CORONAVİRUS 2019 (COVID-19) HASTALARININ ALIMI VE BAKIMI İÇİN HAZIRLANAN HASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Orjinal metni indirmek için tıklayınız

ŞUBAT 2020

 

BU BELGENİN KAPSAMI

*Bu belge, hastaneleriçin yeni coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) ile ilgili halk sağlığına hazırlık planlamasını desteklemektedir.

*.Bu kontrol listesi, COVID-19 salgınının mevcut bilgisine ve mevcut kanıtlara dayanmaktadır.

* ECDC, durumla ilgili yeni bilgiler ışığında kontrol listesini güncelleyecektir

HEDEF KİTLE

AB / AEA ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta halk sağlığı yetkilileri ve hastane yöneticileri.

PLAN

COVID-19 NEDİR?

*COVİD -19’un etken maddesi olan SARS-CoV-2, bir koronavirüsdür . Büyük solunum damlacıkları ve doğrudan temas yoluyla bulaşır; diğer iletim modları (yani havadan ve faeco-oral) da önerilmiştir.

* Ortalama kuluçka süresi, 0 ila 14 gün arasında değişen 5 ila 6 gün olarak tahmin edilmektedir [1]. Şu anda COVİD -19’a karşı spesifik bir tedavi veya aşı bulunmamaktadır .

* Daha fazla hastalık arka plan bilgisi çevrimiçi olarak mevcuttur (ECDC [2], WHO [3]) ve son ECDC hızlı Risk değerlendirmesinde [4].

Hastane hazırlığı için kontrol listesi

* Bu kontrol listesi, covid -19 hastalarının yönetimi için hastaneye hazırlığı desteklemek için geliştirilmiştir. Listede açıklanan unsurlar tüm hastaneler için geçerli olmayabilir ve hastanenin spesifik özelliklerine, hastanenin bulunduğu bireysel ulusal sağlık sistemine, mevzuata ve topluluğa uyarlanması gerekebilir.

* Değerlendirilecek unsurlar aşağıdaki alanlara ayrılmıştır:

Çekirdek bir ekip ve önemli dahili-harici iletişim noktalarının kurulması

İnsan, malzeme ve tesis kapasitesi

İletişim ve verilerin koruması

El hijyeni, kişisel koruyucu ekipman (PPE) ve atık yönetimi

Triyaj, ilk temas ve öncelik sınıflaması

______________________________________________________________________________________

*Alıntı; Coronavirus 2019 (COVID-19) hastalarının alımı ve bakımı için hazırlanan hastaneler için Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi.Kontrol Listesi.ECDC: Stockholm; 2020.

© European Centre for Disease Prevention and Control (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) Stockholm, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ECDC TEKNİK RAPORU___________________________________________________________________

 

Hasta yerleşimi, bulundukları tesiste taşınmaları ve ziyaretçi erişimi

-Çevre temizliği

Yukarıda belirtilen her alan için, ilkeler veya tanımlanan uygulamalar ve kontrol edilecek öğeler aşağıda listelenmiştir.

Bu denetim listesine uyumun kendi kendini denetleme prosedürü göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha fazla bilgiyi ECDC’de bulabilirsiniz

Health emergency preparedness for imported cases of high consequence infectious diseases [5],in the WHO Hospital emergency response checklist [6], and in the CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Hospital Preparedness Assessment Tool [7]                                                                                            Çekirdek ekibin ve önemli dahili-harici iletişim noktalarının kurulması

  Kontrol Edilecek Öğeler
Çekirdek Ekip *Etkinliğin yönetimi için; hastane yönetimi, hastane enfeksiyon kontrol ekibi, bulaşıcı hastalık uzmanı ve yoğun bakım ünitesini (Yoğun Bakım) ve acil servisi (ER) temsil eden uzmanların olduğu bir çekirdek ekip kurulması

*Ekipteki her bir birim için yedek ekibin oluşturulması

*Esas ekibin ve yedek ekibin iletişim bilgilerini içeren güncel ve kolayca erişilebilir bir listenin hazırlanması

*Tüm görevleri ve sorumlulukları net olarak açıklayan,merkezi olarak erişilebilecek bir özet belge hazırlanması

