtlama planı bulunur.
 • Ziyaretçiler COVID-19 şüphesi bulunan veya teşhisi konulan hastaların odasını ziyaret ederse, kurum şunları yapacaktır:

* Ziyaretçilerin kullanması gereken kişisel korunma ekipmanlarına dair politika uygulamak.

* Ziyaretçilere hastanın odasına girmeden önce el hijyeni, dokunacağı yüzeylerin sınırlı olması ve kurumun mevcut politikasına uygun olarak kişisel korunma ekipmanlarının kullanılması ile ilgili talimatları bu kişilere bildirecektir.

* Odaya giren ve çıkan tüm ziyaretçilerin (örneğin, kişinin iletişim bilgisini alarak) kaydının tutulması.

* Bu ziyaretçilerin kurum içerisinde hareketinin sınırlı olmasını (örneğin, kafeteryaya gitmekten sakınması) sağlar.

 

 

 1. Kurum Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili sayfasını düzenli takip eder. www.cdc.gov/COVID19

 

 

 

Not: Bu metin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin hazırladığı broşürün çevirisidir.Orjinal Metni indirmek için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]