Basına yansıyan bilgilerden öğrendiğimize göre OHAL İnceleme Komisyonu başvurular ile ilgili karar vermeye başlamıştır.

OHAL İnceleme Komisyonu’nun çalışma esaslarının 15.maddesi aşağıda olduğu gibi belirtilmiştir. Buna göre;

 • OHAL Komisyonu ihraç edilenlerin başvurularını kabul edip işe iade kararı verirse bu kararı Devlet Personel Başkanlığı’na bildirir.
 • OHAL Komisyonunun ihraç edilenlerin başvurusu ile ilgili kabul veya red kararları inceleme dosyasının iade edileceği ilgili kamu kuruluşu tarafından başvuranın adresine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
 • Buna göre, OHAL İnceleme Komisyonu’nun doğrudan doğruya başvuran kişiye tebligat yapması söz konusu değildir.
 • İşe iade kararı verilir ise Devlet Personel Başkanlığı bu kararın gereğini yapacak ve ilgili kişiyi kurumuna bildirecektir. Kurumu da ilgili kişinin adresine tebligat yapacaktır.
 • Red kararı verilir ise işlem dosyasının devredildiği ilgili kamu kuruluşu, başvuranın adresine tebligatı yapar.
 • İlgili tebliğde tebligatın başvuranın adresine yapılacağı belirtildiğinden (adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adres veya başvuranın başvuru formundaki adresi), bu süre içerisinde adres değişikliği varsa ilgili kişinin adres değişikliğini Valilikler üzerinden OHAL İnceleme Komisyonu’na iletmesi gerekmektedir.
 • Tebligatlarla ilgili olarak OHAL Komisyonu veya Devlet Personel Başkanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak herhangi bir duyuru yapılır ise ayrıca bu duyuru gönderilecektir.
 • Başvuru red kararı verilir ve bu karar adrese tebliğ edildikten sonra tebligatı alım tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açılacaktır. Dolayısıyla tebligatı alan üyelerimizin vakit geçirmeksizin kendilerine tebliğ edilen kararı Genel Merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

Esasların ilgili bölümü şöyledir:

“Kararların bildirilmesi ve dosyaların devri

MADDE 15 – (1) Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların devrinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

 1. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,
 2. b) Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,
 3. c) Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararları ilgilinin son görev yaptığı kuruma,

ç) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararları, ilgili bakanlık veya kuruma,

Komisyon tarafından bildirilir.

(2) Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara devreder.

 1. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve rütbesi alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluş.
 2. b) Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî Savunma Bakanlığı.
 3. c) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî Eğitim Bakanlığı.

 1. d) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.
 2. e) Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.
 3. f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 4. g) Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.

ğ) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığı.

 1. h) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

ı) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

 1. i) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.

(3) Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararları, başvurucu tarafından bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Kanun yoluna başvuru

MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez.”

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]