*Tüm ekip üyelerine görevleri ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmesi; iletişim listesi ve dökümanlara merkezi olarak erişimin sağlanması

*Çekirdek ekibin düzenli olarak buluşabileceği bir yerin belirlenmesi

*Çekirdek ekibin kendi arasında iletişimi için gerekli imkanların sağlanması (örn.toplantı odaları, bilgisayarlar, projektörler, panolar, telekonferans için telefonlar, ofis malzemeleri)

*Belirlenen yerde dökümantasyonun izlenmesi ve kontrol edilmesi için bir yöntem belirlenmesi (toplantı notları, eğitim materyalleri, vb)

*Belgeleri güncel tutmak ve personelin bilgileri nerede bulabilecekleri konusunda bilgilendirilme mekanizmasının devreye sokulması

 

 

Önemli iç haberleşme birimleri *Farklı görevler için önemli dahili iletişim noktalarının (örn.yönetim, iletişim, hemşire idaresi, güvenlik, insan kaynakları, eczane, biyogüvenlik görevlisi, enfeksiyon kontrolü, yoğun bakım, acil servisler, bulaşıcı hastalıklar, pnömoloji, mühendislik ve bakım, laboratuvar, çamaşırhane, temizlik ve atık yönetimi ve hastane morgu) tanımlanması

*Görevlilerin her biri için yedek bir görevli belirlenmesi

*Dahili iletişim noktalarının ve yedek kişilerin iletişim bilgilerini içeren bir liste yapılması. Listenin güncel tutulması. Kolay erişilebilir olması

*Tüm dahili iletişim birimlerine, görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmesi ve oluşturulan materyalin merkezi olarak erişilebilir hale getirilmesi.

*Tüm hastane personelinin iletişim bilgilerinin güncellenmesi.

 

Önemli eksternal haberleşme birimleri *Gerekli yerel/bölgesel/ulusal bağlantılar da dahil olmak üzere önemli eksternal iletişim birimleri ve bunların yedekleri (örn.vaka bildirimi, vakaların yönetimi, tedarikçiler, diğer hastaneler, yerel yönetimler, vb.) kolayca erişilebilen bir kişi listesinde tanımlanması. İlgili tüm personellerin listeye erişimi sağlanması.

*Bu birimerle ne zaman iletişime geçilmesi gerektiğini kısaca açıklayan bir metin oluşturulması.

 

İNSAN,MATERİAL VE TESİS KAPASİTESİ

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN ÖĞELER
TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ *Gerekli malzemelere erişim için bir tedarik yönteminin tespit edilip kısa sürede etkinleştirilmesi

*Ana tedarikçilerin stoklarının tükenmesi durumunda alternatif tedarikçilerin tespit edilmesi (özellikle kişisel koruyucu ekipmanlar için (PPE))

*Önemli malzemelerin emniyet stoğu (örneğin el ve solunum hijyeni, KKD, izolasyon, YBÜ malzemeleri, mekanik solunum cihazları) yapılması

*Bir stok envanteri hazırlanması; envanteri izleme ve düzenli olarak güncelleme yönteminin belirlenmesi

*Önemli malzemelerin (örneğin PPE, vantilatörler, temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi, alkol çözeltisi vb.) kötüye kullanımamasının veya gereğinden fazla kullanılmamasının takibine ve malzemelerin muhafaza edilmesine dair bir plan oluşturulması

 

İNSAN KAPASİTESİ

 

*Sağlık çalışanlarının triyaj, Acil Servis, YBÜ, laboratuvar ve hastaların yerleştirileceği birimler için dalgalanma kapasitesi değerlendirildi

*Sağlık personeli olmayan kişilerin (örneğin idare, temizlik personeli, vb.) surge kapasitelerinin değerlendirilmesi

*İnsan kaynakları kapasitesi değerlendirilirken; personel devamsızlıklarının, özellikle hastalık izninin veya evde hastası olanlar için bakım izninin de dikkate alınması

*Personel devamsızlı izlemek için bir mekanizmanın bulunması

*Semptomatik personel için hastalık izni politikası uygulanması

*Personelin yeniden tahsisini veya yeni personel alımını tetikleyen eşikler belirlenmesi

*Yeniden tahsis edilmesi planlanan personelin,kendisinden beklenen görev ve sorumlulukları doğrultusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

