Emek, barış ve demokrasiden yana güçler 11 Ağustos Perşembe günü saat 11.00′ de Ankara Alba Otel’de yapılan basın toplantısı ile; “EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ”nin kuruluşunu ilan etti. KESK Eş Genel Başkanı LAMİ ÖZGEN tarafından okunan deklarasyon metni aşağıdadır. 

FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL’E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ!

Karanlık ve zor bir dönemden geçiyoruz.

AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan ve neo liberal politikaları, özellikle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamaları ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir ortam yaratmıştır.

AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı. Ancak devletin tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın bir yüzü de bugün iktidardaki AKP’dir. Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların yok edildiği bir ülke haline getirildi.

Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor.

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalışıyor.  OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor.

Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.

Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz.

Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için,

-OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,

-Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,

-İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,

-Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

-Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

-Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

-Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

-Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.

Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

 • DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)
 • KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)
 • TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
 • TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
 • DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
 • DEVRİMCİ PARTİ (DP)
 • EMEK PARTİSİ (EMEP)
 • EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
 • EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
 • HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
 • SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)
 • SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
 • YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
 • HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
 • HAZİRAN HAREKETİ
 • HALKEVLERİ
 • İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
 • HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI
 • PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)
 • ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
 • DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]