Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne “çifte görevlendirmeler” ile ilgili olarak yazdığımız yazıyla hem mevzuata, hem çalışma barışına hem de sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan çifte görevlendirmelerin engellenmesi amacı ile bir genel yazı çıkarılmasını ve bu hususta taşra teşkilatının uyarılmasını talep ettik.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazının tamamı aşağıda yer almaktadır.

Sendikamıza ulaşan bilgilere göre, Bakanlığınıza bağlı birçok hastanede sağlık personelinin görev yaptığı birimin yanı sıra aynı anda bir başka birimde de görevlendirildiği ve böylece çifte görevlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum iş barışını bozduğu gibi yürürlükteki mevzuata da aykırılıklar taşımaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, 657 sayılı kanunun 10.maddesinde amir durumunda bulunan kamu görevlilerinin mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve adalete göre davranmaları gerektiği belirtilmiş olup hastanelerdeki amirlerin çifte görevlendirmeler yaparak bu hükmü ihlal ettikleri anlaşılmaktadır.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde hastanede görev yapan tüm personelin görevleri ve görev yerlerindeki hizmetler ile nöbetler tanımlanmıştır. Bu durumda personelin kesinlikle aynı anda 2 servis veya birimde görevlendirilmesi mümkün değildir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun işverenin genel hükümlülükleri başlıklı 4.maddesi ile risklerden korunma ilkeleri başlıklı 5.maddesi birlikte incelendiğinde çalışanların aynı anda 2 birim veya serviste görevlendirilmesinin bu kanuna aykırı olacağı ve çeşitli risklere maruz bırakılacağı açıktır. Kanunun bu hükümleri halen yürürlüktedir. Kaldı ki yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesini gösterir tebliğ uyarınca da sağlık hizmetinin verildiği birçok işyerinin ağır ve tehlikeli işlerden sayıldığı da anlaşılmaktadır.

Bunun dışında belirtmek isteriz ki, çalışanlar görev yaptıkları servis veya birimde sadece hasta olduğu veya hasta geldiği zaman değil, servisteki/birimdeki hizmetin devamlılığını sağlamak bakımından da görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla çifte görevlendirmelerde bunun (hasta yoğunluğu) bir kriter olarak ele alınmaması gerekmektedir.

Sonuç olarak hem mevzuata, hem çalışma barışına hem de sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan çifte görevlendirmelerin engellenmesi amacı ile bir genel yazı çıkarılmasını ve bu hususta taşra teşkilatının uyarılmasını talep etmekteyiz.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]