*Kısa sürede yeni personelin; işe alınması,eğitimi, ihtiyaç duyulan tüm araç gereçlerin sağlanması için bir mekanizmanın bulunması,ve uygun bütçenin tahsis edilmesi

*Yakın zamanda emekli olmuş personel, askeri doktorlar, üniversite öğrencileri veya gönüllüleri işe alma olasılığının değerlendirilmesi ve kişilerin belirlenmesi

*Geçici yardım almak için yasal gerekliliklerin (örneğin emekli personel, öğrenciler vb.) sağlanması ve tüm ek ekip üyeleri için eğitim planlanması

*Sağlık ve sağlık dışı çalışanlar arasında tükenmişliği önlemek için bir plan belirlenmesi; maksimum çalışma saatinin korunması, iş yüklerinin eşit olarak dağıtılması, düzenli iş vardiyaları sırasındaki molalar gibi vardiyalar arasındaki minimum dinlenme sürelerinin de belirlenmesi; sorun olması durumunda ilgilenebilecek bir irtibat biriminin tayin edilmesi

*Sağlık çalışanları için sağlanabilecek psikolojik desteğin de göz önünde bulundurulması

*Hastaların, personelin ve ziyaretçilerin güvenliğini ve gerekli hallerde önemli malzemelerin temin edilmesini sağlayan bir güvenlik ekibinin bulunması

*Güvenliği sağlamak ve güvenlik olaylarına rehberlik etmesi açısından bir güvenlik planının belirlenmesi ki bu plan; gerektiğinde personele, hastalara veya ziyaretçilere eşlik etmeyi içerir. Personelin, güvenlik planı hakkında bilgilendirilmesi

 

 

*Olası güvenlik risklerinin tespit edilmesi ; ek kaynaklara veya yerel makamlardan gelen desteğe ihtiyaç duyulacak eşik durumların belirlenmesi

TESİS MALZEME *Maksimum YBÜ yatağı ve mekanik ventilatör sayısı(gerekli insan kaynakları kapasiteleri ve tedarik kapasitesi ile birlikte) dahil olmak üzere maksimum tesis kapasitesinin hesaplanması

*Yatak doluluğunu (izolasyondaki hasta sayısı dahil), izolasyon için kullanılan oda sayısını ve izolasyon için potansiyel olarak kullanılabilecek oda sayısını izleyen bir sistemin belirlenmesi

*Sayı belirli bir eşiğe ulaştığında, normal odaların izolasyon odalarına aşamalı olarak dönüştürülmesini tetikleyecek olan izole edilen hasta sayısının; aynı hastalığın hastalarını kohort etme kapasitesinin hesaplanması

*İzolasyon odaları olarak yeniden tahsis edilecek potansiyel yatakların sayısı ve yerinin belirlenmesi ile izole edilmeyen hastaları diğer odalara yerleştirme planının yapılması

*Tüm personelin, normal odaların izolasyon odalarına dönüştürülmesi gereken durumlar ve böylesi bir durumda uygulanacak algoritma hakkında bilgilendirilmesi

*Hastaları diğer sağlık merkezlerine veya evde bakıma yönlendirmeyi gerektirecek durumların belirlenmesi. Bu konuda personelin ve ilgili merkezin bilgilendirimesi

*Mevcut stoklar ve farklı senaryolar için olası ek ihtiyaçların (örneğin el ve solunum hijyeni, KKD, izolasyon, ventilatörler, ilaçlar, diğer önemli malzemeler) hesaplanması

*Ek stoklar için depolama tesisleri belirlenmesi ve bu depolama tesislerinin sıcaklık, nem, soğuk zincir, lojistik vb. ile ilgili tüm talepleri karşılayabilir olması.

*Bekleme odalarına dönüştürülecek ek alanlar tespit edilmesi, bu alanların kullanımına ihtiyaç duyulacak hasta sayısının alt sınırının tahmini olarak belirlenmesi

*Mümkünse, bekleme ve acil servis odalarındaki hastalar için ayrı tuvaletlere ve içme suyu musluklarına erişimin sağlanması.

