SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZİNLERİNE EKSİK DE OLSA KISMİ DÜZENLEME GELDİ

Bilindiği üzere Covid-19 virüsü kapsamında alınan önlemler konusunda sağlık emekçilerinin izinlerine dair önemli sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı genelgesinde kamuda çalışanların izinlerine ilişkin yayınlanan Genelge sağlık emekçileri için uygulanmamış, sağlık emekçileri için izinler alabildiğine sınırlandırılmıştı. Sağlık Bakanlığı bütün izinleri kaldırmış, sadece kanser ve organ nakli olan sağlık çalışanları için izin tarif edilmiş bu da yöneticilerin inisiyatifine bırakılmıştı.

Bu durumun sonrasında sendikamız bir dizi eylem ve etkinlik (Sağlık Bakanlığına yazı yazılmış, randevu talep edilmiş,  basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri yapılmıştır) gerçekleştirmiştir.

Oluşturulan kamuoyu neticesinde eksik de olsa Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle yeni bir Genelge yayınlayarak idari izinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapmıştır.

Yazıya göre;

“1) Kadın memurların, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.

2) Hamile olup da hali hazırda çalışan kadın memurlar, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde iş bu yazımızın dağıtımını müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklar, bilahare yıllık izin taleplerinin bulunması halinde karşılanması yoluna gidilecektir.

3) Bakanlığımız kadrolarında engelli statüsünde istihdam edilen bütün çalışanlar statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak iş bu yazımızın dağıtımına müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklardır.

4) Çalışan eşlerinden her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla Kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

5) 6578 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) Kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanda kullandırılacaktır.

6) Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, yukarıda sayılan izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasına ilişkin Kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamda izin kullanan personele, izne ayrılırken mücbir sebepler dışında ülkemizin geçtiği hassas dönem göz önüne alınarak ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecektir.”

TALEPLERİMİZİN TAMAMI SAĞLANINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ…

Yeni bir düzenleme yapılması her ne kadar olumlu olsa da, halen yeterli değildir ve sağlık emekçilerini korumaktan uzaktır. 60 yaş ve üzerinde olanlar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ naklı olanlar, kronik hastalar 18 Mart tarihli genelgeye göre yine izinli sayılmamaktadır. Süt izninde olanlar için idari izin değil, ücretsiz izin tarif edilmiştir, bu durumda süt izni kullanan çalışanlar sağlıklarını korumak ile geçimini sağlamak arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır; bu da doğru değildir. Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığına, söz konusu genelgedeki eksikleri ifade eden ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı genelgesinde belirtilen tüm guruplarda çalışan sağlık emekçilerinin de koşulsuz idari izinli sayılması yönündeki taleplerimiz bir kez daha iletilmiştir.

 Bakanlığa gönderilen yazı için >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]