Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan üyelerimize “personel gizlilik sözleşmesi” imzalatılmak istenmektedir. Sözleşmelerin imzalanması zorunlu mudur?

657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelinin görev ve sorumlulukları bu kanun ve ilgili mevzuat ile düzenlenmektedir. Görev ve sorumlulukları yasal mevzuat ile düzenlenen üyelerimizin görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıca sözleşme imzalaması gerekmemektedir.

Hangi gerekçeyle bu sözleşmelerin imzalanması istenilmektedir?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu, Yönerge kapsamında Bakanlık sitesinde yayınlanmış, Bakanlık Merkez ve bağlı kuruluşlarına konu ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu süreçte işyerlerinde gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaya başlamıştır.

İlgili kılavuzda 657 sayılı Kanuna tabi personele “gizlilik sözleşmesi” imzalatılacağına dair bir hüküm bulunmadığından, bir süre üyelerimizi hizmet alım ihalesi kapsamında çalışan sağlık işçileri için düzenlenen “gizlilik sözleşmesi” imzalatılmak istenmiştir.

Kılavuzun güncellenmesiyle birlikte “Kamu personeli ile yapılacak gizlilik ve ifşa etmeme düzenlemelerinde, personelin statüleri gereği bağlı oldukları başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere diğer yasal mevzuat”ın dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ve 657 sayılı yasaya tabi sağlık emekçileri için “Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi”nin kullanılacağı belirtilmiştir. Ancak kılavuz ekindeki bildirgenin sonuna taahhüt içeren ifadelerin eklendiği görülmektedir. Her işyerinde üyelerimize imzalatılan sözleşmeler yine de farklılık gösterebilmektedir.

Sözleşmelerin imzalanması için baskı görüyoruz ne yapabiliriz?

İlk yanıtta da ifade edildiği üzere 657 sayılı yasaya tabi kamu emekçilerinin hak ve yükümlülükleri yasalarla belirlendiği için ayrıca bir taahhütname veya sözleşme imzalama yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Bu nedenle sözleşme imzalanması istenildiğinde öncelikle işyeri temsilcilerimiz ve şube yöneticilerimizle iletişime geçilmesi, sözleşmenin imzalanması konusunda üyelerimize baskı yapılması durumunda yukarıda sayılan gerekçelerin itiraz dilekçesi olarak düzenlenerek kuruma sunulması, sözleşmeyi imzalamak isteyen üyelerimizin ise “yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile” şeklinde şerh düşerek imzalaması gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]