*İzolasyon üniteleri ve yoğun bakım üniteleri için yeterli malzemenin bulunması ve tek kullanımlık olmayan malzemeler için dezenfeksiyon algoritmasının geçerli olması

*Sağlık çalışanları ve temizlik personeli için her boyutta yeterli miktarda KKD bulunması

*Koronavirüslere karşı etkili olduğu gösterilmiş temizlik ve dezenfeksiyon ürününün uygun miktarda bulunması.

*Enfeksiyöz atık için yeterli sayıda kutunun bulunması

*Artan miktarda bulaşıcı atıkların işlenmesi için prosedürler / sözleşmelerin bulunması

*Ex olan hasta sayısının artması durumunun yönetimine dair bir algoritmanın bulunması

*Ölen hasta sayısında potansiyel bir artışı idare edebilme kapasitesinin belirlenmesi ve ekstra ceset torbası stoğu yapılması

*Gerekirse morg olarak kullanılabilecek ve cesetlerin korunabileceği ek alanların oluşturulması

*Tüm dahili protokoller, iletişim hatları ve standart operasyon algoritması çalışanların kolayca erişebileceği merkezi bir yerde olmalıdır.

Tüm personel bu bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

*Ekipmanın optimum çalışma düzeninde olmasını ve gerektiğinde hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayan mekanizmanın bulunması

 

LABORATUVAR KAPASİTESİ *Hastanenin laboratuvar kapasitesi yoksa, örnekleme ve örneklerin güvenli taşınması için bir plan yapılması

*Kurum içi laboratuvar kapasitesine sahip hastanelerde, tanı testi için uygun miktarda malzeme mevcut olması; malzemelerin kesintisiz temini açısından stok oluşturulması

*Kapasiteler aşılırsa, dış kaynaklardan hizmet alımı için bir plan yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM VE VERİ KORUNMASI

KONTROL EDİLECEKLER
Dahili İletişim *Tüm personele ve hastalara / ziyaretçilere hızlı iletişim olanağı sağlamak için açık iletişim hatları ile bir iç iletişim planı oluşturulması

*Hastane personeli, sağlık ve sağlık dışı çalışanlarla şeffaf bir şekilde iletişim kurmak için uygun yöntemlerin belirlenmesi; bu yöntemlerin salgın, hastanedeki durum, prosedürler, KKD kullanma kuralları, koruyucu ve korunma önlemleri, prosedürlerdeki değişiklikler ve olayla ilgili diğer tüm bilgileri yönetebilir olması

 

 

*Farklı gruplar için temel mesajların hazırlanması: sağlık çalışanları, diğer personel, hastalar, ziyaretçiler vb. için. Bu mesajları güncelleyebilir mekanizmaların olması

*Çalışanlardan geri bildirim alma veya onların sorularını yanıtlama ve olaylar hakkında bilgilendirme metotlarının geliştirilmesi

*İletişimi sağlama ile ilgilenen çekirdek bir ekibin oluşturulması. Bu ekibin bilgiyi yaymaktan, verilecek eğitimleri planlamaktan, geri bildirimleri almaktan ve soruları yanıtlamaktan sorumlu olması.Belirlenen ekibin iletişim bilgilerinin tüm personel tarafından ulaşılabilir olması

EKSTERNAL İLETİŞİM *Medya ve kamuoyu ile iletişimin tutarlılık açısından kontrol edilmesini ve bilginin yayınlanmadan önce onaylanmasını sağlayan bir mekanizma da dahil olmak üzere eksternal iletişim planı oluşturulması.

*Dışarı ile iletişim kuralları hakkında tüm personelin bilgilendirilmesi.

*Dışarı ile iletişimi koordine edecek çekirdek bir ekip oluşturulması. Bu ekibin herhangi bir nedenle görev yapamayacak durumda olabileceği göz önünde bulundurularak yedek bir ekibin de hazırlanması.

*Kamuoyuna bilgi verecek sözcülerin ve yukarıda belirtilen nedenden dolayı yedek sözcülerin belirlenmesi.

VERİ KORUNMASI *Mevzuata uygun olarak veri korumayı sağlayacak mekanizmaların oluşturulması

*Tüm personele veri korunması hakkındaki kurallar anlatılması ve belirli aralıklarla bu kurallar hatırlatılması

*Tele-triyaj mekanizmalarının (örn. Telefon, e-posta, akıllı telefon uygulamaları) veri koruma kurallarına uygun olması

 

EĞİTİM PROSEDÜRLERİ

 

KONTROL EDİLECEK ÖĞELER
EĞİTİM *Personelin genel ve görev spesifik eğitimi, düzenli eğitim güncellemeleri ve yeni personel gelmeden önce veya varır varmaz eğitim alması durumunun da dahil olduğu geniş kapsamlı bir plan yapılması

*Tüm belgelerin ve diğer materyallerin merkezi olarak kolayca erişilebilir olması. Tüm personelin erişim konusunda muhakkak bilgilendirilmesi.

*Eğitim ve bilgilendirme materyalleri özellikle aşağıda belirtilen konular üzerine geliştirilmiştir:

-El ve respiratuvar hijyen

– KKD kimler tarafından niçin, ne zaman, nasıl kullanılmalı

-İç ve dış iletişim hatları ve kuralları (hem bilgi almak hem de bilgi vermek için)

-Hastalarla ilgili verilerin korunması

-Triaj prosedürleri

-Vaka tanımlamaları

-Vakaların bildirilmesi

-İzolasyondaki hastaların yerleştirilmesi, taşınmasın, ziyaretçi kabulü

-Hastalığın görülmesi durumunda izin politikası ve personelde hastalık semptomlarının belirdiği durumda yapılması gerekenler

-Güvenlik politikası

-Eğitim materyallerine ve ilgili dökümanlara erişim

*Tüm personelin yukarıda belirtilen konularda bilgilendirilmesi ve gerek görüldüğünde eğitim verilmesi

*Sağlık çalışanlarının, şüpheli veya onaylanmış COVID-19 hastalarının yönetimi ile ilgili spesifik riskleri en aza indirecek şekilde eğitilmiş olması

*Sağlık personeli olmayan çalışanların, özellikle şüpheli veya onaylanmış bir COVID-19 hastasının bulunduğu alanların temizlenmesi gibi işlerle ilgili belirli riskleri en aza indirecek şekilde eğitilmiş olması

*KKD giymek zorunda kalacak personelin; kullanımı konusunda eğitim alması, gerekli algoritmalara hakim olması

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM(KKD), ATIK YÖNETİMİ

  KONTROL EDİLMESİ GEREKEN ÖĞELER
EL HİJYENİ *Özellikle bekleme odaları, triyaj odaları, muayene odaları ve KKD’nin çıkarıldığı veya kullanılmadığı alanlarda personel ve hastalar için alkol bazlı el dezenfektanlarının bulunması

*Sabunların ve kağıt havluların, hem tuvaletlerde hem de tüm el yıkama lavabolarının yanında yeterli miktarda bulunması

*Malzemelerin kontrol edilmesi ve tükendiğinde yenilenmesi için gerekli bir prosedürün oluşturulması

*Efektif el hijyeni algoritmasına dair materyallerin hazırlanması. Bu materyallerin sağlık çalışanlarına,hastalara ve refakatçi/ziyaretçilere dağıtılması

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM *KKD ihtiyacının tahmini olarak hesaplanması

(daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)

*Temas, damlacık ve hava yoluyla bulaşmaya karşı koruma için yeterli miktarda kişiel koruyucu donanımın mevcut olması.

*Stoklanan KKD’lerin boyutlarının ve son kullanma tarihlerinin listesinin yapılması ve bu listenin sürekli güncellenmesi

*Sağlık çalışanlarının ve temizlik personelinin KKD’yi giymek (‘donning’) ve çıkarmak (‘doffing’) konusunda eğitilmiş olması

 

ATIK YÖNETİMİ *Enfeksiyöz atıklar için gereken çöp kutularının sayısının ve boyutlarının(büyük hacimleri de alabilecek kadar) yeterli olması

*Bekleme ve triyaj alanlarında hastalar tarafından kullanılan mendil vb atıklar için el değmeden kullanılan kutuların olması

*Tesisin, artan bulaşıcı atığı kendi başına yönetebilmesi veya atık yönetimi için dışardan hizmet alması

 

 

 

 

 

 

 

TRİAJ VE İLK TEMAS

KONTROL EDİLECEK ÖĞELER
GENEL *Şüpheli vakaları *diğer hastalardan izole etme yöntemlerinin belirlenmesi, örn. su / gıda kaynaklarına ulaşım alanlarının ayrılmasını da kapsayacak şekilde farklı bekleme odalarına yerleştirme, farklı tuvalet kullanımı vb.

*Hasta önceliklendirme prosedürlerinin (örneğin triyaj, taburculuk kriterleri, elektif yatışları veya cerrahi operasyonları erteleme) belirlenmesi ve ilgili tüm personele bilgisinin verilmesi

*Sadece şüpheli olmayan veya onaylanmış vakalar tarafından kullanılamayan ortak alanların ve ekipmanların temizliği için yöntemlerin belirlenmesi

TELE-TRİAJ *Hastaneye gelmeden önce hastaların öncelik durumunun belirlenmesi için tele-triyaj sisteminin geliştirilmesi : Olası durumlar için telefon/ e- posta/teletıp hizmetlerinin bulunması ve bu hizmetlerin gerekirse hastaların hastaneye gelişini koordine etmek için de kullanılması

*Toplumun birden çok iletişim kanalıyla hastanelerin tele-triaj sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve bu sistemi kullanmaya teşvik edilmesi

 

HASTANEDE İLK TEMAS *Giriş ve bekleme odalarındaki işaretlerle ve bilgi ekranlarında COVID-19,el hijyeni ve respiratuar hijyen hakkındaki videolarla bilgilendirmelerin yapılması

* Personel ve hastalar için el hijyeni malzemelerinin (örneğin;alkol bazlı el dezenfektanları,su, sabun ve tek kullanımlık kağıt havlular) ve respiratuar hijyen malzemelerinin (örneğin; tek kullanımlık mendiller) mevcut bulunması

*Acil servise giriş noktalarında hızlı kontroller, şüpheli vakalara öncelik verilmesi ve ciddiyetinin değerlendirilmesine dair prosedürlerin belirlenmesi

*Hastanenin, vital bulguları iyi olan ve durumu stabil hastaları bekleme odası yerine arabalarında beklemeleri için yönlendirebileceğini göz önünde bulundurması. Bunun yanında arabalarında bekleyen hastaları sıraları geldiğinde çağırabilmek için bir sistemin kurulması

*Tüm acil servis personelinin, hasta sayısının artması durumunda bekleme odalarına dönüştürülecek alternatif alanlar hakkında eğitimli olması

 

*COVID-19 olduğundan şüphelenilen hastaların izlenecek yol hakkında bilgilendirilmesi, örneğin diğer hastalardan neden ayrılacakları; el ve solunum hijyeni, KKD kullanımı, tuvalet kullanımı, su ve yiyeceklere erişim

*’ Şüpheli vaka’ tanımı süreç içinde değişebilir  

 

HASTA YERLEŞTİRME, TESİSTEKİ HASTALARIN TAŞINMASI VE ZİYARETÇİ ERİŞİMİ

    KONTROL EDİLECEK ÖĞELER
HASTAYI YERLEŞTİRME *Hastanedeki izolasyon yatakları ve yoğun bakım yatak kapasitesinin değerlendirilmesi

*Hastanenin negatif basınçlı odaları varsa,her odada konaklayabilecek maksimum hasta sayısının belirlenmesi

*Hastaların izolasyonu için tahmini maksimum kapasitenin belirlenmesi:

-İhtiyacın artması durumunda izolasyon odalarına dönüştürülebilecek maksimum oda sayısının belirlenmesi

-İzolasyon odasına ve potansiyel izolasyon odasına yerleştirilecek maksimum hasta sayısı hesaplandı

-Normal odaların izolasyon odalarına dönüşüm kriterlerini ve böyle bir durumda müdahale algoritmasını belirten bir plan hazırlanması ve bu planın klinik seyre göre hastaları yeniden değerlendirme,taburculuk işlemlerini hızlandırma ve kolaylaştırma veya hastaları evde tedavi etme planlarını da kapsaması

*Personel yukarıda bahsedilen planın yanında kendilerine verilebilecek yeni görevler hakkında da bilgili ve eğitimli olması.

*Odaların AII etkinliklerinin (yerel düzenlemelerle belirtilen zaman dilimi içinde)

test edilmesi ve sertifikalandırılması

*Aerosol verme için yeterli sayıda ve boyutta KKD bulunması, böylece uygun olduğunda izolasyon odalarında kullanılması

*Yalıtım odalarına sınırlı sayıda eğitimli personelin girmesi. Yalıtım odalarına erişimi olan personelin izlenmesi ve kayıtlarının tutulması.

*İzolasyon odalarına erişimi olan personelin, diğer hastalar arasında bulaşma olasılığını azaltmak için temasının sınırlandırılması

 

TESİS İÇİNDE HASTANIN TAŞINMASI *Hastaların sağlık kuruluşu içinde taşınmasının gerekli uygulamarın yapılmasıyla sınırlandırılması.

*İzole hastanın sağlık kurulu içinde bir noktadan diğer bir noktaya taşınması esnasında hastanın cerrahi maske kullanması

*Sağlık tesisi içerisinde hasta taşımak için en iyi rotanın oluşturulması; personelin bu konuda bilgilendirilmesi

*Hastaları hazırlayan, taşıyan, onlara müdahale eden tüm sağlık çalışanlarının bu hastaların durumu ile ilgili ve gerekli materyallere erişim hakkında bilgilendirilmesi

 

ZİYARETÇİ KABULÜ *Servise giderken tüm ziyaretçilere akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri hakkında bilgi verir nitelikte görsellerin görülebilir yerlere yerleştirilmesi; mümkünse, ziyaretçilerin hastaneye girmeden önce belirtiler açısından kontrol edilmesi

*Ziyaretçilerin hastaneye, izolasyon odalarına girmesine, şüpheli veya test sonucu pozitif olan hastalar ile görüşmesine ilişkin kuralların bulunması. Örneğin tek bir ziyaretçi kabulü vb.

*Ziyaretçilere el hijyen kurallarının , izolasyon odasına girmeden önce ve ayrıldıktan sonra açıklanması

*Ziyaretçiler için KKD’lerin erişimi kolay yerlerde bulunması

*KKD’lerin doğru takılmasını ve çıkarılmasını kontrol etmek için eğitimli bir sağlık çalışanının sürekli alanda bulunması

*Tüm ziyaretçilere, kılavuzlarda açıklandığı gibi akut solunum yolu semptomlarının kendilerinde görülüp görülmemesinin takip edilmesi konusunda bilgilendirme yapılması

*İzolasyon odasına giren tüm ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması

 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

KONTROL EDİLECEK ÖĞELER
ODA TEMİZLİĞİ *Odaların düzenli olarak temizlenmesi dair yöntemlerin belirlendiği bir metin hazırlanması ayrıca belirlenen yöntemlerin hastanın taburcu edilmesinden sonra yapılacak temizliği de kapsaması.

*Yüzeylerin, kullanılan araç-gereçlerin ve tıbbi cihazların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için uygun ürünlerin bulunması

*Temizlik personeli için her daim uygun boyutlarda KKD’nin bulunması

 

 

*Temizlik personelinin ilgili tüm yöntemler konusunda eğitilmesi, örn. farklı ürünler için temas süreleri, KKD’lerin doğru kullanımı (takma ve çıkarma dahil) ve semptomların görülmesi durumunda self-izlem.Personelin semptomlar gelişirse takip edilecek yol hakkında bilgilendirilmiş olması

*İzolasyon odalarını temizleyen temizlik personelinin kaydının tutulması

 

 

 

 

 

REFERANSLAR

References

  1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 2020 [internet; cited 2020 24 February]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
  2. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 2020 [internet; cited 2020 24 February]. Geneva: WHO; 2020. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased transmission beyond China – fourth update. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-risk-assessment-14-february-2020.pdf
  4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Health emergency preparedness for imported cases of high-consequence infectious diseases. Stockholm: ECDC; 2019. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-emergency-preparedness-imported-cases-of-high-consequence-infectious-diseases.pdf
  5. World Health Organization (WHO). Hospital emergency response checklist. An all-hazards tool for hospital administrators and emergency managers. WHO: Geneva; 2011. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/148214/e95978.pdf
  6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) hospital preparedness assessment tool 2020. CDC: Atlanta; 2020 [cited 2020 24 February]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcp-hospital-checklist.html.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]